1 octombrie: Muzicianul şi viaţa sa cu Dumnezeu

screenshot-from-2016-09-11-08-21-36

Către toa­te comu­ni­tă­ți­le AZSMR din România și de pretutindeni

Salutări cre­ş­ti­ne cu Coloseni 3:16.

Sperăm că aces­te rân­duri vă află bucu­rân­du-vă de bine­cu­vân­tă­ri­le boga­te ale Domnului. Scopul aces­tei scri­sori cir­cu­la­re este de a pro­mo­va şi de a soli­ci­ta spri­ji­nul tutu­ror uni­tă­ţi­lor Conferinţei Generale în favoa­rea pro­iec­tu­lui „Muzicianul şi via­ţa sa cu Dumnezeu”, care va fi în Sabatul din 1 octom­brie 2016 în bise­ri­ci­le AZSMR din întrea­ga lume.

Ţinând cont de fap­tul că ziua de 1 octom­brie este Ziua Internaţională a Muzicii, Comitetul Muzical al Conferinţei Generale a pre­gă­tit un pro­gram spe­cial pen­tru aceas­tă zi, pen­tru a pro­mo­va şi încu­ra­ja cre­ş­te­rea spi­ri­tu­a­lă a muzi­cie­ni­lor AZSMR:

Pentru dimi­nea­ţa, vom avea o temă spe­cia­lă pen­tru ser­vi­ci­ul divin.

Tema alea­să se numeș­te „Adevărata închinare”.
Vă rugăm fru­mos să des­căr­cați mate­ri­a­le­le pen­tru Serviciul Divin de dimi­nea­ță de la acest link: (KIT SABAT DIMINEAȚĂ)
În acest link aveți o pre­zen­ta­re PowerPoint și două docu­men­te Microsoft Word sau PDF refe­ri­tor la stu­di­ul din Sabat de dimineață.

După ami­a­za, un stu­diu spe­cial cu titlul „Muzicianul şi via­ţa sa cu Dumnezeu,” care va fi ţinut în bise­ri­ci­le loca­le sub con­du­ce­rea lide­ri­lor aleşi de res­pec­ti­ve­le câm­puri şi uniuni.

Vă rugăm fru­mos să des­căr­cați mate­ri­a­le­le pen­tru Programul de Tineret de la acest urmă­to­rul link: (KIT SABAT DUPĂ AMIAZĂ)
În acest link aveți o pre­zen­ta­re PowerPoint și două docu­men­te Microsoft Word sau PDF refe­ri­tor la stu­di­ul din Sabat de după masă.

Programul după-amie­zei ar tre­bui să fie o oca­zie spe­cial de comu­niu­ne, cu muzi­că şi inte­ra­cţiu­ne între fra­ţi. Întâlnirea nu este desem­na­tă doar pen­tru muzi­cieni, ci pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te AZSMR, inclu­siv vizi­ta­tori şi pri­e­te­ni interesaţi.

Pentru pro­gra­mul de după-ami­a­ză se va des­căr­ca urmă­to­rul mate­ri­al: Muzicianul şi via­ţa sa cu Dumnezeu (PDF)

Pentru mai mul­te infor­ma­ţii şi deta­lii lega­te des­pre acest eve­ni­ment, se va con­sul­ta ghi­dul „Viaţa cu Dumnezeu a muzi­cia­nu­lui” .(PDF)

În tim­pul luni­lor august şi sep­tem­brie 2016, mate­ri­a­le­le nece­sa­re vor fi făcu­te dis­po­ni­bi­le de către Comitetul Muzical al CG, şi pot fi ceru­te la urmă­toa­rea adre­să de ema­il:

Un pos­ter care anu­nţă evenimentul;
‑Predica pen­tru ser­vi­ci­ul divin, atât în ver­siu­ne text, cât şi în PowerPoint;
‑Ghid de stu­diu „Muzicianul şi via­ţa sa cu Dumnezeu”, pen­tru întâl­ni­rea de după-ami­a­ză, cu tex­tul în for­mat de revis­tă şi în PowerPoint. Recomandăm ca uni­tă­ţi­le să tipă­reas­că aces­te revis­te şi să le dis­tri­bu­ie între fra­ţi în gene­ral. La întâl­ni­re ar tre­bui să evi­tăm citi­rea mate­ri­a­lu­lui. Conducătorul ar tre­bui să stu­die­ze subiec­tul în pre­a­la­bil şi să îl pre­zin­te într-un mod dina­mic şi interesant.
‑Ghid de pro­ce­duri pen­tru conducători
‑Videoclipuri scur­te refe­ri­toa­re la subiect.

Este dorinţa noas­tră sin­ce­ră ca pro­iec­tul „Muzicianul şi via­ţa sa cu Dumnezeu” să fie o bine­cu­vân­ta­re pen­tru muzi­cie­nii AZSMR şi pen­tru bise­ri­ca noas­tră în general.

Coordonatori Departamentul de Muzica al Conferinţei Generale
Fr. Marcos Pedrazas