Originea muzicii; muzica de‑a lungul istoriei biblice

Originea muzi­cii, muzi­ca de‑a lun­gul isto­ri­ei biblice
Seria: Candidat la vocea ceru­lui – tabă­ră de muzi­că ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 9–12 apri­lie 2015.
Prezintă: Djorje Bosanac

Sinopsis:

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice

Originea muzicii

Ipoteze des­pre ori­gi­nea muzicii

 • Teoria sur­plu­su­lui de energie
 • Teoria atra­ge­rii de sexe opuse
 • Muzica din nece­si­ta­tea de a comu­ni­ca cu alte per­soa­ne din comunitate
 • Omul încear­că să imi­te sune­te­le naturii

Muzica este darul pre­ți­os de la Dumnezeu, menit pen­tru să ridi­ce gân­du­ri­le către teme îna­l­te și nobi­le, să inspi­re și să îna­l­țe sufle­tul. — Solii pen­tru tine­ret 290

Fiecare dar bun și fie­ca­re dar desă­vâr­șit este de sus, cobo­rând de la Tatăl lumi­ni­lor, la care nu este schim­ba­re, nici umbră de întoar­ce­re. — Iacov 1:17

Am aștep­tat cu răb­da­re pe Domnul; și El S‑a aple­cat spre mine… Și mi‑a pus în gură o cân­ta­re nouă, lau­dă Dumnezeului nos­tru. — Psalmi 40:1,3

Muzica de‑a lungul istoriei biblice

La înce­put

Fiecare sunet a fost muzi­că armo­ni­za­tă cu vocea lui Dumnezeu. — 6T 358.1

Originea sata­ni­că a muzi­cii rele.

Satisfacții scă­zu­te, întâl­ni­re pen­tru masă și bău­turi, cân­te­ce și muzi­că în ast­fel de cir­cum­stan­țe, totul este inspi­rat de spi­ri­tul care vine de jos, și repre­zin­tă o jert­fă dedi­ca­tă lui Satan. — Sfaturi pen­tru părinți 367.2

Tu erai în Eden, gră­di­na lui Dumnezeu… măies­tria tam­bu­ri­ne­lor תּף (tôph) tale și a flu­ie­re­lor tale era pre­gă­ti­tă în tine în ziua când ai fost cre­at. — Ezechiel 28:13

Familia creș­ti­nă afec­ta­tă nega­tiv de muzică.

Prindeți-ne vul­pi­le, vul­pi­le mici, care stri­că vii­le, căci vii­le noas­tre sunt în floa­re. — Cântarea cân­tă­ri­lor 2:15

Show Rap creștinesc.

Muzica cereas­că

 • Când a fost cre­a­tă lumea
 • Când s‑a năs­cut Domnul Isus
 • La nun­ta Mielului

Când ste­le­le dimi­ne­ții cân­tau împre­u­nă și toți fiii lui Dumnezeu stri­gau de bucu­rie. — Iov 38:7

Și din­tr-oda­tă a fost cu înge­rul o mul­ți­me de oști­re cereas­că, lău­dând pe Dumnezeu, și spu­nând: Glorie lui Dumnezeu în cele prea­î­na­l­te și pace pe pământ, bună­vo­in­ță față de oameni. — Luca 2:13,14

Și după aces­te lucruri, am auzit o voce puter­ni­că, a unei mul­țimi mari de oameni în cer spu­nând: Aleluia! Salvarea și glo­ria și onoa­rea și pute­rea fie ale Domnului Dumnezeului nos­tru; Și din nou au spus: Aleluia!… Și cei două­zeci și patru de bătrâni și cele patru fiin­țe vii au căzut jos și s‑au închi­nat lui Dumnezeu, care șade pe tron, spu­nând: Amin! Aleluia! Și o voce a ieșit din tron, spu­nând: Lăudați pe Dumnezeul nos­tru, voi toți robii Lui… Și am auzit ceva ca vocea unei mul­țimi mari, și ca vocea mul­tor ape și ca vocea unor tune­te tari, spu­nând: Aleluia, pen­tru că Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic domneș­te. Să ne vese­lim și să ne bucu­răm și să Îi dăm glo­rie, pen­tru că a venit nun­ta Mielului și soția Lui s‑a pre­gă­tit. — Apocalipsa 19:1

Profeții au auzit muzi­ca îngerilor.

În viziu­ne mi să ară­tat per­fec­ta ordi­ne a ceru­lui, am auzit muzi­ca mag­ni­fi­că a înge­ri­lor. Când viziu­nea a dis­pă­rut, cân­ta­tul de astăzi mi s‑a părut aspru și per­ver­tit. — E.G. White

Tema muzi­cii cerești

 • Mărire lui Dumnezeu
 • Mulțumire lui Dumnezeu
 • Slavă lui Dumnezeu
 • Cântece de lăudă

„Tu ești demn Doamne să pri­mești glo­ria și onoa­rea și pute­rea, pen­tru că ai cre­at toa­te lucru­ri­le și pen­tru plă­ce­rea ta sunt și au fost cre­a­te.” — Apocalipsa 4:11

„Îți adu­cem mul­țu­mi­ri, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, care ești, care erai și care vii…” — Apocalipsa 11:17

… Și am văzut și am auzit vocea mul­tor îngeri de jur împre­ju­rul tro­nu­lui și a fiin­țe­lor vii și a bătrâ­ni­lor; și numă­rul lor era de zece mii de ori zece mii și mii de mii. Spunând cu voce tare: Demn este Mielul care a fost înjun­ghiat să pri­meas­că pute­rea și bogă­ți­i­le și înțe­lep­ciu­nea și tăria și onoa­rea și glo­ria și bine­cu­vân­ta­rea. Și pe fie­ca­re cre­a­tu­ră care este în cer și pe pământ și sub pământ și pe cele ce sunt în mare și pe toa­te care se află în aces­tea le-am auzit spu­nând: Binecuvântarea și onoa­rea și glo­ria și pute­rea fie ale ace­lu­ia ce șade pe tron și a Mielului, pen­tru tot­dea­u­na și întot­dea­u­na. — Apocalipsa 5:11–13

Strămoșul muzi­cie­ni­lor

 • Cain
 • Enoh
 • Irad
 • Mehuiael
 • Metuşael
 • Lameh
 • Iubal

Și Ada a năs­cut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locu­iesc în cor­turi și au vite. 21 Și nume­le fra­te­lui său era Iubal: el a fost tatăl tutu­ror celor ce mânu­iesc har­pa și instru­men­tul de suflat. Și Țila, de ase­me­nea, a năs­cut pe Tubal-Cain, instruc­tor al fie­că­rui meș­te­șu­gar în ara­mă și fier. — Geneza 4:20–22

Muzica popo­ru­lui lui Dumnezeu

 • Muzica sacră în Templu
 • Muzica sacră în Sinagogă
 • Muzica lumeas­că

Muzica sfân­tă în templu

 • Rânduită de Dumnezeu
 • Corală
 • Instrumentală
 • Solemnă
 • Cu inten­si­ta­tea temperată

Și a pus pe leviți în casa Domnului cu chim­va­le, cu psal­te­ri­oa­ne și cu har­pe, con­form porun­cii lui David și a lui Gad, văză­to­rul împă­ra­tu­lui, și a pro­fe­tu­lui Natan, fiind­că ast­fel era porun­ca Domnului prin pro­fe­ții lui. — 2 Cronici 29:25

Mai mult, patru mii erau por­tari, și patru mii lău­dau pe Domnul cu instru­men­te­le pe care le-am făcut să lau­de cu ele, a spus David. — 1 Cronici 23:5

Astfel numă­rul lor, cu fra­ții lor care erau instru­iți în cân­tă­ri­le Domnului, toți care erau iscu­siți, era de două sute opt­zeci și opt. — 1 Cronici 25:7

Te voi lău­da, Doamne, cu întrea­ga mea ini­mă; voi isto­ri­si toa­te lucră­ri­le tale minu­na­te. — Psalmi 9:1

Îndepărtează de la mine zgo­mo­tul cân­tă­ri­lor tale fiind­că nu voi ascul­ta melo­dia vio­le­lor tale! — Amos 5:23

Instrumente folo­si­te la ser­vi­ci­ul divin evreiesc

Cântați Domnului cu har­pa, cu har­pa și cu vocea unui psalm!

evr. kinorכּנּרות — Cu trâmbițe

evr. khat­sot­se­raw בחצצרות

și sunet de corn,

evr. sofar înăl­țați sunet de bucurie

îna­in­tea Domnului, Împăratul. — Psalmi 98:5,6

Muzica bise­ri­ceas­că evreiască?

Cântați tare lui Dumnezeu, tăria noas­tră! Înălțați sunet de bucu­rie către Dumnezeului lui Iacob! Înălțați un psalm și aduceți
tam­bu­ri­na, plă­cu­ta har­pă cu psal­te­rio­nul. — Psalmi 81:1

Lăudați pe Domnul. Cântați Domnului o cân­ta­re nouă, și lau­da lui în adu­na­rea sfin­ți­lor. 2 Să se bucu­re Israel în cel ce l‑a făcut; să se bucu­re copi­ii Sionului în Împăratul lor. Să lau­de nume­le lui cu dans, să îi cân­te lau­de cu tam­bu­ri­na și har­pa. — Psalmi 149,1

Muzica lumeas­că a evreilor

Și David și între­gul Israel au jucat îna­in­tea lui Dumnezeu cu toa­tă pute­rea lor, cu cân­ta­re și cu har­pe și cu psal­te­ri­oa­ne și cu tam­bu­ri­ne și cu chim­va­le și cu trâm­bi­țe. — 1 Cronici 13:8

Femei în muzi­ca evreiască

Nici să nu te încus­crești cu ele; să nu dai pe fii­ca ta fiu­lui său, nici să nu iei pe fii­ca lui pen­tru fiul tău. 4 Pentru că ele ar întoar­ce pe fiul tău de la a mă urma, ca să ser­veas­că altor dum­ne­zei, ast­fel mânia Domnului se va aprin­de împo­tri­va voas­tră și te-ar nimici deo­da­tă. — Deuteronom 7:3

Transculturalitatea muzi­ca­lă

Istoria tris­tă a trans­cul­tu­ra­ți­ei se repe­tă și astăzi.

Împăratul Tirului

„… măies­tria tam­bu­ri­ne­lor tale și a flu­ie­re­lor tale era pre­gă­ti­tă în tine în ziua când ai fost cre­at…” — Ezechiel 28:13

Ritmul — com­po­nen­tă dominantă

Cum au influ­en­țat dife­ri­te cul­turi ser­vi­ci­ul divin al ade­vă­ra­tu­lui Dumnezeu?

Muzica în veci­nă­ta­tea popo­ru­lui lui Dumnezeu

Pentru ce tră­iesc cei stri­cați, îmbă­trâ­nesc și sunt tari în pute­re? 12 Iau tam­bu­ri­na și har­pa și se bucu­ră la sune­tul instru­men­tu­lui de suflat. — Iov 21:7

Sărbătorile în veci­nă­ta­tea evreilor

Și Dina, fii­ca Leei, pe care i‑a născut‑o lui Iacob, a ieșit să vadă fii­ce­le țării. — Geneza 34:1

Muzica în închi­na­rea vițe­lu­lui de aur

Și când auzit Iosua zgo­mo­tul popo­ru­lui pe când stri­gau, i‑a spus lui Moise: Este zgo­mot de răz­boi în tabă­ră. Dar el a spus: Nu este vocea celor ce stri­gă din cau­za vic­to­ri­ei, nici nu este vocea celor ce stri­gă din cau­ză că sunt învinși, ci aud zgo­mo­tul celor ce cân­tă. — Exodul 32:17,18

Această muzi­că nu a fost de ori­gi­ne evreiască.

„Cântarea” pre­o­ți­lor lui Baal!

Și au stri­gat cu voce tare și s‑au tăi­at după obi­ce­iul lor cu săbii și suli­țe, până când sân­ge­le a țâș­nit pe ei. — 1 Împărați 18:28

Cum au ajuns pre­o­ții lui Baal într‑o sta­re de transă?

Cu for­mu­le magi­ce speciale?

Trans psi­ho­de­lic prin repe­ti­ția con­ti­nuă: Baal! Ascultă-ne!

Pericolul folo­si­rii muzi­cii rele!

Influența per­ver­ti­tă nu se poa­te scoa­te din min­te cu o sim­plă apă­sa­re de „buton” din con­ști­in­ța noastră.

Influența cul­tu­ri­lor vechi în muzi­ca de închi­na­re a popo­ru­lui lui Dumnezeu

 • Muzica veche a popoa­re­lor o putem stu­dia prin sur­se indi­rec­te de informații:
 • Imagini, reli­e­furi și sculpturi
 • În tem­ple­le babi­lo­nie­ni­lor, egip­te­ni­lor și asirienilor.

Influența muzi­cii babiloniene

 • Folosirea de microintervale
 • Cântecul nazal în regis­tru înalt
 • Melisme
 • Cântatul coral: Antifonal și responsorial
 • Melodii babi­lo­nie­ne intro­du­se în litur­ghia psal­mo­di­că în al doi­lea Templu.

Evreii se închi­nă lui Tamuz! Ezechiel 8:16

Muzica în Egipt

 • Au folo­sit gamă pen­ta­to­ni­că și cromatică
 • Cele mai des folo­si­te inter­va­le: octa­va, cvin­ta și cvarta
 • Muzica s‑a folo­sit în sco­puri magice

Instrumente muzi­ca­le în vechiul Egipt

Muzica evre­ias­că a pre­lu­at influ­en­țe­le cul­tu­ri­lor vechi (asi­rie­ne, babi­lo­nie­ne, egip­te­ne…) chiar dacă nu a fost după voia lui Dumnezeu!

Muzica creș­ti­nă tim­pu­rie a fost ames­te­că­tu­ra ele­men­te­lor evre­iești, gre­cești și latine.

Influența iudai­că la închi­na­re în pri­ma bise­ri­că creștină

Atunci Pavel a luat pe acei băr­bați, și în urmă­toa­rea zi, cură­țin­du-se împre­u­nă cu ei, a intrat în tem­plu să declare împli­ni­rea zile­lor cură­ți­rii, până ce va fi ofe­ri­tă o ofran­dă pen­tru fie­ca­re din­tre ei. — Fapte 21:26

Elemente iudai­ce în muzi­ca bise­ri­cii creș­ti­ne timpurie

 • Psalmodia
 • Recitativ mono­ton cu caden­țe și coruri unisone
 • Proza retori­că
 • Poporul adu­nat cân­ta refre­ne — stră­for­ma cân­ta­tu­lui anto­fi­nal și responzorial
 • Solemne jubi­lări

Stilul muzi­cal solemn și demn în pri­ma bise­ri­că creș­ti­nă a fost în con­trast clar cu muzi­ca lumeas­că și muzi­ca populară.

Elemente gre­cești în muzi­ca pri­mi­lor creștini

 • Game dia­to­ni­ce și cro­ma­ti­ce, modice
 • Notație alfa­be­ti­că
 • Muzica metri­că, apoi ritmică
 • După schis­mă, bise­ri­ca din est folo­seș­te octo­e­chos pen­tru baza litur­ghi­ei estice.

Influența lati­nă în muzi­ca bisericii:

 • Serviciul divin cu tim­pul ajun­ge exclu­siv sub con­du­ce­rea pre­o­ți­lor. Poporul ascul­tă pasiv sau repe­tă frag­men­te­le în mesa.
 • Liturghia pri­meș­te for­ma psal­mo­di­ei sim­ple, reci­ta­ti­vu­lui și cadenței.
 • Preotul citeș­te frag­men­te­le din Scriptură în monodie.
 • Stilul muzi­cal al muzi­cii sacre este sepa­rat clar de sti­lu­ri­le muzi­cii lumești.
 • Coral Gregorian devi­ne baza mesei antifone.
 • Stil poli­fo­nic.

Elemente de fol­clor în muzi­ca pro­tes­tan­tă creștină

 • Structura ver­ti­ca­lă homofonă
 • Melodii de ori­gi­ne folclorică
 • Cuvintele în muzi­că cân­ta­te pe lim­ba poporului
 • Mesajul cora­lu­lui se înțelege…

Concluzie:

 • Nimeni nu poa­te trăi într-un glob de sticlă.
 • Toți oame­nii, în spe­cial popoa­re­le mici și deno­mi­na­ții reli­gi­oa­se mici sunt în con­tact cu influ­en­ța culturilor.
 • Fiecare tre­bu­ie să recu­noas­că și să măsoa­re aces­te influențe;
 • Influențele rele tre­bu­ie evitate!

Ca să fim în sta­re să facem acest lucru este necesar:

 • să sta­bi­lim reguli fun­damen­ta­le muzi­ca­le, este­ti­ce și morale
 • să le pre­di­căm și apli­căm în viață
 • să con­vin­gem popo­rul nos­tru des­pre efec­te­le nega­ti­ve ale influ­en­țe­lor rele din culturi
 • să înde­păr­tăm muzi­ca rea din via­ța noastră
 • să pro­te­jăm copi­ii noș­tri de influ­en­țe­le nega­ti­ve din media când sunt încă mici
 • să ofe­rim o muzi­că bună în Biserica noastră.

Important:

 • Chiar și muzi­ca bună poa­te cau­za efec­te dău­nă­toa­re dacă devi­ne un idol
 • Dacă ne ocu­păm cu muzi­ca în armo­nie cu tem­pe­ran­ța creș­ti­nă, muzi­ca este un dar pre­ți­os și sănătos
 • Dacă con­su­măm muzi­ca în can­ti­tăți foar­te mari, muzi­ca va deve­ni pen­tru noi un bles­tem chiar și dacă este în sine bună.
 • Este posi­bil să fii depen­dent chiar și de muzi­ca bună.

Să asi­gu­răm numai muzi­că bună în Biserica noastră.

„Voi sun­teți sarea pămân­tu­lui.” — Matei 5:13

Binecuvântat este omul care nu umblă în sfa­tul celor nee­v­la­vi­oși, nici nu stă în calea păcă­to­și­lor, nici nu șade în sca­u­nul batjo­co­ri­to­ri­lor. — Psalmui 1:1