”PENTRU O VREME CA ACEASTA” — Tabără pentru tineri

2017-10-06_1428432    Dragi tineri si nu numai , prin harul lui Dumnezeu  vă invi­tăm cu drag sa par­ti­ci­pati la fina­lul aces­tui an si înce­pu­tul anu­lui urmă­tor, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Uniunii Române, în peri­oa­da 28 decem­brie 2017 – 1 ianu­a­rie 2018, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu,  sub genericul:

”PENTRU O VREME CA ACEASTA”

Motto: “Cercetați ce este plă­cut îna­in­tea Domnului… Răscumpărați vre­mea, căci zile­le sunt rele”. Efeseni 5:10, 16

“ Experienţele gre­le, care au venit pes­te popo­rul lui Dumnezeu din zile­le Esterei, n‑au fost spe­ci­fi­ce numai ace­lor vre­muri. Ioan des­co­pe­ri­to­rul, pri­vind de‑a lun­gul vea­cu­ri­lor până la înche­ie­rea tim­pu­lui, a decla­rat: „şi bala­u­rul, mâni­at pe feme­ie, s‑a dus să facă răz­boi cu rămă­şi­ţa seminţei ei, care păzesc porun­ci­le lui Dumnezeu, şi ţin măr­tu­ria lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12, 17). Unii din­tre cei care tră­iesc astăzi pe pământ vor vedea împli­nin­du-se aces­te cuvin­te. Acelaşi spi­rit, care în vea­cu­ri­le tre­cu­te i‑a con­dus pe oameni să pri­go­neas­că bise­ri­ca cea ade­vă­ra­tă, va con­du­ce în vii­tor la mani­fes­ta­rea unei ati­tu­dini ase­mă­nă­toa­re faţă de ace­ia care îşi păs­trea­ză cre­din­cioşia faţă de Dumnezeu. Chiar acum se fac pre­gă­tiri pen­tru aceas­tă ulti­mă mare lup­tă”. Profeti si Regi, p. 602

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu Dumnezeu, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ta ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani
 • intre 7–14 ani 40 lei/zi caza­re si masa
 • pes­te 14 ani 60 lei/zi caza­re si masa

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veţi de­pune când in­ten­tio­nati să fa­ceți re­zer­va­rea la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT — Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

2. Restul,  în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea în tabără.

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de joi 28 decem­brie 2017, în­ce­pând cu ore­le 12:00.

Facem apel la ti­neri să se în­scrie cât mai re­pede. Tinerii vor avea pri­o­ri­tate la în­scri­ere da­to­rită nu­mă­ru­lui re­dus de lo­curi de ca­zare, aceas­ta ne­în­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și pă­rin­ții însă în func­ție de po­si­bi­li­tă­țile de ca­zare pe care le vom avea la dis­po­zi­ție, la cam­pus sau pen­siu­nile din zonă.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere până la data de 20 decem­brie 2017, în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici, 0767276582 – Cristian Paulescu

 

                   Programul Taberei

 Joi 28 decem­brie 2017

 • 12:00 — 17:30 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentare I
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Vineri 29 decem­brie 2017

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —11:40 Forum de între­bări și dez­ba­teri pe diver­se subiec­te de inte­res pen­tru tineri
 • 12:00 – 13:30 Repetiții de orches­tră si cor

 

 • 13:30 — Prânzul
 • 15:00 — 16:30 Timp pen­tru recre­ere, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 16:45 —17:15 Începerea Sabatului, pro­gram de laudă
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Prezentare II
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Sâmbătă 30 decem­brie 2017

 • 07:45 — Altarul de dimineață
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:15 — 09:30 — Pro­gram de laudă
 • 09:30 — Școala de Sabat
 • 11:10 — 12:40 Prezentare III
 • 13:00 — Prânzul

Pauză

 • 15:30 — 17:30 Program de lau­dă (cântări,poezii,experiente, înche­ie­rea Sabatului la 16:45, etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 21:00 – Diverse activități
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Duminică 31 decem­brie 2017

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —  Excursie (în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de con­di­ți­ile meteo)
 • 18:00 — Cina
 • 20:00–22:00 Program spe­cial de păr­tă­șie și lau­dă la tre­ce­rea între ani,  Prezentare IV
 • 22:00 — Diverse activități
 • 24:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Luni 1 ianu­a­rie 2018

 • 08:00 — 08:50 Altarul de dimi­ne­a­tă, pro­gram de înche­ie­re a tabe­rei, con­clu­zii, etc.
 • 09:00 — Micul dejun
 • 10:30 — Iesire în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de dorin­te­le celor pre­zen­ti si de con­di­ți­ile meteo).
 • 13:00 — Prânzul

 

 

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă ‚repe­ti­tii orches­tra si cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetitii.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți in timp optim, ina­in­te de ince­pe­rea Sabatului care va fi la 16:45 . De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în  incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc)

- Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofeină,tutun.

–Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui vom re­veni şi cu alte deta­lii în timp util.

                                                                                 Vă aş­tep­tăm cu drag!!!

Departamentul de Ti­ne­ret al Uniunii Române