“Pe Tron cu Creatorul ”- Tabără pentru tineri la Șuncuiuș, Bihor

Dragi tineri, avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră  orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinţei Ardealul de Nord , în  peri­oa­da 11–13 Octombrie 2019, sub gene­ri­cul: “Pe Tron cu Creatorul”

Motto: Apocalipsa 3:21 ”Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe sca­u­nul Meu de domnie, după cum și Eu am biru­it și am șezut cu Tatăl Meu pe sca­u­nul Lui de domnie.”

- Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tui eve­ni­ment este la Pensiunea Perla Albastră, loca­li­ta­tea Șuncuiuș, jud. Bihor, la 60 km de Oradea, la 90 km de Cluj-Napoca și la 5 km de la DN1 (E60) inter­sec­ția Vadu Crișului din Topa de Criș, lân­gă poa­le­le mun­ți­lor Apuseni, în mij­lo­cul unei boga­te zone de spe­o­lo­gie și agrement.

Cazarea  va fi ofe­ri­tă în came­re cu 2 și 3 paturi, la pre­țul de 80 RON/pat/persoană pe doua nopti, iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu. Soarele va apu­ne la ora 18:55, caza­rea pen­tru toţi cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză. Cazările se vor face până  la ora 18:50.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
  • Studiu inte­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 30 — “Vrăjmășia din­tre om și Satana

(Recomandăm stu­di­e­rea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).

  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Drumeţii şi acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 7 octom­brie 2019, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100089 – Neluțu Dărămuș, 0737433099 – Daniel Bernad

 De reținut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ţi pri­e­te­nii care ar dori să participe.
  • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • dacă cine­va şi-ar dori să par­ti­ci­pe şi nu-şi per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
  • îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­for­mă cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toţi par­ti­ci­panţii la tabă­ră, care îl vor lua la cunoş­tinţă îna­in­te de a face rezer­va­rea. Nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără a anun­ța în pre­a­la­bil organizatorii.
  • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți orga­ni­za­to­ri­lor.                                                                                                             Vă aștep­tăm cu drag!!!