TABĂRĂ PENTRU ADOLESCENŢI

Adolescența repre­zin­tă pen­tru cei mai mulți o peri­oa­dă de vâr­stă cri­ti­că, difi­ci­lă, ce ridi­că une­ori pro­ble­me de comu­ni­ca­re și rela­țio­na­re. Este greu să te faci și să te simți înțe­les; dorești să fii accep­tat de către cei­lalți, în spe­cial de cei pe care îi admiri; dorești să faci par­te din­tr-un grup, îți cauți locul între oame­nii ase­me­nea ție și totuși atât de diferiți.

De ace­ea, în peri­oa­da 5–8 august 2012, la Campusul de la Porumbacu, jud. Sibiu, se va orga­ni­za o tabă­ră dedi­ca­tă ado­les­cen­ți­lor (13–18 ani) cu genericul:

EU – CINE SUNT? UN MISIONAR…?
(„Nimeni să nu-ți dis­pre­țu­ias­că tine­re­țea; ci fii o pil­dă pen­tru cre­din­cioși: în vor­bi­re, în pur­ta­re, în dra­gos­te, în cre­din­ță, în cură­ție.” 1Timotei 4:12)

Programul este foar­te diver­si­fi­cat cuprin­zând tema­tici diver­se, nume­roa­se acti­vi­tăți prac­ti­ce și recre­a­ti­ve. Acestea vor fi inte­rac­ti­ve, iar în măsu­ra în care tim­pul este favo­ra­bil, se vor des­fă­șu­ra în natu­ră. Într-una din zile se va face lucra­re de aju­to­ra­re a comu­ni­tă­ții loca­le și dru­me­ție în împrejurimi.
Prezența la fie­ca­re acti­vi­ta­te este obli­ga­to­rie; deo­a­re­ce deș­tep­ta­rea este la ora 7:00 urma­tă de învi­o­ra­rea de dimi­nea­ță în aer liber, par­ti­ci­pan­ții vor pro­fi­ta de peri­oa­da de odih­nă pusă la dis­po­zi­ție, res­pec­tând ora stin­ge­rii. Pe par­cur­sul tabe­rei îmbră­că­min­tea va fi decentă.
În vede­rea unei bune des­fă­șu­rări și din dorin­ța de a mini­ma­li­za apa­ri­ția unor eve­ni­men­te neplă­cu­te, ado­les­cen­ții vor fi împăr­țiți pe gru­pe din care va face par­te câte un adult, iar pără­si­rea incin­tei cam­pu­su­lui nu va avea loc decât în mod organizat.

Costul tabe­rei este de 100 RON/persoană. Întrucât din aceas­tă suma, 90 RON vor fi folo­siți pen­tru a plăti caza­rea, ori­ce aju­tor pro­dus din căma­ra si gră­di­na dum­ne­a­voas­tră va fi bine­ve­nit și mult apreciat.

Toți cei inte­re­sați de edu­ca­rea tine­ri­lor pot spri­jini acest pro­iect prin con­tri­bu­ția lor finan­ci­a­ră. Bucuria va fi și de par­tea dum­ne­a­voas­tră, aflând că ele­vii cu posi­bi­li­tăți finan­ci­a­re redu­se vor bene­fi­cia de aces­te acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve, iar tabă­ra se va des­fă­șu­ra în bune condiții.
În săp­tămâ­ni­le care vor urma, împre­u­nă cu darul din după-ami­a­za Sabatelor, să unim rugă­ciu­ni­le noas­tre în cereri și mul­țu­mi­ri către Dumnezeu!

„Educatorii din cămin și edu­ca­to­rii din școa­lă tre­bu­ie să aibă o înțe­le­ge­re pli­nă de sim­pa­tie, fie­ca­re pen­tru mun­ca celui­lalt. Ei tre­bu­ie să con­lu­cre­ze armo­ni­os, plini de ace­lași spi­rit misio­nar, stră­du­in­du-se împre­u­nă pen­tru bine­le fizic, min­tal și spi­ri­tu­al al copi­i­lor și pen­tru for­ma­rea în ei a unor carac­te­re ce vor rezis­ta la tes­tul ispi­tei.” (Sfaturi pen­tru părinți, edu­ca­tori și elevi, pag 129)

Dragi părinți, ne-am bucu­ra dacă ați împăr­tăși cu noi păre­ri­le și suges­ti­i­le dum­ne­a­voas­tră la una din adre­se­le de e‑mail:
(Cristian Paulescu)
(Mihaela Silaghi)

În cazul în care este nevo­ie de infor­ma­ții supli­men­ta­re, nu ezi­tați să sunați la:
0762546479; 0727300742 – Daniel & Semida Ciurea
0767276582 – Cristian Paulescu sau
0727300713 – Mihaela Silaghi

Întrucât numă­rul par­ti­ci­pan­ți­lor este limi­tat (max. 50) și pen­tru o bună orga­ni­za­re a tabe­rei, vă rugăm să sunați pen­tru rezer­va­re la unul din nume­re­le de tele­fon mai sus amin­ti­te până pe data de 2 august 2012.

Invitat: fr Radu Ioniță
Asistent medi­cal: Maria Mariș

Vă aștep­tăm cu mult drag,
organizatorii