Întrunire de tineret la Făgăraş, 25–27 aprilie 2008

În peri­oa­da 25–27 apri­lie 2008 se va des­fă­șu­ra la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret, la care va par­ti­ci­pa în cali­ta­te de invi­tat spe­cial fra­te­le Davi Paes Silva, vice­pre­șe­din­te­le Conferinței Generale a AZSMR, care va pre­zen­ta cu aceas­tă oca­zie trei teme de inte­res spe­cial pen­tru tineri și nu numai.

Duminică, 27 apri­lie 2008, fra­te­le D. P. Silva, va con­du­ce un stu­diu al Epistolei către Romani, la care toți cei dori­tori sunt bine­ve­niți să participe.

În cazul în care vre­mea va fi favo­ra­bi­lă, se inten­țio­nea­ză orga­ni­za­rea unei excur­sii la mun­te, pen­tru luni, 28 apri­lie 2008. Cei dori­tori să par­ti­ci­pe la ea sunt rugați să-și adu­că echi­pa­ment adec­vat pen­tru mun­te, întru­cât tra­se­ul plă­nu­it pre­su­pu­ne o dru­me­ție de aprox. 2,5 ore pe o pote­că de mun­te până la Cabana Sâmbăta de Sus, și cam încă atâ­ta timp la întoar­ce­re, iar în acest ano­timp, pe tra­seu se poa­te întâl­ni zăpa­dă, apă etc.

O bună par­te din spa­ți­i­le de caza­re ale Uniunii vor fi ocu­pa­te în aceas­tă peri­oa­dă de stu­den­ții șco­lii Misionare, care sunt pre­zenți la sesiu­nea de pri­mă­va­ră, motiv pen­tru care posi­bi­li­ta­tea cază­rii la Biserică este foar­te limi­ta­tă cu aceas­tă oca­zie. De ace­ea caza­rea se va face pe cont pro­priu la hote­lu­ri­le și pen­siu­ni­le din oraș.

Pentru rela­ții și infor­ma­ții supli­men­ta­re sun­teți rugați să‑l con­tac­tați pe fra­te­le Bogdan Pomană la tele­fo­nul 0727300719.

Posibilitati de cazare:

- Piață (con­di­tii modes­te): Preț apro­xi­ma­tiv: 20–25 RON/pat/noapte — Tel. 0268–216257

- Pensiunea Meridian (con­di­ții modes­te — vis-a-vis de gara) Preț apro­xi­ma­tiv: 25 RON/pat/noapte — Tel. 0268 — 212409

- Pensiunea Roata (con­di­ții rezo­na­bi­le, pre­țuri rezo­na­bi­le) — Tel. 0268 — 212415

- Hotel Diana (con­di­ții bune) Preț apro­xi­ma­tiv: 60 RON/pat/noapte — Tel. 0268 — 216887

- Hotel Montana (con­di­ții bune) Preț apro­xi­ma­tiv: 60 RON/pat/noapte — Tel. 212327

Alte posi­bi­li­tăți: Pensiunea Vanessa și Onyx

Majoritatea spa­ți­i­lor de caza­re de la bise­ri­că fiind ocu­pa­te de stu­den­ții șco­lii misio­na­re, puți­ne­le locuri răma­se dis­po­ni­bi­le vor fi dis­tri­bu­i­te celor dori­tori în ordi­nea sosi­rii acestora.

Vă aștep­tăm cu drag!