Tabără de cor la Făgăraş, 4–7 august 2011

Dragi pri­e­te­ni tineri din Uniunea Română,

Ne bucu­răm să vă anun­țăm că în peri­oa­da 4–7 august 2011, va fi orga­ni­za­tă la Făgăraș o nouă repe­ti­ție a coru­lui tine­ri­lor pen­tru adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă ce urmea­ză să se țină la Sibiu, în peri­oa­da 18–21 august.
Sunteți cu toții căl­du­ros invi­tați să par­ti­ci­pați la repe­ti­ți­i­le ce vor înce­pe în dimi­nea­ța zilei de 4 august, ore­le 11.
Cazarea este gra­tu­i­tă, iar cu mân­ca­rea se des­cur­că fie­ca­re pe cont propriu.

Dacă îna­in­te sau după tabă­ra de cor doriți să aju­tați la lucră­ri­le de ame­na­ja­re a cam­pu­su­lui de la Porumbacu, vă aștep­tăm să ne con­tac­tați la adre­sa .

Vă aștep­tăm cu drag!