Cum ai putea să nu‑L iubești? Tabără la Căsoaia

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta la înce­put de vară, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în Complexul Turistic Căsoaia, jude­țul Arad, în peri­oa­da 29–31 mai 2015, sub gene­ri­cul: „Cum ai putea să nu‑L iubești?”

Moto: „Noi Îl iubim, pen­tru ca El ne‑a iubit întâi.” — 1 Ioan 4:19

„Cum ai putea să nu‑L iubești?” Tabără pentru tineri la Căsoaia

Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi Complexul turis­tic „Căsoaia”, de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.

Traseul spre sta­țiu­ne este următorul:

Complexul se află la o dis­tan­ță de 50 km de muni­ci­pi­ul Arad, res­pec­tiv la 90 km de punc­tul de intra­re în țară prin vama Nădlac.

Traseul de acces din­spre vest este: Arad- Șiria – Mâsca – Măderat – Târnova – Arăneag – Căsoaia, urmând din Arad DJ, iar acce­sul din direc­ția București – Deva pe DN 7 este: Deva – Lipova – Păuliș – Ghioroc – Șiria – Târnova – Arăneag – Căsoaia.

Cazarea se va face în came­re cu două/trei/patru paturi, la pre­țul de 30 RON pat/persoană/noapte iar mân­ca­rea este pe cont propriu.

Pentru con­fort spo­rit exis­tă 14 locuri de caza­re la 45 RON/pat/noapte, exis­tând în incin­ta caba­nei posi­bi­li­ta­tea de a folo­si bucă­tă­ria și o sală cores­pun­ză­toa­re pen­tru ser­vi­rea hranei.

Soarele va apu­ne la ora 21:16, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, de ace­ea vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 20:00.

Din pro­gram:

  • Prezentări pe tema inspi­ra­tă din generic
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Drumeții și acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, excur­sie la vâr­ful Hidiș (aprox.4h dus-întors prin pădure)
  • Sâmbătă sea­ra avem posi­bi­li­ta­tea să ser­vim mămă­li­gu­ță la cea­un, car­tofi copți cu muj­dei, un ceai cald, foc de tabă­ră, cân­tări în jurul focu­lui și alte activități

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­eri până în 25 mai 2015, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la numă­rul de tele­fon: 0727 300 739 – Doru Sîrbu.

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere
  • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului
  • îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră, pe care îl vor lua la cunoș­tin­ță îna­in­te de a face rezervarea
  • nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără acor­dul organizatorilor
  • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor

Pentru mai mul­te foto­gra­fii cu Complexul turis­tic Căsoaia vizi­tați anun­țul de pe pagi­na tine­ri­lor din Banat: Tabără pen­tru tineri în Banat la Căsoaia

Vă aștep­tăm cu drag!

Programul tabe­rei:

Vineri 29 mai 2015
15:00 – 20:00 Timp alo­cat cazării
21:16 – 21:30 Deschiderea Sabatului
21:30 – 22:15 Tema nr.1 ținu­tă de fr. Paulescu Cristian
22:20 – 22:30 Imnul taberei
23:00 Stingerea

Sâmbătă 30 mai 2015
08:00 – 08:15 Altarul de dimineață
08:15 – 09:00 Micul dejun
09:00 – 09:30 Program de lau­dă prin cântece
09:30 – 10:45 Școala de Sabat
11:15 – 12:10 Tema nr.2 ținu­tă de fra­ții Ulici Ghiță și Paulescu Cristian
12:30 – 14:00 Masa de prânz
14:00 – 16:30 Pauza (timp pen­tru recre­e­re sau dru­me­ție în natură)

16:30 – 17:30 Repetiții ale coru­lui Banat (în func­ție de câte per­soa­ne sun­tem prezente)
18:00 – 20:00 Programul de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe), 7 pași spre suc­ces – pre­zen­ta­re de fr. Beni Muj
20:00 – 21:00 Masa de seară
21:15 – 21:30 Închiderea Sabatului
21:30 – 23:30 Foc de tabără
00:00 Stingerea

Duminică 31 mai 2015
08:00 – 08:30 Altarul de dimineață
08:30 – 09:30 Micul dejun
09:30 – 10:00 Fotografii
10:00 – 10:45 Tema nr.3 ținu­tă de fr. Ulici Ghiță
11:00 – 12:00 Atelier de dis­cu­ție și înche­ie­re a taberei
12:00 – 18:00 Activități recre­a­ti­ve (team buil­ding, tenis de masă, tenis de câmp, teren de mini-fotbal, echi­ta­ție, teren de han­d­bal, sta­dion fotbal, tiro­li­a­nă, dru­me­ții pe tra­se­e­le turis­ti­ce cu mar­ca­je din mun­ții Zarandului pre­cum și la obiec­ti­ve­le isto­ri­ce din zonă – cetă­ți­le medi­e­va­le Lipova, Șiria, Casa memo­ri­a­lă Ioan Slavici, tabă­ra de sculptură).