Misionari pentru Hristos: conferințe spirituale 2014

Conferinţa spirituală Ardealul de Sud: Misionari pentru Hristos

Misionari pentru Hristos: Conferința Spirituală din Ardealul de Sud, 2014

Adunarea Spirituală care a pre­ce­dat adu­na­rea dele­ga­ți­lor pen­tru reor­ga­ni­za­rea admi­nis­tra­ti­vă a Conferinței Ardealul de Sud a avut loc dumi­ni­că, 8 iunie 2014, la sedi­ul din Făgăraș, jude­țul Brașov.

Prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu, cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe, rapoar­te de acti­vi­ta­te, au alcă­tu­it pro­gra­mul con­fe­rin­ței în cadrul căru­ia cei pre­zenți au adus lau­dă și mul­țu­mi­re lui Dumnezeu pen­tru modul minu­nat în care le‑a pur­tat de gri­jă și i‑a spri­ji­nit pe par­cur­sul a doi ani, de la ulti­ma întâl­ni­re similară.

Înregistrări video de la eve­ni­ment puteți urmări pe cana­lul YouTube AZS-MR:

Mai mul­te foro­gra­fii de la aceas­tă con­fe­rin­ță puteți urmări pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157645079486421“]

Conferința Spirituală Banat: Misionari pentru Hristos

Duminică, 15 iunie 2014 a avut loc o con­fe­rin­ță spi­ri­tu­a­lă în bise­ri­ca noas­tră din Lugoj.

Desfășurată sub gene­ri­cul „Misionari pen­tru Hristos” întru­ni­rea a avut ca scop reîn­vi­o­ra­rea inte­re­su­lui par­ti­ci­pan­ți­lor pen­tru duce­rea soli­ei Evangheliei celor din jur, tre­zi­rea sim­țu­lui res­pon­sa­bi­li­tă­ții ce ne revi­ne, în cali­ta­te de copii ai lui Dumnezeu, amba­sa­dori ai Cerului în aceas­tă lume.

Misionari pentru Hristos: Conferința Spirituală din Banat, 2014

În pri­ma temă pre­zen­ta­tă, fr. Marin Barbu a defi­nit noțiu­nea de misio­nar, sub­li­ni­ind con­di­ția noas­tră de „tri­miși” ai lui Dumnezeu ase­me­nea Domnului nos­tru Isus Hristos care, la rân­dul Său, a fost tri­mis de către Tatăl în aceas­tă lume pen­tru a‑L face cunoscut.

În cea de a doua temă pre­zen­ta­tă fr. Nelu Iancu a fost sub­li­ni­at fap­tul că legea ceru­lui este legea slu­ji­rii. Echilibrul Universului este asi­gu­rat prin dis­po­ni­bi­li­ta­tea fie­că­rui ele­ment al aces­tu­ia de a fi de folos celor din jur. Totul în natu­ră tră­ieș­te pen­tru a da.

Ca par­te inte­gran­tă a aces­tui sis­tem misiu­nea noas­tră este de a ne pune în slu­j­ba alto­ra. Ca unii care ne-am apro­pi­at de Dumnezeu și am gus­tat bucu­ria împă­că­rii cu El, sun­tem che­mați să venim în spri­ji­nul celor din jur.

Programul de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu, care s‑a des­fă­șu­rat în cea de a doua par­te a zilei a inclus, ală­tu­ri de cân­tări și poe­zii, rela­tări ale expe­rien­țe­lor tră­i­te în acti­vi­ta­tea de misio­nari în dife­ri­te­le sec­toa­re ale lucră­rii. Frații din Conferința Banat des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de răs­pân­di­re a evan­ghe­li­ei prin dis­tri­bu­i­rea de lite­ra­tu­ră, stu­dii bibli­ce în peni­ten­ci­a­re, pro­gra­me de lau­dă și dis­tri­bu­i­re de aju­toa­re în case de bătrâni sau în dife­ri­te loca­ții publi­ce etc.

La con­fe­rin­ță au fost pre­zenți doi foști deți­nuți, care și-au expri­mat recu­noș­tin­ța față de Dumnezeu pen­tru modul minu­nat în care i‑a găsit chiar și în con­di­ți­i­le de deten­ție, prin inter­me­di­ul fra­ți­lor care aleg să petrea­că o par­te din tim­pul lor pre­zen­tân­du-le solia ade­vă­ru­lui. Unul din­tre aceștia a făcut deja legământ cu Dumnezeu prin botez, iar cel de al doi­lea se pre­gă­teș­te pen­tru acest eve­ni­ment, stu­di­ind prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță. La rân­dul lor acești oameni sunt bucu­roși să se ală­tu­re gru­pu­lui care vizi­tea­ză peni­ten­ci­a­re­le, sim­țind nevo­ia de a duce mai depar­te ves­tea cea bună în aces­te locuri defavorizate.

Mai mul­te foto­gra­fii și înre­gis­trări video se găsesc aici: Conferința Spirituală Banat: Misionari pen­tru Hristos

Conferința Spirituală Ardealul de Nord: Luminează-ți lumea!

Duminică, 29 iunie 2014 a avut loc o adu­na­re spi­ri­tu­a­lă în Conferința Ardealul de Nord, la sedi­ul aces­te­ia din ora­șul Cluj Napoca.

Luminează-ți lumea: Conferința Spirituală din Ardealul de Nord, 2014

Intitulat „Luminează-ți lumea!” subiec­tul dez­bă­tut cu aceas­tă oca­zie a sub­li­ni­at rolul copi­i­lor lui Dumnezeu în aceas­tă lume, punc­tân­du-se moda­li­tă­ți­le prin care ei pot face acest lucru.

Așezându-ne într‑o pozi­ție favo­ra­bi­lă față de lumi­na cereas­că ce se revar­să din Cuvântul lui Dumnezeu, fie­ca­re din­tre noi putem deve­ni, la rân­dul nos­tru, cana­le de lumi­nă pen­tru cei din jur.

Lumea are nevo­ie să fie lumi­na­tă. Caracterul lui Dumnezeu tre­bu­ie făcut cunos­cut celor care nu‑l cunosc îndeaproape.

Fie ca cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și simt res­pon­sa­bi­li­ta­tea con­lu­cră­rii cu El în favoa­rea sal­vă­rii de sufle­te, să poa­te deve­ni sur­se de lumi­nă pen­tru cei din jur.