Adunări spirituale şi sesiuni de reorganizare a Conferinţelor Uniunii Române 2010

Adunările spi­ri­tu­a­le și sesiu­ni­le de dele­gați care vor avea loc anul aces­ta în fie­ca­re Conferință, se vor des­fă­șu­ra după urmă­to­rul pro­gram:

- 30 mai 2010 — Conferința Moldova — Loc. Budăi, Jud. Iași
— 6 iunie 2010 — Conferința Oltenia — Loc. Craiova, Jud. Dolj
— 13 iunie 2010 — Conferința Ardealul de Sud — Loc. Făgăraș, Jud. Brașov
— 20 iunie 2010 — Conferința Muntenia — Loc. Bucov, Jud. Prahova
— 27 iunie 2010 — Conferința Ardealul de Nord — Loc. Bogdan Vodă, Jud. Maramureș
— 4 iulie 2010 — Conferința Banat — Loc. Lugoj, Jud. Timiș

La adu­nă­ri­le spi­ri­tu­a­le sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe toți cei dori­tori, atât mem­bri cât și pri­e­te­ni de ade­văr, iar în urmă­toa­re­le zile vor avea loc reor­ga­ni­ză­ri­le con­fe­rin­țe­lor în pre­zen­ța dele­ga­ți­lor și a slu­j­ba­și­lor bise­ri­cii.

Să ne rugăm pen­tru călă­u­zi­rea lui Dumnezeu la lucră­ri­le aces­tor sesiuni!