Concert de muzică religioasă și botez în Banat

Botez la Beliu

Botez la Beliu, Banat, 2014

Data de 13 iulie 2014 a fost o zi de bucu­rie pen­tru fra­ţii din comu­ni­ta­tea Beliu, jud. Arad care au găz­du­it o cere­mo­n­ia de botez în cadrul căre­ia cinci tineri au făcut legământ cu Dumnezeu, ale­gând să se ata­șe­ze în mod ofi­ci­al bise­ri­cii Sale.

Le spu­nem bun venit tine­ri­lor: Raul Tomoiagă, Delmina Ghiţan, Claudia Bejan, Otilia Bejan și Marius Gabriel Mariș, dorin­du-le bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu pen­tru tot par­cur­sul vieţii lor.

Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru ale­ge­rea lor și sun­tem încre­dinţa­ţi că El îi va folo­si pen­tru sal­va­rea altor sufle­te, ast­fel încât numă­rul copi­i­lor Săi să fie com­ple­tat cât mai curând posibil.

Mai mul­te foto­gra­fii și înre­gis­trări video de la eve­ni­ment se găsesc aici: Botez la Beliu

Concert de muzică religioasă

Concert de muzică religioasă la Timișoara, 2014

Prin harul lui Dumnezeu în data de 29 iulie 2014, Corul Conferinţei Banat a obţi­nut acor­dul Primăriei din ora­șul Timișoara pen­tru a susţi­ne un con­cert de muzi­că reli­gi­oa­să în Parcul Rozelor.

În aceas­tă zi am fost găz­dui­ţi într‑o sală dota­tă cu o acus­ti­că deo­se­bi­tă, care a ampli­fi­cat cali­ta­tea sune­tu­lui, con­tri­bu­ind la o reda­re cla­ră și plă­cu­tă a mesajului.

Am avut un public de 100 de per­soa­ne care, după ter­mi­na­rea con­cer­tu­lui, au avut posi­bi­li­ta­tea să pri­meas­că mesa­jul Evangheliei și prin inter­me­di­ul cărţi­lor, pli­an­te­lor, broșurilor.

Ne rugăm ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze aceas­tă acţiu­ne. Fie ca cei care au par­ti­ci­pat să fie sen­si­bi­li­za­ţi de Duhul Său ast­fel încât ei să poa­tă pri­mi Vestea cea Bună a mân­tu­i­rii și să apre­cie­ze sacri­fi­ci­ul Domnul Hristos făcut în favoa­rea lor.

Mai mul­te foto­gra­fii și înre­gis­trări video de la eve­ni­ment puteți vedea aici: Concert de muzi­că reli­gi­oa­să la Timișoara