Adunări spirituale — 2012

Adunări spi­ri­tu­a­le în Uniunea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă

„Întrunirile comu­ni­tă­ții, în con­fe­rin­țe de câmp, la adu­nă­ri­le comu­ni­tă­ți­lor în loca­lu­ri­le lor și la toa­te oca­zi­i­le unde se face lucra­re per­so­na­lă pen­tru sufle­te, sunt pri­le­juri rân­du­i­te de Dumnezeu pen­tru a da ploa­ie tim­pu­rie și târ­zie.” M. Sp. 442, 443.

În luni­le apri­lie și iunie ale aces­tui an, în toa­te cele șase con­fe­rin­țe ale Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă, vor avea loc adu­nări spi­ri­tu­a­le, urma­te de adu­nări administrative.

Adunările spi­ri­tu­a­le, la care sunt bine veniți toți mem­brii bise­ri­cii, dar și pri­e­te­nii aces­to­ra, se vor des­fă­șu­ra după urmă­to­rul program:

Conferința Muntenia va avea adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă dumi­ni­că 8 apri­lie 2012, ore­le 10:00, la sedi­ul aces­te­ia, din comu­na Bucov, jud. Prahova. (Pentru deta­lii puteți tele­fo­na la nr. 0722 225872 – Radu Ioniță).

Conferința Ardealul de Sud va avea adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă dumi­ni­că 3 iunie 2012, ore­le 10:00, la sedi­ul aces­te­ia din ora­șul Făgăraș, jud. Brașov. (Pentru deta­lii puteți tele­fo­na la nr. 0727 300715 – Marcu Șuteu).

Conferința Moldova va avea adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă dumi­ni­că 10 iunie 2012, ore­le 10:00, la sedi­ul aces­te­ia din loca­li­ta­tea Budăi, jud. Iași. (Pentru deta­lii puteți tele­fo­na la nr. 0766 271871 – Costel Bardaș).

Conferința Oltenia va avea adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă dumi­ni­că 17 iunie 2012, la ore­le 10:00, în ora­șul Craiova, jud. Dolj. (Pentru deta­lii puteți tele­fo­na la nr. 0727 300755 – Paul Petcu).

Conferința Ardealul de Nord va avea adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă dumi­ni­că 24 iunie 2012, ore­le 10:00, la sedi­ul aces­te­ia din muni­ci­pi­ul Cluj Napoca, jud. Cluj. (Pentru deta­lii puteți ape­la la nr. 0727 300804 – Nelu Bogdan).

Conferința Banat va avea adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă dumi­ni­că 1 iulie 2012, ore­le 10:00, la sedi­ul aces­te­ia, în ora­șul Lugoj, jud. Timiș. (Pentru deta­lii puteți tele­fo­na la nr.  0733 007568 – Lucian Oprea).

_____________________________________________________________________
„Este impor­tant ca mem­brii comu­ni­tă­ți­lor noas­tre să par­ti­ci­pe la adu­nă­ri­le noas­tre în tabă­ră. Vrăjmașii ade­vă­ru­lui sunt mulți și, deo­a­re­ce numă­rul nos­tru e mic, ar tre­bui să pre­zen­tăm un front cât mai unit cu putin­ță. Voi per­so­nal aveți nevo­ie de foloa­se­le aces­tor adu­nări, și Dumnezeu vă chea­mă să vă numă­rați prin­tre cei care sus­țin ade­vă­rul.” 6 T. 38.