Adunări spirituale şi sesiuni de reorganizare a Conferinţelor Uniunii Române 2008

Adunările spi­ri­tu­a­le și sesiu­ni­le de dele­gați care vor avea locul aces­ta în fie­ca­re Conferință, se vor des­fă­șu­ra după urmă­to­rul pro­gram:

Conferința Muntenia, 4–6 mai 2008 la Bucov
Conferința Banat, 25–27 mai 2008 la Lugoj
Conferința Moldova, 1–3 iunie 2008 la Budăi
Conferința Ardealul de Sud, 15–17 iunie 2008 la Făgăraș
Conferința Oltenia, 22–24 iunie 2008
Conferința Ardealul de Nord, 29 iunie — 1 iulie 2008 la Botean

Prima zi va avea loc adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă, la care sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe toți cei dori­tori, atât mem­bri cât și pri­e­te­ni de ade­văr, iar în cele­lal­te două zile, la sesiu­nea de dele­gați, vor par­ti­ci­pa doar dele­ga­ții și slu­j­ba­șii bise­ri­cii.

Să ne rugăm pen­tru călă­u­zi­rea lui Dumnezeu la lucră­ri­le aces­tor sesiuni!