MAI ALB DECÂT ZĂPADA – Tabără pentru tineri

Dragi ti­neri și pri­e­te­ni, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 26–29 decem­brie 2019, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul: ”MAI ALB DECÂT ZĂPADA”

Motto:  “Mulți vor fi cură­țați, albiți și lămu­riți; cei răi vor face răul și nici­u­nul din cei răi nu va înțe­le­ge, dar cei pri­ce­puți vor înțe­le­ge.” Daniel 12:10

“Nu da ascul­ta­re suges­ti­i­lor vră­j­ma­șu­lui de a sta depar­te de Domnul Hristos, până când vei ajun­ge să te faci mai bun; până când vei fi des­tul de bun pen­tru a veni la Dumnezeu. Dacă vei aștep­ta până atunci, nu vei veni nici­o­da­tă la El. Când Satana ara­tă spre hai­ne­le tale mur­da­re, repe­tă făgă­du­in­ța Domnului Hristos: „Pe cel ce va veni la Mine, nu‑l voi izgo­ni afa­ră”. Ioan 6, 37. Spune‑i vră­j­ma­șu­lui că sân­ge­le lui Isus Hristos ne cură­țeș­te de ori­ce păcat. Roagă-te împre­u­nă cu David: „Curățește-mă cu isop, și voi fi curat; spa­lă-mă și voi fi mai alb decât zăpa­da.” Psalmii 51, 7. Ridică-te și mergi la Tatăl tău. El va veni să te întâm­pi­ne pe când ești încă depar­te. Dacă faci numai un sin­gur pas spre El, în pocă­in­ță, El Se va gră­bi să te cuprin­dă în bra­țe­le infi­ni­tei Sale iubiri.” (Pildele Domnului Hristos, p. 206)

Te in­vi­tăm cu toa­tă dra­gos­tea la aceas­tă ta­bără, unde vei putea des­co­peri nevo­i­le rea­le ale sufle­tu­lui tău în acest timp de har acor­dat nouă și modul în care Dumnezeu vrea să-ți ofe­re hai­na albă a nepri­hă­ni­rii Sale prin jert­fa Domnului Hristos. Deasemenea  te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ta ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Preţul pen­tru ca­zare, ma­să și o par­te din închi­ri­e­rea sălii pen­tru pro­gra­mul tabe­rei este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani
 • între 7–14 ani 65 lei/zi
 • pes­te 14 ani 75 lei/zi

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Din tota­lul sumei veţi de­pune 100 lei când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea, la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT — Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul  în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea în tabără.

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de joi 26 decem­brie 2019, în­ce­pând cu ore­le 12:00.

Programul aces­tei tabe­re va fi sus­ți­nut la o sală de sport închi­ri­a­tă de la fir­ma MountainSport, situ­a­tă lân­gă Pensiunea Negoiu în apro­pi­e­rea Castelului de Lut Valea Zânelor, Porumbacu de Sus. Din par­tea admi­nis­tra­ți­ei aces­tei săli ne-au rugat să trans­mi­tem tutu­ror celor care vor par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment, să nu aibă încăl­ță­min­te cu tocuri ascuți­te, pen­tru a nu dete­ri­o­ra supra­fa­ța sin­te­ti­că exis­ten­tă în acel spa­țiu inte­ri­or al sălii.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de telefon:

0720100094 – Ghiță Ulici

0767276582 – Cristian Paulescu

Programul Taberei „MAI ALB DECÂT ZĂPADA”

Porumbacu de Sus, 26–29 decem­brie 2019

Joi 26 decem­brie 2019

 • 12:00 — 17:30 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentare „Primul pas spre Libertate”      Cristian Paulescu
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

 

Vineri 27 decem­brie 2019

 • 08:00 — Altarul de dimi­nea­ță (va avea loc la uni­ta­tea de caza­re unde este repar­ti­zat fiecare)
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —12:30 Prezentare „Libertate sau Robie” Radu Ioniță și forum dis­cu­ții pe baza temei prezentate
 • 13:00 — Prânzul
 • 14:00 — 16:20 Timp pen­tru recre­ere, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 16:40 —18:20 Inceperea Sabatului și Prezentare „Procesul Iertării” Walter Lukic
 • 18:30 — Cina
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Sâmbătă 28 decem­brie 2019

 • 07:45 — Micul dejun
 • 09:00 — 09:30 Altarul de dimi­nea­ță și pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:45 Școala de Sabat
 • 11:15 — 12:45 Prezentare „Puterea Libertății” fr. Radu Ioniță
 • 13:00 — Prânzul

Pauză

 • 15:30 — 17:30 Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe, înche­ie­rea Sabatului la 16:42)
 • 18:00 — Cina
 • 20:30 — Diverse activități
 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Duminică 29 decem­brie 2019

 • 08:00 — 08:50 Altarul de dimi­nea­ță: Program de înche­ie­re a tabe­rei, con­clu­zii, etc.
 • 09:00 — Micul dejun
 • Prânzul se va lua la pachet, după ser­vi­rea micu­lui dejun, pen­tru cei care vor ple­ca în excur­sie sau spre casă.

 

       De reți­nut pen­tru toți par­ti­ci­pan­ții la tabără:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

- Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să ne odih­nim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sala unde vor fi sus­ți­nu­te pro­gra­me­le spi­ri­tu­a­le cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor divine.

- Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

- Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu sosi­rea la tabă­ră cât și pe par­cur­sul tabe­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada programului.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

Programul aces­tei tabe­re va fi sus­ți­nut la o sală de sport închi­ri­a­tă de la fir­ma MountainSport, situ­a­tă lân­gă Pensiunea Negoiu în apro­pi­e­rea Castelului de Lut Valea Zânelor, Porumbacu de Sus. Din par­tea admi­nis­tra­ți­ei aces­tei săli ne-au rugat să trans­mi­tem tutu­ror celor care vor par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment, să nu aibă încăl­ță­min­te cu tocuri ascuți­te, pen­tru a nu dete­ri­o­ra supra­fa­ța sin­te­ti­că exis­ten­tă în acel spa­țiu inte­ri­or al sălii.

- Pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia după ora stingerii.

- Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în incin­ta Campusului și a uni­tă­ți­lor de caza­re închi­ri­a­te de orga­ni­za­tori a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc). Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea  pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofeină,tutun.

- Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

- Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus sau alte sfa­turi trans­mi­se din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

                                      Vă dorim tutu­ror o tabă­ră binecuvântată!!!

                                                                                 Vă aş­tep­tăm cu drag!!!