Apel umanitar

 

 

„Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevo­ie”. (Romani 12:13)

Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori și pri­e­te­ni din bise­ri­ca noas­tră, cu acest apel uma­ni­tar urgent pen­tru o fami­lie din bise­ri­ca noas­tră. Este vor­ba de RADU BENIAMIN și MARIA, din gru­pa Bătrâni, jude­țul Prahova.

În sea­ra zilei de 24 octom­brie 2019, casa în care locu­iau a fost cuprin­să de flă­cări. Incendiul a dis­trus con­struc­ția aproa­pe în tota­li­ta­te, iar bunu­ri­le mate­ri­a­le din locu­in­ță sunt, de ase­me­nea, com­pro­mi­se, fie din cau­za flă­că­ri­lor, fie din cau­za apei cu care pom­pie­rii au stins focul. Mulțumim lui Dumnezeu că nu sunt vic­ti­me omenești.

Frații din împre­ju­ri­mi, veci­nii și alți con­să­te­ni le-au ofe­rit aju­to­rul ime­di­at în vede­rea refa­ce­rii locu­in­ței, dar sunt mul­te lucruri de făcut și tim­pul este scurt, având în vede­re că iar­na este aproape.

Apelăm la voi, frați, surori și pri­e­te­ni ai AZSMR, să ofe­rim un aju­tor aces­tei fami­lii care tre­ce prin aceas­tă încer­ca­re, ca prin dona­ți­i­le noas­tre finan­ci­a­re sau de bunuri mate­ri­a­le, să își refa­că locu­in­ța și să poa­tă să-și des­fă­șoa­re via­ța în con­di­ții decen­te, spre sla­va lui Dumnezeu.

Donațiile se pot face prin casi­e­ria bise­ri­cii locale.

„Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite oste­ne­a­la voas­tră şi dra­gos­tea pe care aţi arătat‑o pen­tru Numele Lui, voi, care aţi aju­to­rat şi aju­to­ra­ţi pe sfinţi.” (Evrei 6:10).

Vă mul­țu­mim și ne rugăm ca Domnul să bine­cu­vân­te­ze ori­ce dar și ori­ce dăru­i­tor, iar pe mem­brii fami­li­ei Radu cu pute­re să depă­șeas­că aceas­tă încercare.

 

Pentru rela­ții supli­men­ta­re pot fi con­tac­ta­te urmă­toa­re­le persoane:

Stanciu Paulică: telef. +40 727 300770

Postolache Florin: telef. +40 722 513337