Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Către muzicienii AZSMR, din întreaga lume:

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

„Strigați de bucu­rie către Domnul, toți locu­i­to­rii pămân­tu­lui! Slujiți Domnului cu bucu­rie, veniți cu vese­lie îna­in­tea Lui.” — Psalmul 100:1, 2

După cum majo­ri­ta­tea din­tre noi știu, în acest an, 2015, se va des­fă­șu­ra a 22‑a Sesiune de Delegați a Conferinței Generale. Adunarea Spirituală va fi între 10–13 sep­tem­brie 2015, lân­gă Roanoke, Virginia, SUA.

Pentru a lău­da pe Domnul și a oferi o par­te lumi­noa­să Conferinței, vor fi for­ma­te o orches­tră și un cor, con­stând din muzi­cieni refor­miști din întrea­ga lume. Cerințele pen­tru a par­ti­ci­pa sunt sim­ple. Muzicienii tre­bu­ie:

  1. Să tră­i­as­că în armo­nie cu prin­ci­pi­i­le Bisericii,
  2. Să aibă cunoș­tin­țe de bază pen­tru citi­rea par­ti­tu­ri­lor, și
  3. Ca par­ti­ci­pant în orches­tră, să aibă cunoș­tin­țe­le teh­ni­ce pen­tru instru­men­tul la care doreș­te să cân­te.

Muzicienii care plă­nu­iesc să par­ti­ci­pe vor tre­bui să soseas­că în sea­ra zilei de 6 sep­tem­brie și între 7–9 sep­tem­brie vor par­ti­ci­pa la repe­ti­ții în vede­rea pre­gă­ti­rii pen­tru adu­na­rea publi­că care înce­pe în 10 sep­tem­brie. Aceste zile de repe­ti­ții sunt nece­sa­re pen­tru a pre­găti teme­i­nic pie­se­le muzi­ca­le — dar ele vor oferi, de ase­me­nea, cli­pe minu­na­te de comu­niu­ne și păr­tă­șie între muzi­cieni.

În aceas­tă peri­oa­dă (6–9 sep­tem­brie), muzi­cie­nii vor sta în ace­lași cam­pus cu dele­ga­ții din sesiu­ne, dar într‑o zonă apar­te. În tim­pul Adunărilor Spirituale publi­ce (10–13 sep­tem­brie), muzi­cie­nii vor fi cazați la hote­lu­ri­le din ora­șul Roanoke.

Prețul pache­tu­lui inclu­de totul, caza­re, mân­ca­re și trans­port pen­tru muzi­cie­nii din orches­tră și cor. Acestea sunt pre­țuri pro­mo­țio­na­le. Fiecare este res­pon­sa­bil pen­tru pro­pri­ul bilet de avion.

Cererile se vor face prin inter­me­di­ul site-ului www.gcmusic2015.org. Mai mul­te deta­lii pot fi găsi­te pe site, sau prin ema­il la sau prin tele­fon la sedi­ul GC (Tel: 1–540-362‑1800, sora Barbara Montrose).

Iubiți muzi­cieni ai Mișcării de Reformă, cu sigu­ran­ță va fi o plă­ce­re pen­tru voi să par­ti­ci­pați, folo­sind darul vos­tru muzi­cal în a lău­da pe Dumnezeu la prin­ci­pa­la con­vo­ca­re a bise­ri­cii — Adunarea Spirituală publi­că a Conferinței Generale!

Fie ca Domnul să vă bine­cu­vân­te­ze din bel­șug.

Al vos­tru fra­te în Hristos,

Marcos Pedrazas
Director al Comitetului de Muzică al GC