Ai grijă de inima ta, conferință de sănătate în orașul Videle

Ai grijă de inima ta, conferință de sănătate în orașul Videle

Posibilitatea de a ajun­ge la ini­mi­le oame­ni­lor pen­tru a le adu­ce ves­tea bună a Evangheliei este din ce în ce mai redu­să. Oamenii sunt sus­pi­cioși, res­ping­ă­tori, iar pre­siu­ni­le din par­tea îndru­mă­to­ri­lor lor reli­gi­oși con­duc la accen­tu­a­rea aces­tor tendințe.

Într‑o situ­a­ție ca aceas­ta moda­li­ta­tea cea mai efi­cien­tă de a cap­ti­va aten­ția celor din jur a rămas pătrun­de­rea în zone­le lor de inte­res, dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a le veni în aju­tor aco­lo unde ei se simt cei mai neputincioși.

Încercarea dis­pe­ra­tă de a supra­vie­țui, de a se eli­be­ra de discon­for­tul dife­ri­te­lor afec­țiuni, care le îngre­u­nea­ză via­ța, rămâ­ne subiec­tul cel mai inci­tant. Chiar și cei mai dez­in­te­re­sați oameni în mate­rie de reli­gie, devin des­chiși atunci când se abor­dea­ză pro­ble­me de sănă­ta­te, aceas­ta pen­tru că boa­la nu face selec­ții, ci afec­tea­ză deo­po­tri­vă pe ori­ci­ne, indi­fe­rent de vâr­stă, pozi­ție soci­a­lă, pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă sau orien­ta­re religioasă.

Pornind de la aceas­tă rea­li­ta­te și ținând cont de aces­te ten­din­țe, fra­ții din Conferința Oltenia au ini­țiat o cam­pa­nie de evan­ghe­li­za­re în ora­șul Videle, orga­ni­zând pen­tru înce­put o con­fe­rin­ță de sănătate.

Ai grijă de inima ta

Astfel locu­i­to­rii ora­șu­lui au fost invi­tați să par­ti­ci­pe la pre­zen­ta­rea inti­tu­la­tă „Ai gri­jă de ini­ma ta”, ce urma să aibă loc în ziua de 20 octom­brie 2013 la Casa de Cultură din localitate.

Consultații, conferință de sănătate în orașul Videle

Deși invi­ta­ți­i­le au fost împăr­ți­te cu gene­ro­zi­ta­te, iar intra­rea urma să fie, ca de obi­cei, libe­ră, oame­nii nu au răs­puns con­form aștep­tă­ri­lor. Cu toa­te aceștia gru­pul rela­tiv mic ce a ales să par­ti­ci­pe a bene­fi­ci­at de infor­ma­ții valo­roa­se pri­vind modul în care pot fi pre­ve­ni­te boli­le de ini­mă, pre­cum și pașii prin­ci­pali care tre­bu­ie făcuți în cazul îmbolnăvirii.

Mihaela Răileanu, medic rezi­dent, a pre­zen­tat par­ti­ci­pan­ți­lor efec­te­le ali­men­ta­ți­ei asu­pra vase­lor de sân­ge și impli­cit asu­pra ini­mii, ofe­rind lis­te cu ali­men­te potri­vi­te pen­tru men­ți­ne­rea unei sănă­tăți opti­me, pre­cum și cu ace­le ali­men­te care con­tri­bu­ie în mod direct la apa­ri­ția unor afec­țiuni gra­ve de ordin car­di­o­lo­gic. S‑a expli­cat fap­tul că une­le ali­men­te, deși nu sunt rele în ele înse­le, dato­ri­tă modu­lui greșit de pre­pa­ra­re devin dăunătoare.

În final cei pre­zenți au pri­mit răs­pun­suri la dife­ri­te­le nelă­mu­riri pe care le aveau în dome­ni­ul medi­cal și au putut soli­ci­ta o dis­cu­ție indi­vi­du­a­lă pe tema bolii cu care se confruntă.

Sperăm că urmă­toa­rea întâl­ni­re se va bucu­ra de un mai mare suc­ces, cei pre­zenți fiind pur­tă­tori de „vești bune” pen­tru con­ce­tă­țe­nii lor.