SABAT DE CONȘTIENTIZARE A SĂNĂTĂȚII — 11 Ianuarie, 2020

13 decem­brie 2019

 

 

Iubiți frați din întrea­ga biserică,

 

Salutări cu Psalmul 36:7, 9: „Cât de scum­pă este bună­ta­tea Ta, Dumnezeule!
La umbra ari­pi­lor Tale găsesc fiii oame­ni­lor adă­post. Căci la Tine este izvo­rul vieţii; prin lumi­na Ta vedem lumina.”

 

Pe măsu­ră ce se apro­pie Noul An, Departamentul Misionar Medical al Conferinței Generale inten­țio­nea­ză să lanse­ze un Sabat Special de Conștientizare a Sănătății, care va avea loc pe 11 ianu­a­rie 2020. Scopul aces­tui Sabat este de a încu­ra­ja mem­brii noș­tri să își reîn­no­ias­că anga­ja­men­tul față de solia sănă­tă­ții prin prac­ti­ca­rea unor obi­ce­iuri de via­ță sănă­toa­se și prin împăr­tă­și­rea aces­tui mesaj spe­cial cu alții.

Am dori să vă ală­tu­rați nouă în acest demers prin tra­du­ce­rea și tipă­ri­rea pli­an­tu­lui ata­șat în lim­ba dum­ne­a­voas­tră. Vă rugăm să adă­u­gați data și ore­le în care veți sus­ți­ne pre­di­ca și cur­su­ri­le de sănă­ta­te. Apoi, desem­nați unul sau doi pro­fe­si­o­niști din dome­ni­ul sănă­tă­ții din bise­ri­ca dum­ne­a­voas­tră pen­tru a pre­găti pre­dici des­pre sănă­ta­te: una care va fi pre­zen­ta­tă în Sabat dimi­nea­ța și una după-ami­a­ză. Puteți pre­zen­ta, de ase­me­nea, una vineri sea­ra. Dacă nu exis­tă un pro­fe­si­o­nist în sănă­ta­te dis­po­ni­bil în bise­ri­ca dum­ne­a­voas­tră, pas­to­rul poa­te pre­zen­ta câte­va stu­dii des­pre sănătate.

Solicităm, de ase­me­nea, pro­fe­si­o­nis­tu­lui de sănă­ta­te sau pas­to­ru­lui fie­că­rei bise­rici să ne împăr­tă­șeas­că pre­zen­tă­ri­le lor din Sabatul de Conștientizare a Sănătății, PowerPoint sau video, pen­tru a putea con­strui o bibli­o­te­că de pre­dici care va fi pusă la dis­po­zi­ția altor bise­rici. Cea mai bună pre­zen­ta­re a pri­mi­lor 50 de înre­gis­trați va pri­mi un cadou spe­cial. Vă rugăm să tri­mi­teți pre­zen­tă­ri­le la adre­sa:

 

În ane­xă este lin­kul pen­tru pli­an­tul inter­națio­nal și Australia care tre­bu­ie tradus.

https://sdarm-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/publishing_sdarm_org/Ebf-eAlX9s9OhQkOuS8WQ6YB9J_jLS5jV1cuNZmXLAzecQ?e=8G72uj

Pliantul pen­tru America de Nord și Canada este atașat.

 

Am dori să facem din acest Sabat spe­cial o acti­vi­ta­te anu­a­lă în bise­ri­ci­le noas­tre. Vă mul­țu­mim pen­tru cola­bo­ra­rea la acest pro­iect. Domnul să vă bine­cu­vân­te­ze din belșug.

Să aveți un An Nou bine­cu­vân­tat, sănă­tos și fericit!

 

Al dum­ne­a­voas­tră în bine­cu­vân­ta­ta speranță,

 

John Baer

Director al Departamentului Misionar Medical al Conferinței Generale

Descarcă pli­an­tul în PDF!