Apel pentru rugăciune și post

20 mar­tie 2020

 

Iubiți frați mem­brii ai Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă,

 

Ne rugăm ca Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nos­tru plin de milă, să con­ti­nue să vă pro­te­je­ze pe voi și fami­li­i­le voas­tre în aces­te cir­cum­stan­țe neo­biș­nu­i­te – și pro­fi­tând de aceas­tă oca­zie vă salu­tăm în nume­le Mântuitorului nos­tru, cu cuvin­te­le pli­ne de încu­ra­ja­re găsi­te în car­tea lui Țefania capi­to­lul 3 ver­se­tul 12: „Voi lăsa în mij­lo­cul tău un popor sme­rit şi mic, care se va încre­de în Numele Domnului.”

Ne expri­măm sin­cer sim­pa­tia pro­fun­dă față de fra­ții și suro­ri­le noas­tre din dife­ri­te­le păr­ți ale lumii care sufe­ră din cau­za impac­tu­lui pe care l‑a pro­dus pan­de­mia COVID 19. Astfel, îi invi­tăm pe fra­ții noș­tri din întrea­ga lume să ni se ală­tu­re într‑o zi de rugă­ciu­ne și post, vineri, 27 mar­tie 2020[1], să ne sme­rim sufle­te­le îna­in­tea Domnului și să ne cer­ce­tăm și să ne exa­mi­năm via­ța în lumi­na cuvân­tu­lui lui Dumnezeu.

Știrile din întrea­ga lume dez­vă­lu­ie că schim­bă­ri­le din via­ța noas­tră soci­a­lă și reli­gi­oa­să sunt seve­re și rapi­de. Am pre­di­cat „pro­fe­ți­i­le eve­ni­men­te­lor din tim­pul sfâr­și­tu­lui” de mai mulți ani — și iată, înce­pem cu ade­vă­rat să sim­țim într-un grad mult mai mare că gene­ra­ția noas­tră face par­te din împli­ni­rea lor. Realitatea eter­nă se ara­tă la ori­zont, iar vii­to­rul aștep­tat este foar­te aproa­pe. „În curând, urmea­ză să aibă loc mari schim­bări în lumea noas­tră, iar miș­că­ri­le fina­le vor fi repezi.” Testimonies, vol. 9, p. 11.

„Dacă nu înțe­le­gem însem­nă­ta­tea cli­pe­lor ce se scurg repe­de în veș­ni­cie și nu ne pre­gă­tim pen­tru a sta în ziua cea mare a lui Dumnezeu, vom fi isprav­nici necre­din­cioși. Străjerul tre­bu­ie să cunoas­că ora din noap­te. Totul e îmbră­cat acum cu o solem­ni­ta­te de care tre­bu­ie să-și dea sea­ma toți cei care cred ade­vă­rul pen­tru tim­pul de față…Timpul nos­tru este pre­ți­os. Nu avem decât puți­ne, foar­te puți­ne zile de pro­bă, în care să ne pre­gă­tim pen­tru via­ța vii­toa­re, nepie­ri­toa­re. Noi nu avem timp de pier­dut în miș­cări la voia întâm­plă­rii. Trebuie să ne temem ca nu cum­va doar să citim super­fi­ci­al Cuvântului lui Dumnezeu.” Ibid., vol. 6, p. 407.

Acum este tim­pul când avem nevo­ie de Dumnezeu cel mai mult. Să mer­gem la tro­nul Tatălui nos­tru Ceresc care va avea milă de noi. „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nele­giu­it să se lase de gân­du­ri­le lui, să se întoar­că la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nos­tru care nu obo­seş­te ier­tând.” Isaia 55:7.

Domnul ne dă asi­gu­ra­rea: „Când voi închi­de cerul şi nu va fi ploa­ie, când voi porunci lăcus­te­lor să mănân­ce ţara, când voi tri­mi­te ciu­ma în popo­rul Meu; dacă popo­rul Meu, pes­te care este che­mat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va cău­ta faţa Mea, şi se va aba­te de la căi­le lui rele – îl voi ascul­ta din ceruri, îi voi ier­ta păca­tul şi‑i voi tămă­dui ţara.” 2 Cronici 7:13, 14.

Fie ca toți să pri­mim mân­gâi­e­re și tărie divi­nă de sus, prin pute­rea neli­mi­ta­tă a Dumnezeului nos­tru măreț și prin pro­mi­siu­ni­le pre­ți­oa­se pe care le‑a făcut pen­tru noi în ulti­me­le zile!

Comitetul Executiv al Conferinței Generale

[1] Întrucât în comu­ni­ca­tul Comitetului Executiv al Uniunii Române AZSMR publi­cat în 19 mar­tie 2020 s‑a suge­rat fra­ți­lor din România ca zi de post și rugă­ciu­ne ziua de Sabat din 28 mar­tie 2020, rămâ­ne ca fica­re să ale­gă  pen­tru post ziua care i se potri­veș­te mai bine.