Împărtăşind Cuvântul vieţii

“Căci, după cum ploa­ia și zăpa­da se cobo­a­ră din ceruri, și nu se mai întorc îna­poi, ci udă pămân­tul și‑l fac să rodeas­că și să odră­sleas­că, pen­tru ca să dea sămân­ță semă­nă­to­ru­lui și pâi­ne celui ce mănân­că, tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoar­ce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini pla­nu­ri­le Mele.” (Isaia 55:10,11.)

Prin harul lui Dumnezeu, am avut pri­vi­le­gi­ul minu­nat de a con­ti­nua acti­vi­tă­ți­le misio­na­re în Conferința Ardealul de Nord, împăr­tă­șind oame­ni­lor, atât prin cuvin­te, cât și prin lite­ra­tu­ră reli­gi­oa­să, Evanghelia veș­ni­că a mân­tu­i­rii prin jert­fa lui Hristos.
Prin mij­loa­ce­le finan­ci­a­re dăru­i­te de frați și surori în acest scop, s‑au achi­zi­țio­nat cărți și pli­an­te pe care le-am dis­tri­bu­it în nume­roa­se loca­li­tăți din jude­țe­le Cluj, Bistrița, Sălaj, urmând ca pe vii­tor să se con­ti­nue și în alte locuri . Am avut și expe­rien­țe deo­se­bi­te, deo­a­re­ce împre­u­nă cu per­soa­ne­le inte­re­sa­te de Cuvântul lui Dumnezeu am petre­cut momen­te de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe dife­ri­te subiec­te bibli­ce, iar după ace­ea, la une­le fami­lii sau per­soa­ne dori­toa­re, s‑a mers din nou în vizi­te, iar la alte­le urmea­ză să răs­pun­dem invi­ta­ți­i­lor lor.
În cur­sul unei săp­tămâni din pri­ma jumă­ta­te a lunii febru­a­rie 2012, am avut bucu­ria de a‑i avea ală­tu­ri de noi, din par­tea Departamentului Misionar al Uniunii Române, pe fr. Marcel Bordeianu și alte câte­va per­soa­ne cu care lucrea­ză și în alte zone ale țării, chiar și în aceas­tă par­te a anu­lui. Prin zăpa­dă și une­ori prin nin­soa­re, am con­ti­nu­at să mer­gem la case­le oame­ni­lor, ofe­rin­du-le Cuvântul vieții.
Deși aten­ția oame­ni­lor este cap­ti­va­tă de situ­a­ția eco­no­mi­că și soci­a­lă exis­ten­tă în soci­e­ta­te, cât și de eve­ni­men­te­le tul­bu­ră­toa­re, care au loc în întrea­ga lume, Dumnezeu ne îndeam­nă, prin cuvân­tul Său, să ne inten­si­fi­căm efor­tu­ri­le, atâ­ta timp cât mai este har, pen­tru a răs­pân­di sămân­ța Evangheliei, chiar dacă rezul­ta­tul poa­te nu este evi­dent, în timp scurt, așa cum ne-am dori. Făgăduința este că la vre­mea potri­vi­tă, prin influ­en­ța Duhului Sfânt, va adu­ce rod pen­tru grâ­na­rul ceresc.
Cu pri­vi­re la acel timp când răs­pân­di­rea Evangheliei va ajun­ge la apo­geu, în tim­pul plo­ii târ­zii, cuvân­tul inspi­rat decla­ră: ”Solia va fi dusă nu atât prin argu­men­te, cât prin con­vin­ge­rea pro­fun­dă a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fost pre­zen­ta­te. Sămânța a fost semă­na­tă, iar acum va răsări și va adu­ce rod. Publicațiile dis­tri­bu­i­te de lucră­to­rii misio­nari și-au exer­ci­tat influ­en­ța, dar, cu toa­te aces­tea, mulți, ale căror minți au fost impre­sio­na­te, au fost împie­di­cați să înțe­lea­gă pe deplin ade­vă­rul sau să‑i dea ascul­ta­re. Acum raze­le de lumi­nă pătrund pre­tu­tin­deni, ade­vă­rul este văzut cu cla­ri­ta­te, iar copi­ii cin­stiți ai lui Dumnezeu rup legă­tu­ri­le care i‑au ținut. Legăturile de fami­lie, rela­ți­i­le cu bise­ri­ca, nu mai au pute­re să‑i mai țină. Adevărul le este mai pre­ți­os decât ori­ce alt­ce­va. În ciu­da uni­rii tutu­ror for­țe­lor împo­tri­va ade­vă­ru­lui, un mare număr va lua pozi­ție de par­tea Domnului”. (M.L. 613)

Ghiță Ulici