O casă pentru cei fără adăpost

“Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu pără­sești pe cei ce Te cau­tă, Doamne.” Psalmii 9:10.

Mulțumim Domnului pen­tru aju­to­rul acor­dat în pro­iec­tul “O casă pen­tru cei fără adă­post”, în care s‑au impli­cat fra­ții și suro­ri­le din Conferința Ardealul de Nord, în spe­cial cei din comu­ni­ta­tea Satu Mare, dar și cei din Conferința Banat și alții, care au spri­ji­nit cum­pă­ra­rea unei locu­in­țe pen­tru Lucica Bonea și cele doua fii­ce ale dum­nea­ei, Codruța și Andreea, alun­ga­te din casa lor și nevo­ite să îndu­re, pen­tru un timp, con­di­ții gre­le de via­ță, lip­să de hra­nă și căl­du­ră, într‑o locu­in­ță impro­prie, veche de 200 de ani.

S‑a achi­zi­țio­nat casa com­pu­să din trei came­re, hol, căma­ră, împre­u­nă cu tere­nul afe­rent având o supra­fa­ță de 2700 m². Aici s‑au mutat deja și se bucu­ră de căl­du­ră și con­di­ții decen­te. Sunt pli­ne de bucu­rie și recu­noș­tin­ță pen­tru ceea ce li s‑a ofe­rit și par­ti­ci­pă la adu­na­re la Satu Mare. Și-au arat deja gra­di­na casei, dorind ca să o facă pro­duc­ti­vă anul aces­ta, prin harul Domnului.

Îl rugăm pe Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze aceas­tă fami­lie și să le facă par­te de un loc în împă­ră­ția pe care o pre­gă­teș­te tutu­ror celor care Îl iubesc și așteap­tă cu dor veni­rea Sa.

A con­sem­nat, Neluțu Dărămuș