Evanghelizare la Constanța

Este vre­mea ca Domnul să lucreze…

În urmă cu ceva timp aveam dorin­ța să facem ceva și pen­tru ora­șul Constanța. În acest oraș mare avem o casă de rugă­ciu­ne fru­moa­să și spa­ți­oa­să, iar numă­rul mem­bri­lor bise­ri­cii noas­tre este mic.
Cu toa­te aces­tea, atunci când pas­to­rul local a venit cu pro­pu­ne­rea de a face lucra­re misio­na­ră în Constanța, așa cum am pro­ce­dat și în alte ora­șe, pri­veam cu rezer­vă lucrul aces­ta, deo­a­re­ce în acest oraș sunt mul­te națio­na­li­tăți: turci, tătari, greci, mace­do­neni, fie­ca­re cu reli­gia și tra­di­ți­i­le lor. Dar când mâna Domnului este la lucru, ne‑a demon­strat că aco­lo unde noi cre­deam că exis­tă puțin inte­res, con­trar aștep­tă­ri­lor noas­tre, au venit la semi­na­rii pes­te 70 de persoane.
În ciu­da tim­pu­lui nefa­vo­ra­bil, pe o vre­me cu viscol, zăpa­dă abu­n­den­tă și ger puter­nic (vezi ima­gini), la ulti­ma întâl­ni­re din ianu­a­rie 2012, după ce am avut mul­te întâl­niri cu cei inte­re­sați la Casa de Cultură, cei pre­zenți, în jur de 40 de per­soa­ne, și-au mani­fes­tat inte­re­sul de a ști unde sun­tem noi cazați. Le-am spus că la Biserica noas­tră din Constanța, iar după ce au văzut Casa noas­tră de Rugăciune, au accep­tat să par­ti­ci­pe la cur­suri în acest loc.
A fost o bucu­rie de nedes­cris când împre­u­nă cu câți­va mem­bri ai Bisericii urmă­ream inte­re­sul lor de a‑și nota cele pre­zen­ta­te și în ace­lași timp pri­veam la o Adunare pli­nă și neîn­că­pă­toa­re, lucru care nu s‑a mai văzut de la inau­gu­ra­rea aces­tui locaș de cult.
Este vre­mea ca Domnul să lucre­ze, atât cu ei, cât și cu noi, ca popor.
Dragul meu, dacă ai câte­va minu­te dis­po­ni­bi­le într‑o zi oare­ca­re, plea­că-ți genun­chiul și roa­gă-te și pen­tru lucra­rea de la Constanța.
Mulțumesc cu aceas­tă oca­zie celor care au spri­ji­nit acest proiect.

A con­sem­nat, Daniel Rândășoiu