Fratele Francisco Devai a trecut la odihnă.

                                                                                                                                                                                                                        17 apri­lie 2017

 

Iubită fami­lie AZSMR,

 

 

Primiți salu­tă­ri­le noas­tre căl­du­roa­se în nume­le Domnului nos­tru Isus, cu Apocalipsa 21:4:

 

 El va şter­ge ori­ce lacri­mă din ochii lor. Şi moar­tea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tân­gu­i­re, nici ţipăt, nici dure­re, pen­tru că lucru­ri­le din­tâi au tre­cut.”

 

Cu adân­că dure­re vă infor­măm că fra­te­le nos­tru drag Francisco Devai a tre­cut la odih­nă în 16 apri­lie 2017, în Sacramento, SUA, la vâr­sta de 89 de ani.

1

Cu toa­te că sun­tem întris­tați din cau­za des­păr­ți­rii pe care o avem acum, mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru că a che­mat pe ser­vul Său să se odih­neas­că în pace.

 

Fratele Devai s‑a năs­cut pe 30 august 1927 și a fost cres­cut în bise­ri­ca AZSMR. S‑a bote­zat la vâr­sta de 15 ani și a absol­vit Școala Misionară din Brazilia în 1954.

A slu­jit în bise­ri­că în cali­ta­te de Colportor, Lucrător Biblic, Prezbiter și Predicator. A avut mai mul­te res­pon­sa­bi­li­tăți în bise­ri­că, prin­tre care Președinte al Conferinței Generale din 1967 până în 1979 și Vicepreședinte din 1979 până în 1987.

El va rămâ­ne pen­tru tot­dea­u­na în amin­ti­re dato­ri­tă con­sa­cră­rii lui în lucra­rea Domnului, pen­tru dăru­i­rea și iubi­rea față de alții mai pre­sus decât față de el. El ne‑a lăsat un exem­plu ca nici­o­da­tă să nu spui nu când ești che­mat să ajuți pe alții. A fost întot­dea­u­na gata să ser­veas­că și ori­un­de a mers a bine­cu­vân­tat pe cei pe care îi întâl­nea. Fratele Devai se odih­neș­te în Domnul acum, dar lucra­rea lui con­ti­nuă să adu­că roa­de noi spre sla­va nume­lui lui Dumnezeu.

Rezultatele depli­ne ale lucră­rii lui vor fi cunos­cu­te doar în veș­ni­cie, dar noi apre­ci­em oport­u­ni­ta­tea pe care Dumnezeu ne‑a dat‑o ca să‑l cunoaș­tem și să‑l folo­sim în bine­cu­vân­ta­rea oame­ni­lor în așa de mul­te feluri.

Ne rugăm ca Dumnezeu să mân­gâie fami­lia Devai și fami­lia bise­ri­cii noas­tre din întrea­ga lume și să ne dea tutu­ror pute­rea de care avem nevo­ie pen­tru a con­ti­nua pri­vind înspre ziua când:

„El va înghi­ţi moar­tea în vic­to­rie; şi Domnul DUMNEZEU va şter­ge lacri­mi­le de pe toa­te feţe­le; şi mus­tra­rea popo­ru­lui său o va lua de pe tot pămân­tul, fiind­că DOMNUL a vor­bit.” Isaia 25:8 BTF

 

În acea zi îl vom întâl­ni pe fra­te­le Devai din nou, iar ace­ia care nu au avut oport­u­ni­ta­tea să‑l întâl­neas­că în per­soa­nă, atunci vor avea acest pri­vi­le­giu.

 

„Fii plin de curaj. Continuă să pri­vești în sus. Isus este sin­gu­ra noas­tră spe­ran­ță a tutu­ror. El nu te va lăsa și nu te va pără­si. Prețioase sunt făgă­du­in­țe­le lui Dumnezeu. Le vom avea foar­te curând. Nu le vom lăsa să se piar­dă.” – Scrisoarea 57, 1890.

 

Serviciul fune­rar al fra­te­lui Devai va avea loc pe data de 23 apri­lie 2017 la 2:00 pm, la pro­pri­e­ta­tea Moraiah Heights: 240 Highway 16, # 1, Plymouth, CA 95669.

 

Cu dra­gos­te creș­ti­nă, al vos­tru fra­te în bine­cu­vân­ta­ta nădej­de,

Eli Tenorio da Silva

Secretar al CG a AZSMR

În nume­le Comitetului Executiv și Consiliului Conferinței Generale