Evanghelizare la Porumbacu, 19 februarie 2007

Începând de luni, 19 febru­a­rie 2007, în comu­ni­ta­tea Porumbacu, jud. Sibiu, a fost dema­ra­tă o acțiu­ne de evan­ghe­li­za­re, la ini­ția­ti­va comu­ni­tă­ții loca­le în cola­bo­ra­re cu Conducerea Conferinței Ardealului de Sud. Seria de mesa­je evan­ghe­lis­ti­ce este pre­zen­ta­tă de fra­te­le Valerică Iamandei, res­pon­sa­bi­lul Departamentului Misionar al Uniunii Române. Participarea per­soa­ne­lor inte­re­sa­te din sat este una bună, în medie 25–30 de per­soa­ne în fie­ca­re sea­ră, întru­ni­ri­le fiind pro­gra­ma­te să se des­fă­șoa­re până sâm­bă­tă, inclu­siv. Să ne rugăm pen­tru suc­ce­sul aces­tei acțiuni!
Sâmbătă, 24 febru­a­rie, numă­rul par­ti­ci­pan­ți­lor din sat s‑a ridi­cat la pes­te 50, cei pre­zenți mani­fes­tând un inte­res viu pen­tru a cunoaș­te mai mult din ade­văr și Planul de Mântuire.