Seminar de nutriție în Constanța, 21–24 aprilie 2013

Seminar de nutriție în Constanța cu Lidia Boje

În peri­oa­da 21–24 apri­lie 2013 a fost orga­ni­zat un nou semi­nar de nutri­ție în ora­șul Constanța. În acest scop au fost dis­tri­bu­i­te 10000 de invi­ta­ții, de către un grup de frați care s‑au ofe­rit să facă acest ser­vi­ciu. Invitațiile au fost făcu­te în nume­le Fundației Eden-Breaza, fie­ca­re invi­ta­ție con­ținând și un pli­ant de recla­mă al Centrului de Sănătate Eden.

Pentru aceas­tă oca­zie, afa­ră de pre­zen­tă­ri­le pro­priu zise care urmau să fie făcu­te de sora Lidia Boje, am orga­ni­zat o expo­zi­ție de meniuri vege­ta­rie­ne. Câteva surori de la Centrul de sănă­ta­te Breaza au pre­gă­tit cele apro­xi­ma­tiv 30 de feluri de pre­pa­ra­te, căro­ra li s‑au adă­u­gat alte câte­va, pre­gă­ti­te local.

La ora fixa­tă am avut satis­fac­ția să întâm­pi­năm un număr sem­ni­fi­ca­tiv de per­soa­ne inte­re­sa­te, băr­bați și femei, tineri sau mai puțin tineri, oameni care au răs­puns invi­ta­ți­ei cu dorin­ța sin­ce­ră de a afla mai mul­te des­pre un stil de via­ță sănătos.

În cadrul pre­zen­tă­ri­lor cei apro­xi­ma­tiv 120 de par­ti­ci­panți au aflat că exis­tă solu­ții pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea sti­lu­lui de via­ță în favoa­rea sănătății.
Alături de argu­men­te­le medi­ca­le, au fost adu­se și cele Biblice, dove­din­du-se cu „stă scris” fap­tul că Dumnezeu a pre­scris omu­lui o die­tă sim­plă, baza­tă în prin­ci­pal pe fruc­te, cere­a­le și zarzavaturi.

Toți cei pre­zenți au fost impre­sio­nați de infor­ma­ți­i­le pri­mi­te, de meniu­ri­le pe care au avut oca­zia să le degus­te, dova­dă fiind fap­tul că majo­ri­ta­tea celor pre­zenți au par­ti­ci­pat la stu­di­i­le din zile­le urmă­toa­re, expri­mân­du-și dorin­ța de a par­ti­ci­pa regu­lat la toa­te cele 12 cur­suri care vor avea loc în viitor.

Ne rugăm ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze aces­te sufle­te și să le ofe­re din bel­șug Duhul Său cel Sfânt pen­tru a le călă­uzi pe calea cea dreaptă.

Frații voș­tri din Departamentul Misionar al Conferinței Muntenia

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641462234024“]