ESTE TIMPUL — SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE, 4–13 DECEMBRIE 2020

A fost un an tul­bu­ră­tor. Mulți au sufe­rit încer­cări gra­ve și pier­deri mari. Cu toa­te aces­tea, în ciu­da încer­că­ri­lor enor­me, tre­bu­ie să ne amin­tim că Cel Atotputernic din ceruri – Stăpânul Universului – veghea­ză cu tan­dre­țe pes­te cei ce plâng. Cei din­tre noi care sun­tem prin­tre cei vii, mai avem mul­te pen­tru care să fim recu­nos­că­tori — mai ales pen­tru promi­siunea pre­ți­oa­să a vie­ții veș­ni­ce, prin harul abu­n­dent al lui Isus Hristos.

Colecția de pre­le­geri din acest an, intitu­lată Este tim­pul..., aco­pe­ră o serie de subiec­te pen­tru a ne inspi­ra și a ne amin­ti de sco­pul dis­tinct pe care îl are Dumnezeu pen­tru noi pe aceas­tă pla­ne­tă. Fiecare din­tre noi este încă aici pen­tru un motiv clar și sun­tem che­mați — de fapt, sun­tem îndem­nați — să fim plini de zel în legă­tu­ră cu lucra­rea Maestrului nostru.

Să luăm fie­ca­re în con­si­de­ra­re, pro­fund și cu rugă­ciu­ne, lec­tu­ri­le pen­tru aceas­tă Săptă­mână de Rugăciune, împăr­tă­șin­du-le și cu alții care ar putea fi izo­lați sau care se află aca­să, și să ne amin­tim urmă­toa­re­le date:

Post și rugă­ciu­ne: Sabat, 12 Decembrie

Daruri pen­tru misiu­ne: Duminică, 13 Decembrie

Fie ca Duhul Sfânt să ne revi­go­re­ze și să ne ener­gi­ze­ze din bel­șug cu o vita­li­ta­te proas­pă­tă pen­tru a fi slu­ji­tori mai cre­din­cioși în cau­za Domnului, în ori­ce mod El ne împu­ter­ni­ceș­te — și să ne întă­reas­că încre­de­rea prin cuvin­tele Sale: „Întoarceți-vă la cetă­țu­ie, prinși de răz­boi plini de nădej­de,” „căci în nădej­dea aceas­ta am fost mân­tu­iți. Dar o nădej­de care se vede nu mai este nădej­de, pen­tru că de ce ar mai spe­ra cine­va pen­tru ceea ce se poa­te vedea? Dar dacă spe­răm pen­tru ceea ce nu ve­dem, aștep­tăm cu răb­da­re.” (Biblia Traducerea Fidelă, 2015) (Zaharia 9:12, Romani 8:24, 25). Da, Domnul nos­tru chiar vine foar­te curând! Haideți să coo­pe­răm și împre­u­nă să gră­bim tim­pul ca să Îl vedem pe El! Amin!

 

DEASCARCĂ ÎN FORMAT PDF