Cursul 22 — A doua venire a Domnului Isus

1. Ce făgă­du­in­ță lăsa­tă de Domnul Isus uce­ni­ci­lor Săi avea să‑i îmbăr­bă­te­ze și să le dea spe­ran­ță în toa­te vea­cu­ri­le ce aveau să urmeze?

„Să nu vi se tul­bu­re ini­ma. Aveți cre­din­ță în Dumnezeu și aveți cre­din­ță în Mine. În casa Tatălui Meu sunt mul­te loca­șuri. Dacă n‑ar fi așa, v‑aș fi spus. Eu Mă duc să vă pre­gă­tesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pre­găti un loc, Mă voi întoar­ce și vă voi lua cu Mine, ca aco­lo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14:1–3).

2. În ce mod va reve­ni Domnul Isus?

„După ce a spus este lucruri, pe când se uitau ei la El, S‑a înăl­țat la cer și un nor L‑a ascuns din ochii lor. Și cum stă­teau ei cu ochii piro­niți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s‑au ară­tat doi băr­bați îmbră­cați în alb și au zis: ‚Bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S‑a înăl­țat la cer din mij­lo­cul vos­tru, va veni în ace­lași fel cum L‑ați văzut mer­gând la cer.’ ” (Faptele Apostolilor 1:11).
„Căci de ori­ci­ne se va ruși­na de Mine și de cuvin­te­le Mele, se va ruși­na și Fiul omu­lui de el, când va veni în sla­va Sa și a Tatălui și a sfin­ți­lor îngeri.” (Luca 9:26).
„Atunci vor vedea pe Fiul omu­lui venind pe un nor cu pute­re și sla­vă mare.” (Luca 21:27).

3. Ce aver­tis­ment a dat Domnul Isus cu pri­vi­re la veni­rea Sa, sub­li­ni­ind fap­tul că ea va fi una fizi­că, rea­lă, uni­ver­sa­lă, vizi­bi­lă de toa­tă lumea?

„Atunci dacă vă va spu­ne cine­va: ‚Iată Hristosul este aici, sau aco­lo’, să nu‑l cre­deți. Căci se vor scu­la Hristoși min­ci­noși și pro­o­roci min­ci­noși; vor face sem­ne mari și minuni, până aco­lo încât să înșe­le, dacă va fi cu putin­ță, chiar și pe cei aleși. Iată, că v‑am spus mai dina­in­te. Deci, dacă vă vor zice: ‚Iată‑L în pus­tie’, să nu vă duceți aco­lo! ‚Iată‑L în odă­i­țe ascun­se’, să nu cre­deți. Căci cum iese ful­ge­rul de la răsă­rit și se vede până la apus, așa va fi și veni­rea Fiului Omului.” (Matei 24:23–27).

4. Cine vor fi mar­tori ai veni­rii lui Hristos pe norii cerului?

„Iată că El vine pe nori. Și ori­ce ochi Îl va vedea; și cei ce L‑au stră­puns. Și toa­te semin­ții­le pămân­tu­lui se vor boci din pri­ci­na Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7).

5. Ce lucru impor­tant este aso­ci­at cu reve­ni­rea Domnului Hristos?

„Iată, Eu vin curând; și răs­pla­ta Mea este cu Mine, ca să dau fie­că­ru­ia după fap­ta lui.” (Ioan 22:12).
„Dar, cu împie­tri­rea ini­mii tale, care nu vrea să se pocă­i­as­că, îți aduni o comoa­ră de mânie pen­tru ziua mâni­ei și a ară­tă­rii drep­tei jude­căți a lui Dumnezeu, care va răs­plăti fie­că­ru­ia după fap­te­le lui. Și anu­me, va da via­ța veș­ni­că celor ce, prin stă­ru­in­ța în bine, cau­tă sla­va, cin­stea și nemu­ri­rea; și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâl­cea­vă, se împo­tri­vesc ade­vă­ru­lui și ascul­tă de nele­giu­i­re.” (Romani 2:5–8).

6. Ce eve­ni­ment măreț va avea loc la reve­ni­rea lui Isus? 

„Nu voim, fra­ți­lor, să fiți în necu­noș­tin­ță des­pre cei ce au ador­mit, ca să nu vă întris­tați ca cei­lalți, care n‑au nădej­de. Căci dacă cre­dem că Isus a murit și a învi­at, cre­dem și că Dumnezeu va adu­ce îna­poi împre­u­nă cu Isus pe cei ce au ador­mit în El. Iată, în ade­văr, ce vă spu­nem prin Cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâ­nea până la veni­rea Domnului, nu vom lua‑o îna­in­tea celor ador­miți. Căci însuși Domnul, cu un stri­găt, cu gla­sul unui arhan­ghel și cu trâm­bi­ța lui Dumnezeu, Se va pogo­rî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos.” (1 Tesaloniceni 4:13–16).

7. Ce se va întâm­pla apoi cu cre­din­cio­șii învi­ați și cu cei rămași în viață?

„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împre­u­nă cu ei în nori, ca să întâm­pi­năm pe Domnul în văz­duh; și ast­fel vom fi tot­dea­u­na cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:17).

8. Ce se va întâm­pla după învi­e­rea celor drepți și înăl­ța­rea lor la cer împre­u­nă cu cre­din­cio­șii ce erau în via­ță la veni­rea Domnului Isus?

„Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua ace­ea, ceru­ri­le vor tre­ce cu tro­s­net, tru­pu­ri­le cerești se vor topi de mare căl­du­ră, și pămân­tul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3:10).

9. Dat fiind că „ziua Domnului va veni ca un hoț” ce pre­gă­ti­re tre­bu­ie să facem în vede­rea aces­tui eveniment?

„Despre ziua ace­ea și des­pre cea­sul ace­la, nu știe nimeni: nici înge­rii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s‑a întâm­plat în zile­le lui Noe, aido­ma se va întâm­pla și la veni­rea Fiului omu­lui. În ade­văr, cum era în zile­le dina­in­te de potop, când mân­cau și beau, se însu­rau și se mări­tau, până în ziua când a intrat Noe în cora­bie, și n‑au ști­ut nimic, până când a venit poto­pul și i‑a luat pe toți, tot așa va fi și la veni­rea Fiului omu­lui. Atunci, din doi băr­bați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măci­na la moa­ră, una va fi lua­tă și alta va fi lăsa­tă. Vegheați dar, pen­tru că nu știți în ce zi va veni Domnul vos­tru. Să știți că, dacă ar ști stă­pâ­nul casei la ce stra­jă din noap­te va veni hoțul, ar veghea și n‑ar lăsa să‑i spar­gă casa. De ace­ea, și voi fiți gata, căci Fiul omu­lui va veni în cea­sul în care nu vă gân­diți.” (Matei 24:36–44).
Când vor înce­pe să se întâm­ple aces­te lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridi­cați cape­te­le, pen­tru că izbă­vi­rea voas­tră se apro­pie. Și le‑a spus o pil­dă: ‚Vedeți smo­chi­nul și toți copa­cii. Când înfrun­zesc, și‑i vedeți, voi sin­guri cunoaș­teți că de acum vara este aproa­pe. Tot așa, când veți vedea întâm­plân­du-se aces­te lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproa­pe… Luați sea­ma la voi înși­vă, ca nu cum­va să vi se îngre­u­ie­ze ini­mi­le cu îmbu­i­ba­re de mân­ca­re și bău­tu­ră și cu îngri­jo­ră­ri­le vie­ții aces­te­ia, și ast­fel ziua ace­ea să vină fără ves­te asu­pra voas­tră. Căci ziua ace­ea va veni ca un laț pes­te toți cei ce locu­iesc pe toa­tă fața pămân­tu­lui. Vegheați dar în tot tim­pul și rugați-vă, ca să aveți pute­re să scă­pați de toa­te lucru­ri­le aces­tea, care se vor întâm­pla, și să stați în picioa­re îna­in­tea Fiului omu­lui.” (Luca 21:28–36).

10. Cum se mani­fes­tă aceas­tă veghe­re a aștep­tă­to­ri­lor și ce repre­zin­tă „ridi­ca­rea cape­te­lor” și „pri­vi­rea în sus”?

„Căci harul lui Dumnezeu, care adu­ce mân­tu­i­re pen­tru toți oame­nii, a fost ară­tat, și ne înva­ță s‑o rupem cu păgâ­nă­ta­tea și cu pofte­le lumești, și să tră­im în vea­cul de acum cu cum­pă­ta­re, drep­ta­te și evla­vie, aștep­tând feri­ci­ta noas­tră nădej­de și ară­ta­rea sla­vei mare­lui nos­tru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. El S‑a dat pe Sine însuși pen­tru noi, ca să ne răs­cum­pe­re din ori­ce fără­de­le­ge, și să-Și cură­țeas­că un norod care să fie al Lui, plin de râv­nă pen­tru fap­te bune.” (Tit 2:11–14).
„Gândiți-vă la lucru­ri­le de sus, nu la cele de pe pământ.” (Coloseni 3:2).
„Nu iubiți lumea, nici lucru­ri­le din lume. Dacă iubeș­te cine­va lumea, dra­gos­tea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pămân­tești, pofta ochi­lor și lău­dă­ro­șia vie­ții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâ­ne în veac.” (1 Ioan 2:15–17).
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și nepri­hă­ni­rea Lui, și toa­te aces­te lucruri vi se vor da pe dea­su­pra.” (Matei 6:33).

11. Care vor fi sen­ti­men­te­le ade­vă­ra­ți­lor copii ai lui Dumnezeu față de veni­rea Domnului și cum va fi expe­rien­ța lor deo­se­bi­tă de a celor necredincioși?

„De acum mă așteap­tă cunu­na nepri­hă­ni­rii, pe care mi‑o va da, în „ziua ace­ea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tutu­ror celor ce vor fi iubit veni­rea Lui.” (2 Timotei 4:8).
„În ziua ace­ea, vor zice: ‚Iată, aces­ta este Dumnezeul nos­tru, în care aveam încre­de­re că ne va mân­tui. Acesta este Domnul, în care ne încre­deam, acum să ne vese­lim și să ne bucu­răm de mân­tu­i­rea Lui!” (Isaia 25:9).
„Căci iată, vine ziua care va arde ca un cup­tor! Toți cei tru­fași și toți cei răi vor fi ca miriș­tea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oști­ri­lor, și nu le va lăsa nici rădă­ci­nă, nici ramu­ră. Dar pen­tru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele nepri­hă­ni­rii, și tămă­du­i­rea va fi sub ari­pi­le Lui; veți ieși și veți sări ca vițe­ii din grajd.” (Maleahi 4:1,2).