Ziua judecății Sale — Vremea cercetării tale

Ziua jude­că­ții Sale
Seria: „Vremea cer­ce­tă­rii tale” – Tabără pen­tru tineri ce a avut loc între 18–21 apri­lie 2014.
Prezintă: Adrian Fînaru

Sinopsis:

Ziua judecății Sale

Ziua judecății Sale - Vremea cercetării tale

„Temeți-vă de Dumnezeu, și dați‑I sla­vă, căci a venit cea­sul jude­că­ții Lui”. Apocalipsa 14:7

Satana a decla­rat că este impo­si­bil pen­tru fiii și fii­ce­le lui Adam să păzeas­că legea lui Dumnezeu, și ast­fel a acu­zat pe Dumnezeu de lip­să de înțe­lep­ciu­ne și iubi­re. ST January 16, 1896, par. 4

Jucăm noi vre­un rol în aceas­tă judecată?

„Voi sun­teți mar­to­rii Mei, zice Domnul… și Robul Meu pe care L‑am ales” Isaia 43:10

Definiție:

„Cineva care dă evi­den­ță, cine­va care măr­tu­ri­seș­te într‑o cau­ză sau îna­in­tea unui tri­bu­nal de jude­ca­tă.” Merriam – Webster Dictionary

Robul Meu

„Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul cre­din­cios și ade­vă­rat, înce­pu­tul zidi­rii lui Dumnezeu…” Apocalipsa 3:14

Scopul pri­mei Sale veniri

Dar Planul Mântuirii are un mai larg și mai pro­fund scop decât mân­tu­i­rea omu­lui, nu numai pen­tru acest lucru a venit Hristos pe pământ; … ci lucrul aces­ta a fost făcut pen­tru apă­ra­rea carac­te­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea între­gu­lui Univers. PP 68.1

A apă­rat El carac­te­rul lui Dumnezeu îna­in­tea universului?

A fost El, în acest sens, un mar­tor cre­din­cios și adevărat?

„Dacă m‑ați fi cunos­cut pe Mine, ați fi cunos­cut și pe Tatăl Meu. Și de acum înco­lo Îl veți cunoaș­te; și L‑ați și văzut. „Doamne”, i‑a zis Filip, „ara­tă-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns.” Isus i‑a zis: „De atâ­ta vre­me sunt cu voi, și nu M‑ai cunos­cut, Filipe? Cine M‑a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. Ioan 14:7–9

“Pământul s‑a întu­ne­cat din cau­za înțe­le­ge­rii greși­te a lui Dumnezeu. Pentru ca umbre­le aces­tea întu­ne­coa­se să poa­tă fi lumi­na­te, pen­tru ca lumea să poa­tă fi adu­să îna­poi la Dumnezeu, pute­rea înșe­lă­toa­re a lui Satana tre­bu­ia să fie sfă­râ­ma­tă… Numai ace­la care cunoș­tea înăl­ți­mea și adân­ci­mea iubi­rii lui Dumnezeu putea s‑o facă cunos­cut. Peste noap­tea întu­ne­ca­tă a lumii tre­bu­ie să răsa­ră „Soarele nepri­hă­ni­rii“ cu tămă­du­i­re sub ari­pi­le Lui.”  DA 22.1

Eu Te-am pro­slă­vit pe pământ, am sfâr­șit lucra­rea, pe care Mi-ai dat‑o s‑o fac. Ioan 17:4

Martorii mei…

„Voi zice mia­ză-nop­ții: ‘Dă încoa­ce!’ și mia­ză-zilei: ‘Nu opri’, ci adu-Mi fiii din țări­le depăr­ta­te și fii­ce­le de la mar­gi­nea pămân­tu­lui: pe toți cei ce poar­tă Numele Meu și pe cari i‑am făcut spre sla­va Mea, pe cari i‑am întoc­mit și i‑am alcă­tu­it.” Isaia 43:6,7

Are Dumnezeu nevo­ie de martori?

Dar n‑a răs­puns nimic la învi­nu­i­ri­le pre­o­ți­lor celor mai de sea­mă și bătrâ­ni­lor. Atunci Pilat I‑a zis: „N‑auzi de câte lucruri Te învi­nu­iesc ei?” Isus nu i‑a răs­puns la niciun cuvânt, așa că se mira foar­te mult dre­gă­to­rul. Matei 27:12–14

Acuzația

Satana a decla­rat că este impo­si­bil pen­tru fiii și fii­ce­le lui Adam să păzeas­că legea lui Dumnezeu, și ast­fel a acu­zat pe Dumnezeu de lip­să de înțe­lep­ciu­ne și iubi­re. ST January 16, 1896, par. 4

Ce facem noi?

Împotriva lui Dumnezeu

Dacă ei nu puteau ține legea, atunci tre­bu­ia să fie ceva în nere­gu­lă cu dătă­to­rul legii. Oamenii care se află sub con­tro­lul Satanei repe­tă aces­te acu­za­ții împo­tri­va lui Dumnezeu, afir­mând că oame­nii nu pot ține legea lui Dumnezeu. ST January 16, 1896

Ultima demon­stra­ție!

Voi însă sun­teți o semin­ție alea­să, o pre­o­ție împă­ră­teas­că, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l‑a câști­gat ca să fie al Lui, ca să ves­tiți pute­ri­le minu­na­te ale Celui ce v‑a che­mat din întu­ne­ric la lumi­na Sa minu­na­tă. 1 Peter 2:9

Schimbarea în ini­ma omu­lui și trans­for­ma­rea carac­te­ru­lui con­sti­tu­ie o minu­ne care des­co­pe­ră un Mântuitor puru­rea viu, care lucrea­ză pen­tru a mân­tui. O via­ță sta­tor­ni­că în Hristos este o mare minu­ne. În pre­di­ca­rea Cuvântului lui Dumnezeu, sem­nul care tre­bu­ie să se dea pe față acum și tot­dea­u­na este pre­zen­ța Duhului Sfânt care să facă din Cuvânt o pute­re de renaș­te­re pen­tru ace­ia care îl aud. Aceasta este măr­tu­ria dată de Dumnezeu în fața lumii des­pre misiu­nea dum­ne­ze­ias­că a Fiului Său. DA 407.1