Credință, pocăință și botez; Mesaj Președintele CG

Credință, pocăință și botez

În marea însăr­ci­na­re către uce­ni­cii Săi, Hristos a decla­rat: „Duceți-vă în toa­tă lumea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la ori­ce făp­tu­ră. Cine va cre­de și se va bote­za va fi mân­tu­it.” Marcu 16:15, 16. Conform aces­tei învă­ță­turi divi­ne, în pri­mul rând vine cre­din­ța, al doi­lea, fiind bote­zul.  Este clar bote­zul este pre­ce­dat de con­ver­ti­re. Cu alte cuvin­te, bote­zul este un ritu­al potri­vit numai pen­tru cre­din­cio­șii pocă­iți și convertiți.

Urmând ace­eași linie de rațio­na­ment, în ziua Cincizecimii, când oame­nii au între­bat: „Fraților, ce să facem?” Petru le‑a zis: „Pocăiți-vă și fie­ca­re din voi să fie bote­zat.” Fapte 2:37, 38. Deci, pocă­in­ța pre­ce­de botezul.

Conform cu aces­te prin­ci­pii cla­re, nu este loc pen­tru bote­za­rea copi­i­lor sau a altor per­soa­ne necon­ver­ti­te. Acest ritu­al este potri­vit numai pen­tru acei care își recu­nosc păca­te­le, cred în Isus și se pocă­iesc. Apoi ei pot fi botezați.

În dis­cu­ția cu Nicodim, Hristos a fost foar­te clar cu con­du­că­to­rul iudeu: „Adevărat, ade­vă­rat îți spun că, dacă un om nu se naș­te din nou, nu poa­te vedea Împărăția lui Dumnezeu.” … „Adevărat, ade­vă­rat îți spun că, dacă nu se naș­te cine­va din apă și din Duh, nu poa­te să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este năs­cut din car­ne este car­ne, și ce este năs­cut din Duh este duh.” Ioan 3:3, 5, 6

Conform cuvin­te­lor lui Hristos adre­sa­te lui Nicodim, avem:

  1. Nașterea din carne,
  2. Nașterea din duh și
  3. Nașterea din apă.

„Dar tutu­ror celor ce l‑au pri­mit, adi­că celor ce cred în nume­le Lui, le‑a dat pute­rea să devi­nă fiii lui Dumnezeu, care au fost năs­cuți nu din sân­ge, nici din voia căr­nii, nici din voia omu­lui, ci din Dumnezeu..” Ioan 1:12, 13 BTF

Biserica Romano-Catolică înva­ță că atunci când un copil vine în aceas­tă lume, bebe­lu­șul vine ca păgân; totuși, când el (sau ea) este bote­zat, prin însăși actul de botez, acel copil devi­ne un creș­tin. Ei cred că bote­zul însuși are pute­rea de a trans­for­ma un păgân în creș­tin. Această învă­ță­tu­ră fal­să a afec­tat mili­oa­ne de oameni pe întreg globul.

Noi nu cre­dem că bote­zul în el însuși are pute­rea de a trans­for­ma pe cine­va. Noi sun­tem trans­for­mați când accep­tăm pe Hristos ca Mântuitor și Domn al nos­tru per­so­nal și ne supu­nem pe noi înși­ne con­tro­lu­lui Duhului Sfânt, care trans­for­mă păcă­to­șii pocă­iți. Apoi sun­tem năs­cuți din nou, năs­cuți din duh. Acum sun­tem gata pen­tru a fi bote­zați — și nu invers.

„Botezul nu‑i face pe copii creș­tini; nici nu‑i con­ver­teș­te; ci este un semn exte­ri­or, ce ara­tă că ei sunt sen­si­bili la fap­tul că tre­bu­ie să fie copi­ii lui Dumnezeu, recu­nos­când că ei cred în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al lor și că vor trăi de-acum pen­tru El.” Îndrumarea copi­lu­lui, pg. 499

În acest citat inspi­rat, ni se spu­ne că „bote­zul este un semn exte­ri­or” potri­vit pen­tru acei care cred în Isus Hristos ca Mântuitor al lor per­so­nal și „de azi îna­in­te vor trăi pen­tru Hristos”.

„Domnul Hristos a făcut din botez sem­nul de intra­re în împă­ră­ția Sa spi­ri­tu­a­lă. El a făcut din aces­ta o con­di­ție căre­ia tre­bu­ie să i se supu­nă toți cei care vor să fie recu­nos­cuți ca fiind sub auto­ri­ta­tea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Înainte ca omul să poa­tă găsi un cămin în bise­ri­că, îna­in­te de a tre­ce pra­gul împă­ră­ți­ei spi­ri­tu­a­le a lui Dumnezeu, el tre­bu­ie să aibă sem­nul Numelui divin, „Domnul, Neprihănirea noas­tră”. (Ieremia 23, 6).” Sfaturi pen­tru bise­ri­că, pg. 295

„După ce ați lucrat ast­fel cu ei, cu cre­din­cio­șie, și sun­teți mul­țu­miți că copi­ii voș­tri înțe­leg sem­ni­fi­ca­ția con­ver­ti­rii și a bote­zu­lui și sunt pe deplin con­ver­tiți, atunci se pot bote­za.” Ibid. pg. 297. [Sublinierile autorului]

„Prinți și rabini, sol­dați, vameși și țărani veneau să‑l ascul­te pe pro­fet [Ioan Botezătorul]. Câtva timp, înști­in­ță­ri­le solem­ne de la Dumnezeu i‑au alar­mat. Mulți ajun­geau la pocă­in­ță și pri­meau bote­zul.” Hristos Lumina Lumii, pg. 105

„Numai harul lui Hristos dă via­ță sufle­tu­lui. Lipsit de Hristos, bote­zul, ca ori­ca­re altă slu­j­bă, este o for­mă fără valoa­re. „Cine nu cre­de în Fiul nu va vedea via­ța”.” Hristos Lumina Lumii, pg. 181

Poate că expli­ca­ția lui Pavel des­pre tăie­rea împre­jur ne va aju­ta să înțe­le­gem rolul de fapt al bote­zu­lui în via­ța creștină.

„Tăierea împre­jur, negreșit, este de folos, dacă împli­nești Legea; dar dacă tu calci Legea, tăie­rea ta împre­jur ajun­ge netă­ie­re împre­jur. Dacă deci cel netă­i­at împre­jur păzeș­te porun­ci­le Legii, netă­ie­rea lui împre­jur nu i se va soco­ti ea ca o tăie­re împre­jur? Cel netă­i­at împre­jur din naș­te­re, care împli­neș­te Legea, nu te va osân­di el pe tine, care o calci, măcar că ai slo­va Legii și tăie­rea împre­jur? Iudeu nu este ace­la care se ara­tă pe din afa­ră că este iudeu; și tăie­re împre­jur nu este ace­ea care este pe din afa­ră, în car­ne. Ci iudeu este ace­la care este iudeu înă­un­tru; și tăie­re împre­jur este ace­ea a ini­mii, în duh, nu în slo­vă; un ast­fel de iudeu își scoa­te lau­da nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.” Romani 2:25–29

Să para­fra­zăm tex­te­le Scripturii de mai sus, și expre­sia „tăie­re împre­jur” să fie înțe­lea­să ca „botez”.

„Botezul, negreșit, este de folos, dacă împli­nești Legea; dar dacă tu calci Legea, bote­zul tău ajun­ge fără efect. Dacă deci cel nebo­te­zat păzeș­te porun­ci­le Legii, con­di­ția aceas­ta nu i se va soco­ti ea ca un botez? Cel nebo­te­zat din naș­te­re, care împli­neș­te Legea, nu te va osân­di el pe tine, care o calci, măcar că ai slo­va Legii și bote­zul? Iudeu nu este ace­la care se ara­tă pe din afa­ră că este iudeu; și botez nu este ceea ce este pe din afa­ră, în car­ne. Ci iudeu este ace­la care este iudeu înă­un­tru; și botez este ace­la al ini­mii, în duh, nu în slo­vă; un ast­fel de iudeu își scoa­te lau­da nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.”

Făcând refe­ri­re la expe­rien­ța lui Avraam, Pavel decla­ră: „Apoi a pri­mit ca semn tăie­rea împre­jur, ca o pece­te a ace­lei nepri­hă­niri pe care o căpă­ta­se prin cre­din­ță, când era netă­i­at împre­jur. Și aceas­ta, pen­tru ca să fie tatăl tutu­ror celor care cred, măcar că nu sunt tăi­ați împre­jur; ca, adi­că, să li se soco­teas­că și lor nepri­hă­ni­rea aceas­ta.” Romani 4:11

După cum tăie­rea împre­jur a lui Avraam a fost un semn al îndrep­tă­ți­rii prin cre­din­ță pe care el a primit‑o îna­in­te de a fi tăi­at împre­jur, bote­zul este un semn al îndrep­tă­ți­rii prin cre­din­ță pe care cre­din­cio­șii o pri­mesc îna­in­te de a fi botezați.

Prin urma­re pașii corecți în con­ver­ti­re sunt:

  1. Credința în Hristos
  2. Pocăința
  3. Botezul.

„Pocăința, cre­din­ța și bote­zul sunt pașii ceruți în pro­ce­sul de convertire.

Sufletele care sunt con­vin­se de ade­văr tre­bu­ie să fie vizi­ta­te, și să se lucre­ze pen­tru ele. Pentru cei păcă­toși este nece­sar să se facă o lucra­re deo­se­bi­tă, ca să poa­tă fi con­ver­tiți și bote­zați.” Evanghelizare, pg. 306, 307

Pregătirea pentru botez

„Pregătirea pen­tru botez este o lucra­re ce tre­bu­ie să fie lua­tă în con­si­de­ra­ție cu aten­ție. Cei nou-con­ver­tiți la ade­văr să fie învă­țați cu cre­din­cio­șie cu pri­vi­re la un clar „Așa zice Domnul”, Cuvântul Domnului să le fie citit și expli­cat punct cu punct.

Înainte de botez, toți ace­ia care intră în via­ța cea nouă tre­bu­ie să înțe­lea­gă fap­tul că Domnul cere dra­gos­tea lor neîm­păr­ți­tă… Practicarea ade­vă­ru­lui este esen­ți­a­lă. Roadele aduc măr­tu­rie cu pri­vi­re la carac­te­rul pomu­lui. Un pom bun nu poa­te să adu­că roa­de rele. Linia de sepa­ra­re între ace­ia care Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc porun­ci­le Sale și ace­ia care nu Îl iubesc și des­con­si­de­ră porun­ci­le Sale va fi cla­ră și dis­tinc­tă. Este nevo­ie de o con­ver­ti­re depli­nă la ade­văr.” Evanghelizare, pg. 308

„Aceia care se pre­zin­tă pen­tru botez nu sunt veri­fi­cați atât de îndea­proa­pe cum ar tre­bui. Trebuie să se știe dacă ei iau numai nume­le de Adventist de Ziua a Șaptea sau dacă iau pozi­ție de par­tea Domnului pen­tru a ieși din lume, pen­tru a fi deo­se­biți și a nu se atin­ge de ce este necu­rat. Înainte de botez, ar tre­bui sa aibă loc o depli­nă cer­ce­ta­re cu pri­vi­re la expe­rien­ța can­di­da­ți­lor. Cercetarea aceas­ta să nu se facă într‑o moda­li­ta­te rece și dis­tan­tă, ci ama­bil, dui­os, îndrep­tând aten­ția noi­lor con­ver­tiți spre Mielul lui Dumnezeu care ridi­că păca­te­le lumii. Cereți-le can­di­da­ți­lor pen­tru botez să res­pec­te cerin­țe­le Evangheliei.

Unul din­tre punc­te­le asu­pra căro­ra cei nou-veniți la cre­din­ță vor avea nevo­ie de edu­ca­ție este subiec­tul îmbră­că­min­tei. Cei nou-con­ver­tiți să fie tra­tați cu cre­din­cio­șie. Sunt ei ușu­ra­tici cu pri­vi­re la îmbră­că­min­te? Cultivă ei mân­dria ini­mii? Idolatria îmbră­că­min­tei este o boa­lă mora­lă. Ea nu tre­bu­ie să fie adu­să în via­ța cea nouă. În cele mai mul­te cazuri, supu­ne­rea față de cerin­țe­le Evangheliei va cere o schim­ba­re hotă­râ­tă în îmbră­că­min­te.” Evanghelizare, pg. 311, 312

„Nu știți că toți câți am fost bote­zați în Isus Hristos, am fost bote­zați în moar­tea Lui? Noi deci, prin bote­zul în moar­tea Lui, am fost îngro­pați împre­u­nă cu El, pen­tru ca, după cum Hristos a învi­at din morți, prin sla­va Tatălui, tot așa și noi să tră­im o via­ță nouă.” Romani 6:3, 4

„Căci dra­gos­tea lui Hristos ne con­strân­ge; fiind­că soco­tim că, dacă Unul sin­gur a murit pen­tru toți, toți deci au murit. Și El a murit pen­tru toți, pen­tru ca cei ce tră­iesc să nu mai tră­i­as­că pen­tru ei înșiși, ci pen­tru Cel ce a murit și a învi­at pen­tru ei.” 2 Corinteni 5:14, 15 (engl. KJV)

Suntem cu ade­vă­rat fiin­țe noi? Dacă sun­tem fiin­țe noi, vom trăi pen­tru Hristos și nu pen­tru noi înși­ne. Dacă nu, să mer­gem astăzi la Hristos, să ne pocă­im, să pri­mim de la El via­ța cea nouă și să fim bote­zați (sau rebotezați).

„Domnul chea­mă la o refor­mă hotă­râ­tă. Când un suflet este recon­ver­tit cu ade­vă­rat, să fie rebo­te­zat. Să își înno­ias­că legămân­tul cu Dumnezeu, iar Dumnezeu își va înnoi legămân­tul cu el… În mij­lo­cul mem­bri­lor tre­bu­ie să aibă loc recon­ver­tiri, așa încât, în cali­ta­te de mar­tori ai lui Dumnezeu, să depu­nă măr­tu­rie des­pre pute­rea pli­nă de auto­ri­ta­te a ade­vă­ru­lui pen­tru sfin­ți­rea sufle­tu­lui.” Evanghelizare, pg. 375

Fie ca Domnul să ne dea harul să fim copi­ii Săi, năs­cuți din duh și din apă!

Fratele vos­tru în Hristos, Davi Paes Silva

Președintele Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă

1 Aprilie 2015