Seminar misionar la Făgăraş, 8–11 ianuarie 2007

În peri­oa­da 8–11 ianu­a­rie s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș un semi­nar pe teme misio­na­re și de col­por­taj, sus­ți­nut de fra­te­le Rolly Dumaguit, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale, la care au par­ti­ci­pat o serie de frați și surori inte­re­sați din toa­te zone­le țării. Ulterior, fra­te­le Dumaguit a vizi­tat alte zone ale țării (Moldova, Ardealul de Nord etc.) des­fă­șu­rând une­le acțiuni de col­por­taj și evan­ghe­li­za­re împre­u­nă cu cei care au par­ti­ci­pat la cur­suri, care au avut ast­fel oca­zia de a apli­ca prac­tic cunoș­tin­țe­le teo­re­ti­ce însu­și­te.