Botezuri desfășurate în Oltenia în anul 2013

Mai mul­te bote­zuri au avut loc în Oltenia în anul 2013. Dintre aces­tea amin­tim următoarele:

Botezuri în Oltenia 2013

Data de 15 Septembrie 2013 a fost o zi de săr­bă­toa­re pen­tru comu­ni­ta­tea Palilula şi pen­tru mem­brii comu­ni­tă­ți­lor apro­pi­a­te din Conferinţa Oltenia, care au par­ti­ci­pat la „înce­pe­rea unei vieţi noi”, legămân­tul prin botez cu Cerul, pen­tru doi tineri: Florin şi Alice. Părinţii, rude­le, pri­e­te­nii ală­tu­ri de îngeri nevă­zu­ţi au fost mar­tori la deci­zia tineri-lor de a renu­nţa la lume, şi a‑L urma pe Domnul Isus care să‑i însoţeas­că în aceas­tă lume şi în dru­mul spre veşnicie.

„V‑am scris, tine­ri­lor, fiind­că sun­teţi tari, … şi aţi biru­it pe cel rău.” La pro­gram au fost pre­zenţi şi pri­e­te­ni de alte reli­gii (colegi de şcoa­lă). Cuvântul pre­zen­tat de fra­te­le Daniel Palan a fost o invi­ta­ţie a lui Dumnezeu adre­sa­tă tutu­ror de a pără­si ce este tre­că­tor şi fără valoa­re şi a ale­ge cerul şi veş­ni­cia. S‑a punc­tat că tine­reţea este cea mai fru­moa­să peri­oa­dă a vieţi şi că talen­te­le şi ener­gia pe care le deţi­nem, cu tot ce sun­tem şi avem, tre­bu­ie puse în slu­j­ba Aceluia care a plătit un preţ imens pen­tru sal­va­rea noastră.

Programul a fost diver­si­fi­cat cu moment poe­ti­ce şi muzi­ca­le după care s‑a cobo­rât în apa râu­lui Jiu unde a avut loc cere­mo­n­ia botezului.
Pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui soa­re­le ne‑a lumi­nat şi încă­l­zit cu raze­le stră­lu­ci­toa­re, ca o asi­gu­ra­re a pre­zenţei divi­ne, care apro­bă deci­zia tine­ri­lor de a‑şi pre­da via­ţa Creatorului.

Dorim ca bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu să‑i însoţeas­că pe dru­mul vieţi, să‑i aju­te să fie mar­tori cre­din­cioşi ai Lui pen­tru cei din bise­ri­ca loca­lă, dar şi pen­tru cei din întu­ne­ri­cul lumii acesteia.

„Pentru că noi nu ne uităm la lucru­ri­le care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucru­ri­le care se văd, sunt tre­că­toa­re, pe când cele ce nu se văd, sunt veş­ni­ce.” 2 Corinteni 4:18

Bucurie deo­se­bi­tă a avut loc azi vară și pen­tru comu­ni­tă­ți­le Peretu şi Tudor Vladimirescu, împre­u­nă cu Rodica şi Florin, care au decis să renu­nţe la aceas­tă lume, cu dorinţe­le şi plă­ce­ri­le ei tre­că­toa­re, şi să facă legământ cu Dumnezeu prin botez, pen­tru a fi moş­te­ni­tori ai como­ri­lor veşnice.

Fraţi, rude, pri­e­te­ni, mar­tori nevă­zu­ţi şi soa­re­le stră­lu­ci­tor i‑au admi­rat atunci când au păşit în apa bote­zu­lui, hotă­râţi să încea­pă o via­ţa nouă ală­tu­ri de Acela care a pre­gă­tit lucruri minu­na­te şi veş­ni­ce pen­tru copii Săi.

Dumnezeu să‑i bine­cu­vân­te­ze cu pute­re să rămâ­nă hotă­râţi de par­tea ade­vă­ru­lui în ori­ce timp şi în ori­ce vre­me, exem­ple de urmat pen­tru cei din bise­ri­ca loca­lă, dar şi pen­tru cei care sunt în întu­ne­ri­cul moral al aces­tei lumi.

A con­sem­nat Ionel Aria

Data de 25 sep­tem­brie 2013 a fost o zi de bucu­rie pen­tru fra­ții din Conferința Oltenia, res­pec­tiv comu­ni­tă­ți­le Pitești și Băiculești, căro­ra li s‑au adă­u­gat două per­soa­ne. Sora Alexandra Amalia Bănică și sora Viorica Dumitrescu au ales să facă legământ cu Dumnezeu, expri­mân­du-și public dorin­ța de a‑I sluji Lui pen­tru res­tul vieții.

Ceremonia de botez a avut loc în râul Argeș, în muni­ci­pi­ul Pitești.

A fost o zi fru­moa­să, mar­ca­tă cu momen­te spe­ci­a­le de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu și păr­tă­șie frățească.

Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru sufle­te­le noi care s‑au adă­u­gat bise­ri­cii Sale și ne rugăm ca El să le păs­tre­ze cre­din­ța și să le călă­u­zeas­că pe dru­mul vie­ții. Amin.

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157640549517803“]