“ARMURA ÎNVINGĂTORULUI” – Tabără de primăvară pentru tineri

 Prin ha­rul lui Dumnezeu  vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în  pri­mă­va­ra  aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 25–29  Aprilie 2019, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub genericul:

 “ARMURA ÎNVINGĂTORULUI”

 

 

Motto:  “Ci îmbră­cați-vă în Domnul Isus Hristos și nu pur­tați gri­jă de firea pămân­teas­că, pen­tru ca să‑i tre­ziți pofte­le.” Romani 13:14 

“În timp ce unii tineri își iro­sesc pute­ri­le în deșer­tă­ciu­ne și nebu­nie, alții își instru­iesc min­tea, adu­nând cunoș­tin­ță, încin­gân­du-se cu armu­ră spre a se anga­ja în lup­ta vie­ții, hotă­râți s‑o facă să fie un suc­ces. Dar ei nu pot avea suc­ces în via­ță, ori­cât de sus ar încer­ca să se cațe­re, dacă nu-și con­cen­trea­ză afec­țiu­ni­le asu­pra lui Dumnezeu. Dacă vor să se întoar­că la Domnul cu toa­tă ini­ma, res­pin­gând lin­gu­și­ri­le celor care slă­besc în cea mai mică măsu­ră țin­ta lor de a face bine­le, ei vor avea tărie și încre­de­re în Dumnezeu.” (Solii pen­tru Tineret p.430)

 

Te in­vi­tăm cor­di­al la aceas­tă ta­bără unde te vei bu­cura de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu sa fie revăr­sat într-un mod spe­cial în via­ța ta și dea­se­me­nea în cadrul aces­tei tabe­re, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi din toa­ta ini­ma Cuvântului lui Dumnezeu.

Vor fi împre­u­nă cu noi la acest eve­ni­ment pen­tru a sus­ți­ne anu­mi­te teme fra­ții Liviu Tudoroiu și Radu Ioniță.

Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Concert muzi­cal
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani
 • între 7–14 ani 50 lei/zi caza­re și masa
 • pes­te 14 ani 70 lei/zi caza­re și masa

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veţi de­pune când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT — Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea în tabără.

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de joi 25 apri­lie 2019, în­ce­pând cu ore­le 13:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ‚0767276582 – Cristian Paulescu

 

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă ‚etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a taberei.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți în timp optim, îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului care va fi la 20:20.

- Pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin: alco­ol, cofeină,tutun.

- Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

–Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

Programul Taberei

Joi 25 Aprilie 2019

 • 13:00 —18:00 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Deschiderea tabe­rei, Prezentare: “Pregătiți pen­tru lup­tă”Liviu Tudoroiu
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Vineri 26 Aprilie 2019

 • 08:00 — Altarul de dimi­nea­ță: Adrian Barnea
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 —12:00 Prezentare “Săgeți arză­toa­re“, forum de dis­cu­ții cu cei pre­zenți, moderatori:

Radu Ioniță, Liviu Tudoroiu

 • 13:30 — Prânzul
 • 14:30 — 18:30 Timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, diver­se acti­vi­tăți, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 – 20:20 Program de lau­dă îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului
 • 20:20 — 21:40 Începerea Sabatului, Prezentare: Cum gân­deș­te un înving­ă­tor?Radu Ioniță
 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Sâmbătă 27 Aprilie 2019

 • 07:45 — Altarul de dimi­nea­ță: Alex Tudorel
 • 08:00 — Micul dejun
 • 09:15 — 09:30 — pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:45 Școala de Sabat
 • 11:15 — 12:45 Prezentare: ”Îmbrăcați în Hristos”Liviu Tudoroiu
 • 13:30 — Prânzul

Pauză

 • 16:00 — 18:00 Program de lau­dă (cântări,poezii,experiente, etc.)
 • 18:30 — Cina
 • 20:20 — Program la înche­ie­rea Sabatului
 • 21:00 – Diverse acti­vi­tăți, timp de părtășie
 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Duminică 28 Aprilie 2019

 • 08:00 — Altarul de dimi­nea­ță: Eric Todoran
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 — Repetiții de orches­tră și cor, timp pen­tru soci­a­li­za­re, diver­se acti­vi­tăți, recre­ere, pre­gă­ti­re pen­tru con­cert etc
 • 13:30 —Prânzul
 • 16:00–18:00 Concert de Muzică Sacră în Făgăraș, jud. Brașov
 • 19:00 – Cina
 • 21:00 – Diverse acti­vi­tăți pen­tru tineri
 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă şi somn

Luni 29 Aprilie 2019

 • 08:00 — 09:00 Altarul de dimi­ne­a­tă: Corneliu Barbu, pro­gram de înche­ie­re a tabe­rei, con­clu­zii etc
 • 09:00 — Micul dejun (Prânzul se va lua la pachet pen­tru cei care vor ple­ca spre casă sau în excursie)
 • 10:30 — Excursie (ieşi­re în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de dorin­țe­le celor pre­zenți şi de con­di­ți­ile meteo).

                                                               Vă aştep­tăm cu drag!!!