Apel

Dragi frați,

Vă salu­tăm cu pacea Domnului Isus, fra­te­le nos­tru mai mare cel care și‑a dat via­ța pen­tru noi.

Încolo, toți să fiți cu ace­leași gân­duri, sim­țind cu alții, iubind ca fra­ții, miloși, sme­riți. (1 Petru 3:8)

             

Atunci când cine­va  se află într‑o situ­a­ție cri­ti­că este cea mai mare nevo­ie de spi­ri­tul sacri­fi­ci­u­lui de sine așa cum ne‑a învă­țat Domnul Isus.

Credem că au ajuns și la dum­ne­a­voas­tră știri des­pre răz­bo­i­ul din țara veci­nă între Ucraina și Rusia. O mare par­te din­tre noi nu ne-am con­frun­tat cu oro­ri­le răz­bo­i­u­lui. Puțini mai sunt prin­tre noi cei care au tră­it în vre­me de răz­boi. Cu toa­te aces­tea ne ima­gi­năm con­se­cin­țe­le: morți, răniți, refu­gi­ați, orfani, pro­pri­e­tăți dis­tru­se, lip­sa hra­nei, a adă­pos­tu­lui, etc.

Ținând cont de o ase­me­ne situ­a­ție, vă invi­tăm la rugă­ciu­ne și post pen­tru fra­ții și oame­nii greu încercați.

Așa dar în saba­tul din 26 febru­a­rie, dumi­ni­că 27 febru­a­rie și urmă­toa­re zile de sabat și dumi­ni­că, cei care aleg și pot să pos­teas­că și să ple­de­ze în rugă­ciu­ne îna­in­tea lui Dumnezeu pen­tru cei încer­cați și pen­tru res­ta­bi­li­rea păcii.

De ase­me­nea vă invi­tăm împre­u­nă cu apos­to­lul Pavel „Așadar, cât avem pri­lej, să facem bine la toți, și mai ales fra­ți­lor în cre­din­ță. (Galateni 6:10)” (ținând cont de res­pec­ta­rea saba­tu­lui și hra­nă)  Și dacă sufe­ră un mădu­lar, toa­te mădu­la­re­le sufe­ră împre­u­nă cu el; dacă este pre­țu­it un mădu­lar, toa­te mădu­la­re­le se bucu­ră împre­u­nă cu el. Voi sun­teți tru­pul lui Hristos și fie­ca­re, în par­te, mădu­la­re­le lui. (1 Corinteni 12:26–27) cei care au posi­bi­li­ta­tea și sunt dis­puși pen­tru a pri­mi și găz­dui pe cei care se vor refu­gia să trans­mi­tă prin pre­di­ca­to­rul local către pre­șe­din­ții de con­fe­rin­țe numă­rul de per­soa­ne (fami­lii) pe care le-ar putea caza și oferi hrană.

 Drept răs­puns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aces­te lucruri unu­ia din acești foar­te neîn­sem­nați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.’ (Matei 25:40)

În spe­ran­ța că evan­ghe­lia a pro­dus și pro­du­ce efec­te vă mulțumim!

Frații voș­tri în Hristos din con­du­ce­rea bise­ri­cii AR-AZSMR!