Apel pentru Haiti

Marți, 12 ianu­a­rie 2010, un seism cu mag­ni­tu­di­nea de 7,3 pe sca­ra Richter a lovit Haiti, o țară situ­a­tă pe o insu­lă din Caraibe, care era deja cea mai săra­că țară din emis­fe­ra ves­ti­că și una din­tre cele mai săra­ce de pe glob. Haiti este devas­ta­tă în urma aces­tei tragedii.

Din infor­ma­ți­i­le pri­mi­te până în pre­zent exis­tă con­fir­ma­rea mor­ții unei fetițe de 5 ani a fra­ți­lor noș­tri, pre­cum și a dis­pa­ri­ți­ei și pro­ba­bil mor­ții unei alte surori.

Un mare număr din­tre fra­ții noș­tri care locu­iau în capi­ta­la Port-Au-Prince au fost iden­ti­fi­cați ca fiind în via­ță și sunt cazați acum pe un teren de fotbal, întru­cât locu­in­țe­le le-au fost dis­tru­se. Clădirea bise­ri­cii noas­tre nu a fost afec­ta­tă de cutre­mur. De înda­tă ce va fi posi­bil, cre­din­cio­șii noș­tri vor fi cazați în clă­di­rea bise­ri­cii ca adă­post provizoriu.

Frați vor­bi­tori de lim­ba fran­ce­ză au fost tri­miși din țara înve­ci­na­tă, Republica Dominicană, pen­tru a acor­da aju­tor, în timp ce toa­tă comu­ni­ca­ția cu Haiti rămâ­ne în con­ti­nu­a­re foar­te limitată.

Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru că după infor­ma­ți­i­le pri­mi­te până în pre­zent, numă­rul vic­ti­me­lor din rân­dul fra­ți­lor noș­tri nu este prea mare, prin­ci­pa­le­le pier­deri fiind de natu­ră mate­ria­lă. Totuși situ­a­ția rămâ­ne una cri­ti­că în con­ti­nu­a­re, iar fra­ții din Conferința Generală orga­ni­zea­ză aju­to­ra­rea fra­ți­lor sinis­trați din Haiti.

Întrucât nevo­i­le sunt mul­te, și resur­se­le limi­ta­te, Conferința Generală a lan­sat un apel urgent la fră­ți­e­ta­tea de pe tot glo­bul să con­tri­bu­ie, după posi­bi­li­tăți, la ali­na­rea sufe­rin­țe­lor și supli­ni­rea nevo­i­lor ele­men­ta­re ale fra­ți­lor din Haiti.

Pentru aceas­ta pot fi orga­ni­za­te colec­te în comu­ni­tă­ți­le loca­le, și sume­le pot fi trans­mi­se Conferinței Generale prin inter­me­di­ul Uniunii Române, sau direct la

SDA Reform Movement GC
Haiti Disaster Relief Fund
5240 Hollins Road
Roanoke, VA 24019

Fr. Roberto Duarte, Casierul CG, poa­te fi con­tac­tat la:
e‑mail:
Tel. 001–540-362‑1800

De ase­me­nea să‑i păs­trăm pe fra­ții noș­tri din Haiti în rugă­ciu­ni­le noastre!