Apel umanitar — Peru

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă

Conferința Generală

P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA

Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 ‑2814                                                     

 

Peru — Lima, 21 mar­tie 2017

Către iubi­ta fami­lie AZSMR din întrea­ga lume,

„Şi dacă sufe­ră un mădu­lar, toa­te mădu­la­re­le sufe­ră împre­u­nă cu el; dacă este preţu­it un mădu­lar, toa­te mădu­la­re­le se bucu­ră împre­u­nă cu el. Voi sun­teţi tru­pul lui Hristos, şi fie­ca­re, în par­te, mădu­la­re­le lui.” 1 Corinteni 12:26, 27.

Recent, dato­ri­tă unui feno­men numit El Nino, Peru a tre­cut prin momen­te foar­te difi­ci­le. Temperatura ocea­nu­lui a cres­cut și aceas­ta a cau­zat un dezgheț al lan­țu­ri­lor mun­toa­se ce a pro­vo­cat un dez­as­tru natu­ral care aici se numeș­te „Huaico”. „Huaico” este un potop vio­lent care cobo­a­ră de la mun­te ducând cu el pie­tre, pământ, nisip, lem­ne și tot ce întâl­neș­te în cale. El adu­ce, de ase­me­nea, ploi toren­ți­a­le înso­ți­te de ful­ge­re și tune­te. Pe inter­net și la știri se pot vedea înre­gis­trări video cu mani­fes­tă­ri­le feno­me­nu­lui „Huaico” luând mașini, auto­bu­ze, cami­oa­ne, poduri, dru­muri și, din nefe­ri­ci­re, mul­te vieți.

Frații noș­tri de aici din Peru, au sufe­rit, de ase­me­nea,  din cau­za aces­tei situ­a­ții în diver­se ora­șe. Cele mai afec­ta­te sunt:

Trujillo – Casele a cinci frați au fost dis­tru­se și pe lân­gă aces­tea, până în pre­zent, 29 de fami­lii și-au pier­dut bunu­ri­le și au nevo­ie urgen­ta de aju­tor cu ali­men­te și apă. În Trujillo avem și un fra­te care este foar­te mult încer­cat, el fiind dat afa­ră din ser­vi­ciu din cau­za păzi­rii Sabatului, iar acum și‑a pier­dut casa cu toa­te bunu­ri­le și pe dea­su­pra a fost dia­gnos­ti­cat cu o boa­lă pen­tru care tra­ta­men­tul cos­tă foar­te scump.

Santa Eulália – Biserica noas­tră din acest loc a fost afec­ta­tă de inun­da­ții. Urmează să se facă o ana­li­ză teh­ni­că pen­tru a vedea dacă va tre­bui să fie demo­la­tă sau se poa­te recu­pe­ra. Câteva came­re și o bucă­tă­rie care con­sti­tu­iau o locu­in­ță pen­tru misio­na­rul local și pen­tru prez­bi­ter au fost dis­tru­se și tre­bu­ie demo­la­te și recon­stru­i­te. De ase­me­nea este nevo­ie să con­struim un zid de pro­tec­ție cu lun­gi­mea de 90 metri pen­tru sigu­ran­ță în vii­tor. Pe lân­gă toa­te aces­tea, fra­ții din regiu­ne care sunt agri­cul­tori și-au pier­dut cul­tu­ri­le și au nevo­ie de spri­jin finan­ci­ar pen­tru a‑și asi­gu­ra hra­na pen­tru câte­va luni. În aceas­tă situ­a­ție sunt 7 familii.

Sup – În aceas­tă loca­li­ta­te avem un inter­nat unde sunt 45 de copii. Împreună cu pro­fe­so­rii, admi­nis­tra­to­rii și cei­lalți anga­jați care locu­iesc la școa­lă, în total sunt 60 per­soa­ne. Mulțumim lui Dumnezeu că nu avem mari dau­ne la pro­pri­e­ta­te, totuși loca­lul este fără apă și curent elec­tric și așa va fi pen­tru un timp din cau­za dau­ne­lor pro­du­se de „Huaico” la rețe­le­le și fân­tâ­ni­le ora­șu­lui. Avem nevo­ie să cum­pă­răm cister­ne de apă și pes­te tot în regiu­ne ne con­frun­tăm cu creș­te­rea pre­țu­lui la ali­men­te în urma aces­tei catas­tro­fe, ceea ce ne va face să chel­tu­im mai mult decât de obi­cei cu ali­men­te­le pen­tru copi­ii din șco­li­le noastre.

Pe lân­gă cele men­țio­na­te mai sus, exis­tă mul­te alte cazuri izo­la­te care sunt lua­te în evi­den­ță și se lucrea­ză pen­tru a le acor­da spri­jin prin inter­me­di­ul Departamentului de Binefacere al bise­ri­cii noas­tre din Peru. Din par­tea Conferinței Generale sun­tem per­so­nal în țară dis­tri­bu­ind fon­du­ri­le de urgen­ță ast­fel încât fra­ți­lor noș­tri să nu le lip­seas­că apa și hra­na și să le fie asi­gu­rat un loc decent de caza­re pe toa­tă aceas­tă peroiadă.

Împreună cu Departamentul local de bin­e­fa­ce­re, cu pas­to­rii, lucră­to­rii biblici, admi­nis­tra­to­rii și un mare număr de mem­brii laici din regiu­ni­le afec­ta­te avem nevo­ie de mai mult aju­tor finan­ci­ar pen­tru a spri­jini „marea noas­tră fami­lie” de aici în aceas­tă peri­oa­dă atât de difi­ci­lă. Darul vos­tru este esen­ți­al. Vom avea, cu sigu­ran­ță, chel­tu­ieli mai mari de 40.000 $ pen­tru a ieși în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor în toa­te aces­te situații.

Bisericile noas­tre loca­le, Conferințele și Uniunea de aici fac tot ce pot mai bine pen­tru a strân­ge daruri, totuși pro­ble­ma este mult prea mare ca să o poa­tă întâm­pi­na sin­guri. Dar se poa­te face mult cu darul vos­tru de iubire.

Banii pot fi tri­miși în urmă­toa­re­le moduri:

  1. Paypal ID:
  2. Prin Departamentul de Binefacere sau Caseria Uniunilor și Câmpurilor voas­tre locale

Așteptăm cu nerăb­da­re cola­bo­ra­rea voastră.

 

În nume­le Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale, slu­ji­to­rul vostru:

André Marcelo Devai

Director al Departamentului de Binefacere al CG