Apel Haiti

Iubiți frați din întrea­ga lume,

 

Salutări creș­ti­ne cu Galateni 6:10:

„Aşadar, cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în credinţă.”

În ulti­me­le câte­va zile am fost întris­tați de ves­tea tre­ce­rii ura­ga­nu­lui Matthew prin Regiunea Caraibelor și SUA. Regretăm sufe­rin­ța mii­lor de per­so­nae care au fost afec­ta­te de acest feno­men natural.

Am fost și mai mult întris­tați de veș­ti­le că fra­ții și bise­ri­ci­le noas­tre din Haiti au fost de ase­me­nea afec­ta­te. Din cau­za aces­tei catas­tro­fe, comu­ni­ca­rea este foar­te difi­ci­lă și în acest moment nu este posi­bil să eva­luăm toa­te pagu­be­le sufe­ri­te de fra­ții noș­tri și de clă­di­ri­le bise­ri­cii noas­tre din Haiti. Am fost infor­mați că la bise­ri­ca noas­tră din Port-au-Prince i s‑a dis­trus aco­pe­ri­șul și mai mul­tor fami­lii din bise­ri­că le-au fost dis­tru­se case­le, mobi­la și cul­tu­ri­le. De ase­me­nea, rude ale mem­bri­lor bise­ri­cii noas­tre au nevo­ie urgen­tă de asis­ten­ță în acest timp dificil.

Ne bucu­răm și mul­țu­mim lui Dumnezeu că fra­ții noș­tri sunt toți în via­ță, au sufe­rit doar pagu­be mate­ri­a­le. Totuși, une­le din rude­le lor și-au pier­dut via­ța și mul­te fami­lii au nevo­ie nu doar de asis­ten­ță finan­ci­a­ră, ci și de mân­gâi­e­re spi­ri­tu­a­lă. Să ne rugăm pen­tru ei.

Conducerea Misiunii din Haiti face tot ce poa­te mai bine pen­tru a aju­ta cât mai mul­te per­soa­ne. Resursele lor sunt limi­ta­te și au nevo­ie de aju­tor extern.

De înda­tă ce am avut pri­mul con­tact ofi­ci­al cu fra­ții din Misiunea Haitiană, am tri­mis asis­ten­ță finan­ci­a­ră pen­tru a satis­fa­ce nevo­i­le lor cele mai urgen­te, cum ar fi apă, ali­men­te, medi­ca­men­te și alte nevoi de bază pen­tru moment, dar fra­ții noș­tri vor avea nevo­ie de mult mai mult.

Facem apel la ini­mi­le voas­tre să tri­mi­teți un dar gene­ros pen­tru a per­mi­te Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale să aju­te în con­ti­nu­a­re pe fra­ții noș­tri în sufe­rin­ță și popo­rul hai­ti­an, în gene­ral, care sunt în mare nevo­ie în acest moment, pre­cum și pen­tru a res­ta­u­ra clă­di­ri­le bise­ri­cii noas­tre afec­ta­te de acest dez­as­tru natural.

La urmă­toa­rea adre­să sunt pre­zen­ta­te câte­va foto­gra­fii din zone­le afec­ta­te: http://www.sdarm.org/news-events/photos/2016/10/haiti-appeal

Mulțumim anti­ci­pat pen­tru aju­to­rul vos­tru ofe­rit aces­tor sufle­te în suferință.

Vom pre­zen­ta rapoar­te actu­a­li­za­te pe măsu­ră ce pri­mim mai mul­te infor­ma­ții cu pri­vi­re la ceea ce s‑a realizat.

Aveți posi­bi­li­ta­tea să tri­mi­teți dona­ți­i­le voas­tre la con­tul PayPal: sau prin trez­o­re­ria Uniunii sau a Câmpului.

 

Fratele vos­tru în Hristos, Andre Devai,

În nume­le Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale

 

Descarcă și pre­zin­tă în comu­ni­ta­tea ta locală!

Pentru a des­căr­ca în for­mat PDF, clik pe imagine!

whatsapp%20image%202016-10-23%20at%203_41_16%20pm