Pericolul care pândește din ceașcă!

Este un drog! 

       Este cea mai popu­la­ră sub­stan­ță exci­tan­tă din lume! Copii și ado­les­cenți îl dau pe gât cu cana; adulți și per­soa­ne­le în vâr­stă beau cești și sti­cle întregi. Vinovată de aceas­ta este cofe­i­na! Fie că o luați din cafea, ceai, bău­turi răco­ri­toa­re, din con­su­mul de cio­co­la­tă sau înghi­țiți pas­ti­le de cofe­i­nă, aceas­ta vă afec­tea­ză nega­tiv sănă­ta­tea în zeci de moduri. Mulți oameni nu își pot înce­pe ziua fără o ceaș­că de cafea. Alții tre­bu­ie să o ser­veas­că în pau­za de la ora 10. Copiii și ado­les­cen­ții își iau cofe­i­na din Coca ‑Cola și bău­turi răco­ri­toa­re.     Angajații din biro­uri, mun­ci­to­rii din con­struc­ții, pilo­ții și pro­fe­so­rii folo­sesc bău­turi cofe­i­ni­za­te pen­tru a mai câști­ga câte­va ore de vita­li­ta­te la locul de mun­că. 70% din cafea­ua din lume fiind con­su­ma­tă în S.U.A., ame­ri­ca­nul de rând bea în medie 3 căni de cafea pe zi. Patru din cinci ame­ri­cani beau cafea în fie­ca­re zi. De obi­cei unul din cinci folo­seș­te mai mult de 350 mg cofe­i­nă zil­nic, ceea ce este sufi­cient pen­tru a pro­du­ce depen­den­ță. Cafeaua și cea­i­ul aduc cea mai mare can­ti­ta­te de cofe­i­nă în die­ta noas­tră. Conținutul de cofe­i­nă al cafe­lei este 60–150 mg, iar al cea­i­u­lui este 35–60 mg, în func­ție de tăria sor­ti­men­tu­lui și de meto­da de preparare.

Băuturile răco­ri­toa­re sunt cea de‑a tre­ia mare sur­să de cofe­i­nă, con­ținând 30–55 mg la 350 ml.

Informații des­pre cofeină

Cofeina apar­ți­ne unei fami­lii de sub­stan­țe chi­mi­ce numi­te meti­l­xan­ti­ne. Acest drog are efec­te nega­ti­ve asu­pra cor­pu­lui și min­ții noas­tre. Cofeina este un drog psi­hoac­tiv care sti­mu­lea­ză sis­te­mul ner­vos și modi­fi­că sta­rea de spi­rit și comportamentul.

Deci, în timp ce iubi­to­rii de cafea își pre­gă­tesc bău­tu­ra favo­ri­tă, în timp ce iubi­to­rii de bău­turi răco­ri­toa­re beau cu sete sucul lor pre­fe­rat și uti­li­za­to­rii de pas­ti­le își înghit pilu­le­le, meti­l­xan­ti­na le pre­gă­teș­te o întrea­gă serie de pro­ble­me de sănătate.

Boli de inimă

       Cofeina afec­tea­ză ini­ma și vase­le de sân­ge prin creș­te­rea nive­lu­lui de coles­te­rol și tri­gli­ce­ri­de. Cercetătorii de la Universitatea Stanford afir­mă că băr­bați de vâr­stă medie care beau trei sau mai mul­te cești de cafea pe zi au nive­luri ridi­ca­te de coles­te­rol LDL (coles­te­ro­lul rău) în sânge.

Cercetările ara­tă o legă­tu­ra strân­să între apor­tul deca­fea și nive­lu­ri­le homo­ciste­i­nei din sân­ge, nive­luri care­pot creș­te ris­cul de boa­lă de ini­mă.  Prin anu­mi­te stu­dii s‑a demon­strat că exis­tă o rela­ție strân­să între con­su­mul de cafea și pro­ce­se­le infla­ma­to­rii. La o per­soa­nă care bea una sau mai mul­te cești de cafea pe zi s‑a con­sta­tat creș­te­rea mar­ke­ri­lor de pro­te­i­ne ale infla­ma­ți­i­lor sis­te­mi­ce. Aceștia sunt fac­tori de risc pen­tru boli­le cardiovasculare.

Ce se poa­te spu­ne des­pre cafea­ua deco­fe­i­ni­za­tă? Două stu­dii au demon­strat creș­te­rea coles­te­ro­lu­lui de tip LDL la con­su­ma­to­rii de cafea deco­fe­i­ni­za­tă. În afa­ră de creș­te­rea gră­si­mi­lor din sân­ge, cafea­ua poa­te pro­du­ce pal­pi­ta­ții și creș­te­rea arit­mi­ei car­d­ia­ce. Persoanele cu o ușoa­ră hiper­ten­siu­ne ar tre­bui să limi­te­ze, de ase­me­nea, apor­tul de cofeină.

Cancer

       Cofeina nu pare a pro­vo­ca can­cer în mod direct, ci pro­du­ce creș­te­rea tumo­ri­lor cau­za­te de alte sub­stan­țe can­ce­ri­ge­ne. Cofeina a fost core­la­tă cu can­ce­rul de rinichi, cel ova­ri­an și cel al intes­ti­nu­lui gros. Consumul masiv de cafea tare dub­lea­ză ris­cul de can­cer de vezi­că uri­na­ră, în timp ce con­su­mul de ceai duce la creș­te­rea inci­den­ței can­ce­ru­lui rectal.

Sistemul ner­vos central

       Mulți oameni nu se bazea­ză pe un mic dejun hră­ni­tor pen­tru a le da „pute­rea de a mer­ge mai depar­te”, ci pe cafea. Este bine cunos­cut fap­tul că bău­tu­ri­le care con­țin cofe­i­nă afec­tea­ză sis­te­mul ner­vos și ofe­ră o ame­li­o­ra­re tem­po­ra­ră a stă­rii de obo­sea­lă și apa­tie. La înce­put, cofe­i­na pro­du­ce o sta­re de vigi­len­ță și creș­te­rea energiei.

După ce efec­te­le dro­gu­lui dis­par, ea pro­voa­că iri­ta­bi­li­ta­te, ner­vo­zi­ta­te, dureri de cap și depre­sie. Însă, în timp ce aceas­ta poa­te acce­le­ra tim­pul de reac­ție și poa­te îmbu­nă­tăți capa­ci­tă­ți­i­le de pro­ce­sa­re auto­ma­tă, cum ar fi rezol­va­rea de pro­ble­me arit­me­ti­ce, ea îngre­u­nea­ză rea­li­za­rea sar­ci­ni­lor mai com­pli­ca­te. Cofeina, de ase­me­nea, îngre­u­nea­ză coor­do­na­rea moto­rie fină dato­ri­tă creș­te­rii tre­mu­ru­lui mâinilor.

Efecte asu­pra fătu­lui și a feme­ii însărcinate

       În trei­zeci de minu­te de la con­sum, cofe­i­na atin­ge  nive­luri maxi­me în sân­ge și satu­rea­ză alte țesu­turi ale cor­pu­lui la un nivel pro­por­țio­nal cu con­ți­nu­tul lor de apă. Fetușii asi­mi­lea­ză cofe­i­na prin pla­cen­tă, iar la sugari ea tre­ce prin lap­te­le matern. Cofeina nu se eli­mi­nă din corp ime­di­at. În func­ție de vâr­stă, sex și nive­lul hor­mo­ni­lor, ținând cont de medi­ca­ție, sar­ci­nă sau de sta­tu­tul de fumă­tor, cofe­i­na poa­te rămâ­ne în corp zile întregi. Nou-năs­cu­ții, feme­i­le însăr­ci­na­te și cele care folo­sesc anti­con­cep­țio­na­le eli­mi­nă cofe­i­na mai încet din cor­pu­ri­le lor. Pornind de la trei ore și până la patru zile durea­ză pen­tru a eli­mi­na cir­ca 50% (timp de înju­mă­tă­ți­re) din cofe­i­na din cor­pul unui nou-năs­cut. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că bebe­lu­șii nu au enzi­me­le nece­sa­re pen­tru a meta­bo­li­za dro­gul aces­ta. Timpul de înju­mă­tă­ți­re la adul­ții nefu­mă­tori este de 5–7 ore, iar la feme­i­le gra­vi­de de 18–20 ore.

Efecte fizi­o­lo­gi­ce

       Cofeina are o vari­e­ta­te de efec­te fizi­o­lo­gi­ce asu­pra cor­pu­lui. Adulții care beau 1–3 cești de cafea sau beau 1–4 bău­turi răco­ri­toa­re zil­nic, con­su­mă 75–200 mg de cofe­i­nă și vor expe­ri­men­ta reac­ții fizi­o­lo­gi­ce clare.

Efectele gas­tro-intes­ti­na­le

       Cofeina din ceai și cafea redu­ce absorb­ția fie­ru­lui cu 40–60%. Cafeaua sca­de, de ase­me­nea, pre­siu­nea sfinc­te­ru­lui eso­fa­gian și poa­te pro­du­ce even­tu­a­le arsuri la stomac.

Osteoporoza

       Linda Massey, o cer­ce­tă­toa­re a sis­te­mu­lui osos de la Universitatea de Stat din Washington, afir­mă că cofe­i­na poa­te avea efec­te nega­ti­ve asu­pra oase­lor noas­tre. Conform cu cer­ce­tă­ri­le în dome­ni­ul oste­o­po­ro­zei de la Universitatea Creighton: „Cu cât mai regu­lat con­su­mă o feme­ie cafea, cu atât mai mult cal­ciu este excre­tat prin uri­na ei. Pierderea ajun­ge la apro­xi­ma­tiv 5 mg de cal­ciu pen­tru fie­ca­re 180 ml de cafea sau pen­tru fie­ca­re două doze de cola.”

Malformații con­ge­ni­ta­le și infertilitate

       Studiile efec­tu­a­te pe ani­ma­le de labo­ra­tor ara­tă că mame­le șobo­lani care iau can­ti­tăți mari de cofe­i­nă dau naș­te­re la pui mal­for­mați. Trei femei care au băut 8–25 cești de cafea pe zi au rapor­tat mal­for­ma­ții con­ge­ni­ta­le la copi­ii lor. Deoarece cofe­i­na tra­ver­sea­ză cu ușu­rin­ță pla­cen­ta uma­nă, fătul este des­tul de vul­ne­ra­bil la acest drog, în spe­cial fiind­că bebe­lu­șii o meta­bo­li­zea­ză foar­te lent. Unele stu­dii au ară­tat că feme­i­le gra­vi­de care au un aport ridi­cat de cofe­i­nă, au o inci­den­ță mai mare decât cea nor­ma­lă de copii pre­ma­turi, cu gre­u­ta­te mică la naș­te­re și cu o cir­cum­fe­rin­ță cra­ni­a­nă redusă.Datorită aces­tor efec­te nega­ti­ve ale cafe­i­nei asu­pra fătu­lui, FDA sfă­tu­ieș­te feme­i­le gra­vi­de că pe tim­pul sar­ci­nii să „evi­te ali­men­te­le și medi­ca­men­te­le care con­țin cofeină”.

Un stu­diu din 1996 a ară­tat ca feme­i­le care au con­su­mat mai mult de 300 de mg de cofe­i­nă au avut un risc dublu de avort spon­tan. Alien Wilcox de la Institutul National de Științe ale Sănătății Mediului din Research Triangle, Carolina de Nord, a dove­dit că feme­i­le care beau doar o ceaș­că de cafea pe zi, în mod regu­lat, aveau șan­sa de a rămâ­ne gra­vi­de redu­se la jumă­ta­te, în tim­pul ori­că­rui ciclu men­stru­al, față de cele care beau mai puțin. De atunci s‑au efec­tu­at încă zece stu­dii care au des­co­pe­rit că trei sau mai mul­te cești de cafea regu­lat, pe zi, afec­tea­ză fertilitatea.

Ulcere

       Cofeina duce la creș­te­rea secre­ți­ei de acid gas­tric care, la rân­dul său, agra­vea­ză ulce­rul pep­tic. S‑a demon­strat că și cafea­ua deco­fe­i­ni­za­tă sti­mu­lea­ză pro­du­ce­rea de acid în sto­mac prin efec­tul iri­tant al cafe­o­lei, o sub­stan­ță care inten­si­fi­că gus­tul și aro­ma cafelei.

Somnul

       În timp ce cofe­i­na poa­te întâr­zia insta­la­rea som­nu­lui, ea, de ase­me­nea, afec­tea­ză som­nul (REM) cel cu miș­cări ocu­la­re rapi­de, eta­pa în care apar vise­le. Într-un stu­diu recent, feme­i­le care au luat în mod obiș­nu­it medi­ca­men­te cu con­ți­nut de cofe­i­nă au avut mai mul­te pro­ble­me să adoar­mă noap­tea față de cele care nu au avut medi­ca­ție cu cofeină.

Dependența de cofeină

       Printre cele mai noci­ve efec­te­le ale cofe­i­nei asu­pra orga­nis­mu­lui este depen­den­ța de drog. Această depen­den­ță a dat naș­te­re unei noi boli numi­tă cofe­i­nism. Nivelurile san­gu­i­ne cres­cu­te de cofe­i­nă pot pro­vo­ca dorin­ța după nico­ti­nă; deci ori­ci­ne doreș­te să renun­țe la fumat tre­bu­ie să înce­te­ze să bea bău­turi cu con­ți­nut de cofeină.

Cum puteți ști dacă sun­teți depen­dent de cofe­i­nă? S‑a demon­strat că per­soa­ne­le care beau 5–6 căni de cafea sau bău­turi cofe­i­ni­za­te mani­fes­tă simp­to­me­le com­por­ta­men­ta­le și psi­ho­fi­zi­o­lo­gi­ce ale depen­den­ței de cofe­i­nă. Simptomele aces­te­ia sunt: agi­ta­ție, anxi­e­ta­te, iri­ta­bi­li­ta­te, tre­mor mus­cu­lar, agi­ta­ție, sta­re de nervi, insomnie, ame­țe­a­lă, pal­pi­ta­ții, dia­ree, creș­te­rea can­ti­tă­ții de uri­nă și dureri de cap.

Copii și adolescenții

       Copii și ado­les­cenți sunt, în spe­cial, expuși ris­cu­lui de a deve­ni depen­denți de cofe­i­nă dato­ri­tă con­su­mu­lui ridi­cat de bău­turi răco­ri­toa­re. Medicii pedia­trii sunt îngri­jo­rați deo­a­re­ce apro­xi­ma­tiv o tre­i­me din copii beau can­ti­tăți mari de sucuri și mani­fes­tă com­por­ta­men­tul hipe­rac­tiv tipic depen­den­ței de cofe­i­nă. Raportat la masa cor­po­ra­lă, copi­ii între 1–5 ani sunt cei mai mari con­su­ma­tori de cofe­i­nă. Dacă un copi­laș bea o doză de bău­tu­ră răco­ri­toa­re, el poa­te pri­mi cofe­i­nă pro­por­țio­nal cu un adult care bea 4 cești de cafea. Nu este de mira­re că medi­cii pedia­tri sunt pre­o­cu­pați cu pri­vi­re la numă­rul tot mai mare de copii și ado­les­cenți mari con­su­ma­tori de bău­turi răco­ri­toa­re care sufe­ră de iri­ta­bi­li­ta­te, dureri de cap și nervozitate.

Cafeaua și diabetul

       Unii încear­că să jus­ti­fi­ce uti­li­za­rea zil­ni­că de cafea sus­ținând că aceas­ta redu­ce ris­cul de a avea dia­bet zaha­rat (de tip 2). Datorită aci­zi­lor clo­ro­ge­nici din ea, cafea­ua blo­chea­ză absorb­ția glu­co­zei din trac­tul gas­tro-intes­ti­nal, ofe­rind un efect anti-dia­be­tic. Adevărul este însă că, în ace­lași timp, cafea afec­tea­ză sen­si­bi­li­ta­tea la insuli­nă, ceea ce anu­lea­ză efec­tul ante­ri­or. Ținând cont de toa­te aces­te dovezi cu pri­vi­re la efec­te­le nega­ti­ve ale cafe­lei, cea­i­u­lui și bău­tu­ri­lor tip cola asu­pra sănă­tă­ții, nu putem încu­ra­ja con­su­mul de bău­turi care con­țin cofeină.

10 moduri de a învin­ge obi­ce­iul de a con­su­ma bău­turi care con­țin cofeină

 

Cofeina este un peri­col pen­tru sănă­ta­tea fizi­că și spi­ri­tu­a­lă care îl poa­te adu­ce pe con­su­ma­tor la o moar­te tim­pu­rie, pe acest pământ și, de ase­me­nea, la pier­de­rea vie­ții veș­ni­ce. Un stu­diu a ară­tat că un con­sum mai mare de cofe­i­nă deter­mi­nă o scă­de­re cores­pun­ză­toa­re în impli­ca­rea reli­gi­oa­să măsu­ra­tă prin frec­ven­ta­rea bisericii.

Pentru func­țio­na­rea opti­mă a cre­ie­ru­lui, ini­mii și cor­pu­lui, pre­cum și pen­tru o sănă­ta­te depli­nă a fami­li­ei dum­ne­a­voas­tră, abs­ti­nen­ța com­ple­tă de la bău­turi pli­ne cu cofe­i­nă este ale­ge­rea înțe­leap­tă. Deci, dați cofe­i­nei un pre­a­viz! Metodele de mai jos vă vor aju­ta să renun­țați la ea pen­tru totdeauna:

  1. Mănâncă un mic dejun consistent

       Un mic dejun con­sis­tent este for­mat din pâi­ne inte­gra­lă sau cere­a­le cu lap­te de soia sau migda­le, pes­te care sunt puse fruc­te proas­pe­te și nuci. Acest tip de mic dejun va avea 10–12 g de fibre și vă va da for­ță și efi­cien­ță pe care cafea­ua nu o poa­te egala.

  1. Faceți-vă un masaj cu o perie uscată

      Când vă sim­țiți somno­lent, faceți un masaj cu o perie usca­tă îna­in­te de a face duș. Periați pie­lea cu miș­cări scur­te sau lungi, îndrep­ta­te spre ini­mă. Periatul pie­lii acțio­nea­ză ca un sti­mu­lent natural.

  1. Faceți duș alter­nant cald / rece

      Începeți-vă ziua cu un duș cald / rece în loc de o ceaș­că de cafea. Faceți duș fier­bin­te timp de un minut sau două, urmat de unul rece timp de 30 de secun­de. Repetați dușu­ri­le de trei ori. Acest obi­cei va sti­mu­la cir­cu­la­ția și va ener­gi­za ati­tu­di­nea voas­tră mentală.

  1. Faceți miș­ca­re în aer liber

      Dacă sun­teți în impo­si­bi­li­ta­tea de a face duș, faceți o plim­ba­re vioa­ie de 15 minu­te, jogging sau plim­ba­re cu bici­cle­ta, aces­tea vor avea ace­lași efect bene­fic pen­tru cre­ier, sân­ge și mușchi.

  1. Supravegheați-vă dieta

     Feriți-vă de zahăr și alte dul­ciuri con­cen­tra­te. Evitați exce­sul alimentar.

  1. Consumați în loc cea­iuri de plan­te și cafea din cereale

    Inka, Orzo, Solaris sunt câte­va din­tre bău­tu­ri­le gen cafea pe bază de cere­a­le care nu con­țin cofe­i­nă. Ele pot fi cum­pă­ra­te din maga­zi­ne­le natu­ris­te. Țineți la îndemâ­nă un pahar de apă rece, ceai de men­tă sau alte plan­te pen­tru a înlo­cui obi­ce­iul de a sor­bi per­ma­nent din bău­turi cofeinizate.

  1. Faceți o baie fier­bin­te la picioare

      Durerea de cap este un simp­tom de sevraj care poa­te fi ame­li­o­rat printr‑o sim­plă baie fier­bin­te de picioa­re de 20–45 minu­te. Terminați baia fier­bin­te văr­sând pes­te picioa­re o gălea­tă cu ghea­ță și apă.

  1. Hidratați-vă corpul

    Beți 8–10 paha­re de apă pe zi și mân­cați mul­te fruc­te și legu­me crude.

  1. Beți Apa Vieții

      Beți zil­nic din apa vie­ții, pe care v‑o ofe­ră Creatorul dum­ne­a­voas­tră și nici­o­da­tă nu veți mai înse­ta după bău­tu­ri­le arti­fi­ci­a­le, cum ar fi cafea, ceai sau sucuri carbogazoase.

„Dar ori­cui va bea din apa pe care i‑o voi da Eu, în veac nu‑i va fi sete; ba încă, apa pe care i‑o voi da Eu se va pre­fa­ce în el într-un izvor de apă care va țâș­ni în via­ță veș­ni­că”. (Ioan 4:14).

 

  1. Păstrați-vă ocupat

      Nu vă lăsați prea mult timp liber pen­tru că lenea pro­du­ce îngă­du­in­ță de sine. Când încep să apa­ră simp­to­me cum ar fi dureri de cap, ame­țeli și dureri de spa­te, luați o lin­gu­ră de bău­tu­ră care con­ți­ne cofe­i­nă, iar apoi aștep­tați 30 de minu­te. Dacă simp­to­me­le sunt încă pre­zen­te, luați o altă lin­gu­ră. Aceste simp­to­me vor dis­pă­rea în câte­va zile și va tre­bui să înce­tați să mai luați câte o gură de cafea.

Un alt stimulent

      Trăim într‑o soci­e­ta­te a folo­si­rii tele­co­man­dei. Oamenii vor răs­pun­suri ime­di­a­te la pro­ble­me­le lor fizi­ce, emo­țio­na­le și soci­a­le. Dacă sunt obo­siți, doresc une­le ames­te­curi magi­ce care să‑i reîn­vi­o­re­ze; dacă sunt pră­bu­șiți din punct de vede­re emo­țio­nal, ei vor ceva care să le ridi­ce instan­ta­neu mora­lul. În con­se­cin­ță, mii de per­soa­ne se îndreap­tă spre cofe­i­nă, alco­ol sau dro­guri ile­ga­le pen­tru a redo­bân­di ener­gie maxi­mă. Trebuie să înțe­le­gem, totuși, că pen­tru fie­ca­re vârf de mun­te exis­tă o vale cores­pun­ză­toa­re. Cu cât depin­dem mai mult de sti­mu­len­te arti­fi­ci­a­le, cu atât mai mare va fi punc­tul maxim al aces­tei osci­lări, dar tot atât de pro­fun­dă și joa­să este mini­ma. Minimele cre­ea­ză ape­tit pen­tru mai mult și mai mult, ape­tit care nu este mul­țu­mit, iar în acest fel depen­den­ța se dezvoltă.

Creatorul nos­tru a ști­ut că, muri­tori fra­gili cum sun­tem, avem zile­le noas­tre bune sau rele. De ace­ea El spu­ne: „Mângâiaţi, mân­gâi­a­ţi pe popo­rul Meu, zice Dumnezeul vos­tru… Orice vale să fie înă­lţa­tă, ori­ce mun­te şi ori­ce deal să fie ple­ca­te, coas­te­le să se pre­fa­că în câm­pii, iar strâm­to­ri­le în vâl­ce­le!” (Isaia 40:1,4). Dumnezeu L‑a tri­mis pe Fiul Său pen­tru a ne ridi­ca din văi și pen­tru a ne întări în locu­ri­le gre­le ale expe­rien­ței noas­tre. În loc să ne bazăm pe bău­turi cofe­i­ni­za­te pen­tru a ne ridi­ca mora­lul, cereți‑I Lui să vă scoa­tă din depre­sie. Prietenia cu Isus Hristos vă va oferi mii de bene­fi­cii men­ta­le, fizi­ce și spi­ri­tu­a­le. Și ce este cel mai gro­zav e că nu exis­tă efec­te secun­da­re atunci când „sti­mu­la­rea” vine de la Creatorul Universului.

Editura Păzitorul Adevărului

Str. Morii nr. 27

505200 Făgăraş, jud. Braşov

Tel. 0268 213 714 / Fax 0268 214 111

E‑mail:

www.farulsperantei