Apel umanitar

Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă

PO BOX. 7240 Roanoke, VA 24+19–0240 SUA

(540)362‑1800 Fax: (540) 366‑2814

www.sdarm.org      

                                                                       Sao Paulo-SP, 19 mar­tie 2019

 

„Aşadar, cât avem pri­lej să facem bine la toţi şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă” (Galateni 6:10).

    Salutăm pe toţi iubi­ţii noş­tri fra­ţi şi surori cu Pacea Domnului nos­tru Isus Hristos.

    Iubiţi fra­ţi şi surori din bise­ri­ci­le noas­tre din întrea­ga lume,

    Mulţumim Tatălui nos­tru Ceresc pen­tru minu­na­ta oca­zie de a fi un popor care înfrun­tă difi­cul­tă­ţi­le din aceas­tă lume care este atât de aproa­pe de zile­le ei fina­le. Recent, vră­j­ma­şul ne‑a ata­cat în dife­ri­te moduri, şi numă­rul tra­ge­di­i­lor cre­ş­te zilnic.

    În 15 mar­tie, ciclo­nul „Idai”, a por­nit din regiu­nea Beira din Mozambic, unde şi‑a desfă­şu­rat pute­rea devas­ta­toa­re pen­tru mai mult de două ore, dis­tru­gând case, inun­dând străzi şi cur­mând vieţi. Acest ciclon gro­zav a tre­cut de ase­me­nea prin Zimbabwe şi Malawi, unde, cu pute­rea sa teri­bi­lă de dis­tru­ge­re, a cau­zat de ase­me­nea pustiire.

    Dumnezeu i‑a pro­te­jat pe fra­ţii noş­tri în ase­me­nea mod, încât nu am înre­gis­trat pier­deri de vieţi ome­neşti, însă au apă­rut pier­deri finan­ci­a­re seri­oa­se. Unii au pier­dut plan­ta­ţii, alţii şi-au pier­dut în par­te locu­inţe­le, alţii au fost lăsa­ţi fără aco­pe­riş dea­su­pra capu­lui, şi unii, inclu­siv vădu­ve, se află momen­tan în adă­pos­turi ofe­ri­te de guver­nul local. Într-un mod indi­rect, chiar cei care nu au fost afec­ta­ţi în mod direct de ciclon sunt totu­şi afec­ta­ţi întru­cât cri­za se răs­pân­deş­te în aces­te regiuni ca urma­re a pagu­be­lor cau­za­te de Idai. Unele din­tre bise­ri­ci­le noas­tre au fost de ase­me­nea afec­ta­te şi au nevo­ie de reparaţii.

     În tim­puri atât de gre­le, fami­lia noas­tră în Hristos are nevo­ie dis­pe­ra­tă de aju­to­rul fra­ţi­lor lor. De ace­ea, con­form bine­cu­vân­tă­ri­lor pe care Dumnezeu vi le‑a dat, vă rugăm aju­ta­ţi fra­ţi­lor voş­tri tri­mi­ţând o dona­ţie pen­tru a‑i aju­ta la reclă­di­rea vieţi­lor lor. În momen­te ca aces­tea, a pri­mi aju­tor de la fra­ţi pe care nu i‑au întâl­nit nici­o­da­tă înseam­nă o mân­gâi­e­re minu­na­tă, un lucru ce le amin­teş­te că facem cu ade­vă­rat toţi par­te dintr‑o sin­gu­ră fami­lie, unită. 

Dumnezeu să vă bine­cu­vân­te­ze pe toţi!

Vă rugăm tri­mi­teţi donaţiile:

Pentru Departamentul de Binefacere:

André Marcelo Devai

(Departamentul de Binefacere al Conferinţei Generale)