Tabără de tineret la Budureasa, 12–19 iulie 2009

Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Nord vă invi­tă într‑o tabă­ră de tine­ret în peri­oa­da 12–19 iulie 2009 în loca­li­ta­tea Budureasa, jude­țul Bihor

”și Dumnezeu a zis…”

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chi­pul Nostru, după ase­mă­na­rea noas­tră” Geneza 1:26a.
„Dumnezeu s‑a uitat la tot ce făcu­se și iată ca erau foar­te bune” Geneza 1:31a.

Programul tabe­rei:

Ziua/Interv. orar 07:00 ‑12:00 12:00–18:00 18:00–22:00
Duminică -acti­vi­tăți admi­nis­tra­ti­ve (caza­re, insta­la­re, acomodare)  Restaurând ima­gi­nea lui Dumnezeu
-cina
-pro­gram de voie 
Luni -micul dejun
După chi­pul și ase­mă­na­rea Lui
-pro­gram de voie 
-excur­sie Viața pe fir de ață
-cina
-pro­gram de voie 
Marți -micul dejun
Chipuri și închipuiri
-pro­gram de voie 
-acti­vi­tăți misionare  Relieful cre­at de El
-cina
-pro­gram de voie 
Miercuri -micul dejun
Expresie trans­for­ma­tă de sunet
-pro­gram de voie 
-acti­vi­tăți misionare  Diferențe de temperatură
-cina
-pro­gram de voie 
Joi Excursie Excursie Excursie
Vineri -micul dejun
Chipuri în mișcare
-pro­gram de voie 
-pre­gă­ti­re pen­tru Sabat  Planul de mântuire
-cina
-pri­mi­rea Sabatului 
Sâmbătă -micul dejun
-Școala de Sabat
Eu, ini­ma mea semă­năm cu El 
-pro­gram de voie  -pro­gram de laudă
-cina
-pro­gram de lau­dă (până la apu­sul soarelui) 
Duminică -micul dejun
Imperiul EU
-închi­de­rea taberei

Cazarea: în caba­ne cos­tul este 15 lei/noapte. În cor­turi (cei care își aduc) – vor plăti taxe pen­tru utilități.

Avem la dis­po­zi­ție bucă­tă­ria, exis­tând două alter­na­ti­ve – masă comu­nă + chel­tu­ieli comu­ne sau, masă indi­vi­du­a­lă + chel­tu­ieli individuale.

Sunt uti­le (din cate­go­ria — nu uitați) — sac de dor­mit, hai­ne pen­tru dru­me­ții monta­ne, hai­ne pen­tru ser­vi­cii divi­ne, hai­ne groa­se pen­tru dor­mit, încăl­ță­min­te cores­pun­ză­toa­re, lucruri personale.

Toți cei dori­tori să par­ti­ci­pe la aceas­tă tabă­ră se vor auto-anun­ța până în data de 06 iulie 2009 la unul din urmă­toa­re­le nume­re: Bora Gabriel 0720 100 051 sau Ghiță Bizău 0724 431 251

Vă aștep­tăm cu drag!