Tabără pentru adolescenți și tineri la Valea lui Liman, 25–27 noiembrie 2011

„IA-MI‑O CĂCI ÎMI PLACE ’’

Nu mă lăsa la bunul plac al vră­j­ma­și­lor mei Psalmii 27:12 pp

Tabără pen­tru ado­les­cenți și tineri
Valea lui Liman
25–27 noiem­brie 2011

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Banat vă invi­tă în peri­oa­da 25–27 noiem­brie 2011 la o tabă­ră pen­tru ado­les­cenți și tineri sub gene­ri­cul „IA-MI‑O CĂCI ÎMI PLACE’’, con­fe­ren­ți­ari fiind Dr. Emil Barbu și Fr. Marius Stroia – res­pon­sa­bil cu Departamentul Familie și Educație în Conferința Generală.
Vom încer­ca să ieșim în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor dum­ne­a­voas­tră cu idei uti­le din Cuvântul lui Dumnezeu și chiar din via­ta prac­ti­că ofe­rind un cadru intim, căl­du­ros, des­chis sub care să învă­țăm toți de la Maestrul nostru.

Locul ales se află la poa­le­le Munților Poiana Ruscăi din jud. Timiș, în mij­lo­cul stân­ci­lor și pădu­ri­lor fru­moa­se roma­nești, cu apă cur­gă­toa­re și mul­te punc­te de inte­res turistic.

Prețul de caza­re este de:
— 35 RON de persoana/zi (pat)
— 25 RON de persoana/zi (sal­tea)

Copii până în 12 ani au gra­tu­i­ta­te (în pat cu părinții)
Complexul ofe­ră sala de con­fe­rin­țe, came­re de 2, 3, 4 locuri cu baie pro­prie, încă­l­zi­re în toa­te came­re­le, toa­te fiind date în folo­sin­ță recent.
Posibilitatea de foc de tabă­ră și excur­sii în zonă, teren de sport pen­tru învi­o­ra­rea de dimineață.

Programul tabe­rei:
— dis­cu­ții inte­rac­ti­ve pe tema generică
— experiențe
— cântări
— poezii
— eseuri
— stu­diu cap.23 din Căminul Adventist
— acti­vi­tăți educativo-recreative
— plim­bări și foc de tabă­ră cu nelip­si­ta mămă­li­gu­ță la cea­un și ceai fierbinte
— excur­sie la peș­te­ra Românești, o peș­te­ră renu­mi­tă pen­tru acus­ti­ca ei deo­se­bi­ta și unde se des­fă­șoa­ră anu­al con­cer­te de muzi­că clasică.

Sugestii:
— Fii punc­tu­al, soa­re­le apu­ne la ora 16:54
— Studiază teme­le genericului
— Îmbrăcă-te pen­tru dru­me­ție cu hai­ne groa­se, încăl­ță­min­te și lanternă
— Roagă-te ca tabă­ra sa fie con­du­sa de Duhul lui Dumnezeu
— Înscrie-te din timp

Informații și înscrieri:
Țona Cristian 0768258486
Ovidiu Cosma 0724241656
Maria Mariș 0749961695
Data limi­ta pen­tru înscri­eri 23 noiem­brie 2011

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!