Tabăra de Tineret la Răchitele, 5–7 martie 2010

DRAGOSTE FĂRĂ MARGINI

„Cine ne va des­păr­ți pe noi de dra­gos­tea lui Hristos? Necazul, sau strâm­to­ra­rea, sau pri­go­ni­rea, sau foa­me­tea, sau lip­sa de îmbră­că­min­te, sau pri­mej­dia sau sabia?”
Romani 8:35.

Acesta este gene­ri­cul pe baza căru­ia se va des­fă­șu­ra Tabăra de Tineret din Conferința Ardealul de Nord, între 5 și 7 mar­tie 2010 și în jurul căru­ia vor gra­vi­ta discuțiile.
Din Marea Luptă, capi­to­lul care este pen­tru stu­diu se numeș­te Reforma în Franța (cap.12).
Duminică, 07 Martie 2010, după-ami­a­za, va fi orga­ni­za­ta o acti­vi­ta­te de dis­tri­bu­i­re a lite­ra­tu­rii gra­tu­i­te în veci­nă­ta­tea spa­ți­u­lui de caza­re, în localitate.
Locul ales pen­tru aceas­tă tabă­ră este satul de vacan­ță Răchitele din jude­țul Cluj, caba­na Șușman.
Prețul cază­rii este 22 RON/pat/noapte.

Cei care doresc sa par­ti­ci­pe, sunt rugați să își anun­țe aceas­tă inten­ție, pană cel târ­ziu la data de 01.03.2010, în caz con­trar, caza­rea se va face pe cont pro­priu. LOCURILE SUNT LIMITATE așa că ar fi indi­cat să fie res­pec­ta­te aces­te condiții.
Înscrierea, pre­cum și alte infor­ma­ții adia­cen­te pot fi obți­nu­te la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100051 — Gabriel Bora și 0766674305/0729374090 — Mureșan Ovidiu.
Pentru cei care se depla­sea­ză cu mași­na, har­ta de mai jos, pre­cum și infor­ma­ți­i­le supli­men­ta­re sunt de un real folos.

VĂ ASTEPTĂM CU DRAG! Dumnezeu cu noi pân’ ne vedem!

Cei care vin la tabă­ră cu tre­nul sau cu auto­bu­sul, sunt rugați să anun­țe acest lucru pen­tru a putea fi puse la dis­po­zi­ție mij­loa­ce de trans­port. Stația de tren cea mai apro­pi­a­tă este Huedin. Din acest motiv sunt ata­șa­te și infor­ma­ți­i­le care pre­zin­tă legă­tu­ri­le fero­vi­a­re din­tre Cluj-Napoca și Huedin, res­pec­tiv Oradea- Huedin.

Pensiunea Șușman este situ­a­tă la apro­xi­ma­tiv 4 km amonte de satul Răchitele, pe Valea Stanciului. În dru­mul său spre Răchitele, turis­tul va tre­ce prin urmă­toa­re­le sate: Calata, Buteni, Margau, Scrind- Frăsinet (acce­sul prin Huedin este cea mai bună solu­ție și pen­tru turiș­tii care vin din Oradea pe E60).

Distanța între Cluj-Napoca și Huedin este de 50 Km.
P   3627   Cluj-Napoca-Huedin   12.42–14.05   01h 23m
P   3629   Cluj-Napoca-Huedin   14.37–15.57   01h 20m
A   1833   Cluj-Napoca-Huedin   15.12–16.11   00h 59m
P   3631   Cluj-Napoca-Huedin   15.52–17.14   01h 22m
P   3075   Cluj-Napoca-Huedin   16.35–17.57   01h 22m

Distanța între Oradea și Huedin este de 102 Km.
R    367   Oradea-Huedin      12.04–13.51   01h 47m
R    363   Oradea-Huedin      14.53–16.35   01h 42m
P   3076   Oradea-Huedin      15.30–18.19   02h 49m
A   1938   Oradea-Huedin      16.54–18.52   01h 58m