Tabăra misionară

Tabăra misio­na­ră din peri­oa­da 23–25 noiem­brie, a fost pre­să­ra­tă cu cli­pe de bucu­rie memo­ra­bi­le. Am avut par­te de mul­te infor­ma­ții spi­ri­tu­a­le,  medi­ca­le și de nutri­ție, pre­cum și demon­stra­ție de artă culi­na­ră. Speranța reve­de­rii într‑o întâl­ni­re ulte­ri­oa­ră a fost una­ni­mă și ne mobi­li­zea­ză ini­mi­le la o via­ță de con­sa­cra­re, stu­diu și rugăciune.

Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru tim­pul petre­cut in aces­te momen­te de păr­tă­șie și îl rugăm sin­cer  ca El să bine­cu­vân­te­ze cuvân­tul semă­nat ca să adu­că rod bogat în ini­mi­le tutu­ror celor ce au participat.

Așteptăm cu drag urmă­toa­rea tabără!

Pentru mai mul­te ima­gini, dă clik pe foto­gra­fia de jos!