Tabără internaţională de tineret la Campus Porumbacu, România 23–27 decembrie 2011

Din pro­gram:

Vineri, 23 decem­brie: „Strângându-ne în jurul crucii”

Sâmbătă, 24 decem­brie: „Tată, iartă‑i”

Duminică, 25 decem­brie: „Astăzi, tu vei fi cu mine în Rai”

Seara: „Femeie, iată fiul tău”

Luni, 26 decem­brie: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pen­tru ce M‑ai părăsit?”

Seara: „Mi‑e sete”

Marți, 27 decem­brie: „S‑a sfârșit”

Seara: „Tată, în mâi­ni­le Tale îmi încre­din­țez Duhul”

Temele vor fi sus­ți­nu­te de fr. David Zic, Directorul Departamentului de Tineret al Conferinței Generale AZS-MR.

Înainte de a veni la aces­te întru­niri roagă‑L pe Isus să vină în ini­ma ta și apoi să vină cu tine la adu­na­re și vei vedea cât de pre­ți­oa­se vor fi ore­le ce le vei petre­ce aco­lo. Prezența Domnului Isus în ini­ma ta se va obser­va în con­ver­sa­ția și pur­ta­rea ta. Nu uita că îmbră­că­min­tea ta va vor­bi fie în favoa­rea lui Hristos și a ade­vă­ru­lui Său, fie în favoa­rea lumii. Când vei uni voin­ța ta cu voin­ța lui Hristos, atunci harul pres­chim­bă­tor al lui Dumnezeu se va mani­fes­ta în via­ța ta și vei fi cu ade­vă­rat fericit.

Rugăm par­ti­ci­pan­ții să ajun­gă din timp întru­cât pro­ce­du­ra de caza­re se va înche­ia cu o oră îna­in­te de apu­sul soa­re­lui. Cei care vor întâr­zia ris­că să rămâ­nă fără cazare.

Adu-ți amin­te de ziua de odih­nă ca s‑o sfin­țești… Adu-ți amin­te că Sabatul tre­bu­ie res­pec­tat nu numai după lite­ră ci și după spi­rit. Nu numai că tre­bu­ie să res­pecți hota­re­le Sabatului dar tre­bu­ie să aștepți Sabatul cu duhul liniș­tit. Dumnezeu cere în aceas­tă pri­vin­ță o refor­mă, deo­a­re­ce mulți sunt negli­jenți. (6 Testimonies 327)

Vă mul­țu­mim!