Proiectul Geneva

Pentru aceas­tă vară s‑a dema­rat ceea ce a fost numit „Proiectul Geneva“, ini­țiat de Conferința Generală, prin fr. P. Lausevic. Dacă dorești să te implici, citeș­te docu­men­te­le ata­șa­te unde vei găsi deta­li­i­le refe­ri­toa­re la ce pre­su­pu­ne acest proiect.

Tot aici, vei găsi și for­mu­la­rul de înscri­e­re care tre­bu­ie com­ple­tat nu mai târ­ziu de 31 mar­tie 2010.

Întrucât aces­ta este un pro­iect inter­națio­nal, docu­men­te­le ata­șa­te aici le găsești în mai mul­te lim­bi (inclu­siv în ori­gi­nal) accesând www.asjmr.fr/prive/genevaproject

Roagă-te și hotă­răș­te în consecință.

Ela