Tabără de tineret la Porumbacu de Sus, 14–18 august 2009

Dragi pri­e­te­ni tineri,

Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă întâl­ni­re ce se va  des­fă­șu­ra pe pro­pri­e­ta­tea bise­ri­cii noas­tre într-un cadru deo­se­bit de pito­resc cu acti­vi­tăți ce ne dorim a fi atât uti­le cât și pla­cu­te pen­tru toți par­ti­ci­pan­ții. Va fi pre­zent fra­te­le Paul Balbach secre­ta­rul Conferinței Generale. Programul va cuprin­de: pre­zen­ta­re de stu­dii, pro­gra­me de lau­dă și expe­rien­țe, un botez, dar și acti­vi­tați recreative.
Temele ce vor fi sus­ți­nu­te de fra­te­le Paul Balbach sunt următoarele:
1. Am nevo­ie de tine
2. Dobândește înțe­lep­ciu­ne și cunoștință
3. Valea oase­lor uscate
Cazarea se va face în cor­turi indi­vi­du­a­le, rulo­te sau mașini. Putem pune la dis­po­zi­ție un număr de 20 de locuri în cor­turi și de ase­me­nea putem oferi sal­te­le, pături și len­je­rie. Există toa­le­te, izvor cu apă pota­bi­lă, iar pen­tru spă­lat și păs­trat măn­ca­rea exis­tă râul.
Mâncarea se va lua de aca­să pen­tru 4 zile. Pentru zile­le de excur­sie să aveți în vede­re ali­men­te nepe­ri­sa­bi­le, ușor de trans­por­tat și consistente.
Dacă optați pen­tru cor­turi nu uitați să aveți sal­te­le gon­fla­bi­le, izo­pre­ne, pături, saci de dor­mit, o folie (în caz de ploa­ie) dacă cor­tul e de o cali­ta­te infe­ri­oa­ră, lanterne.
Programul se va des­fa­șu­ra într-un cort uriaș.
Pentru zile­le de luni și marți avem pro­gra­ma­te excur­sii. Pentru aceas­ta aveți nevo­ie de bocanci sau adi­dași, pele­ri­ne de ploa­ie, hai­ne mai groa­se, saci de dor­mit, izo­pre­ne, cor­turi. Există și vari­an­ta a două excur­sii de câte o zi cu reve­ni­re la bază.
Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re vă rugăm să sunați la numă­rul de tele­fon 0727300719 (Bogdan Pomană).