Tabără de tineret la Poiana Zânelor, 17–19 octombrie 2008

„De ace­ea, pen­tru că ai preț în ochii Mei, pen­tru că ești pre­țu­it și te iubesc, dau oameni pen­tru tine, și popoa­re pen­tru via­ța ta.“ Isaia 43:4

VALOROS ÎN OCHII LUI

Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealului de Nord orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 17–19 octom­brie 2008 o tabă­ră sub gene­ri­cul *valo­ros în ochii Lui*, care are ca și text mot­to ver­se­tul din Isaia 43:4.
Locul de des­fă­șu­ra­re al aces­tei tabe­re este sta­țiu­nea monta­nă Poiana Zânelor, în Munții Rodnei.

Deplasarea se va face prin inter­me­di­ul mași­ni­lor per­so­na­le — dru­mul este prac­ti­ca­bil, iar momen­tan se află într-un sta­diu avan­sat de reno­va­re, res­pec­tiv cu tre­nul sau cu autobusul.
Programul va fi con­sti­tu­it din:
— pre­zen­ta­rea unui stu­diu pe tema rele­va­tă de generic;
— stu­di­ul capi­to­lu­lui 7 din Marea Lupta: „Luther îna­in­tea Dietei din Worms“;
— ches­tio­nar cu între­bări biblice
— pro­gram de lau­dă – cân­tări, poe­zii și experiențe
Profitând de pei­sa­jul natu­ral miri­fic, va fi orga­ni­za­tă și o excur­sie în natu­ră, unde se pot obser­va lucruri uimi­toa­re cre­a­te de mâna lui Dumnezeu.
Programul va debu­ta oda­tă cu intra­rea în ziua de Sabat — vineri seara.
Prețul este de 33 RON/ pat/noapte.
Cazarea se va face în came­re cu 2 paturi-dub­le, res­pec­tiv 1 pat sim­plu și unul dublu.
Pentru alte infor­ma­ții lega­te de pro­gram și des­fă­șu­ra­rea tabe­rei, cei inte­re­sați sunt rugați să se adre­se­ze fra­ți­lor — sau să‑i ape­le­ze la nume­re­le de telefon:
Dărămuș Neluțu — 0720100089; Bora Gabriel — 0720100051; Mureșan Ovidiu — 0729374090
Pentru rezer­va­rea unul loc la aceas­tă tabă­ră este nece­sa­ră înscri­e­rea pe baza plă­ții unui avans de 10 RON, bani care vor putea fi virați în con­tul des­ti­nat spe­cial pen­tru aceas­ta, prin Banca Comercială Română la numă­rul de cont: RO87RNCB0106071882780001—RON-Mureșan Ovidiu.
Înscrierile vor fi pre­lu­a­te până cel târ­ziu 15 Septembrie 2008 — la nr de tele­fon 0729374090 sau 0766674305 – Mureșan Ovidiu, pen­tru a avea garan­ția par­ti­ci­pă­rii la tabără.
Rugăm pe cei care vor să par­ti­ci­pe la tabă­ră să infor­meze orga­ni­za­to­rii, atunci când se fac înscri­e­ri­le, des­pre modul în care se pot depla­sa, pen­tru a se ține o evi­den­ță, cu sco­pul asi­gu­ră­rii, în pre­a­la­bil, a unor mij­loa­ce de transport.
Pentru cei care aleg vari­an­ta depla­să­rii cu auto­tu­rism per­so­nal, vari­an­ta opti­mă este ruta Năsăud-Rebrișoara-Feldru-Ilva Mică-Sângeorz Băi-Maieru-Rodna-Șanț-Valea Mare-Poiana Zânelor.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!