Tabără de tineret la Făgăraș, 31 decembrie 2009 — 3 ianuarie 2010

Cu oca­zia fes­ti­vi­tă­ții de absol­vi­re a pro­mo­ți­ei 2007–2009 a Institutului Misionar Emanuel, a fost orga­ni­za­tă o tabă­ră de tine­ret la care au par­ti­ci­pat tineri din întrea­ga țară și din străinătate.
Frații Duraisamy Sureshkumar și Paul Balbach au sus­ți­nut în cadrul pro­gra­mu­lui câte­va teme inte­re­san­te, prin care s‑a sub­li­ni­at impor­tan­ța apre­ci­e­rii iden­ti­tă­ții per­so­na­le, dar și ca popor, pre­cum și ris­cu­ri­le de pier­de­re ale acesteia.
În cadrul fes­ti­vi­tă­ții de absol­vi­re ele­vii și-au expri­mat sen­ti­men­te­le tră­i­te pe par­cur­sul celor doi ani de stu­diu, pre­cum și impre­si­i­le for­ma­te cu pri­vi­re la impor­tan­ța tim­pu­lui petre­cut în cadrul aces­tei insti­tu­ții, poves­tind dife­ri­te întâm­plări ce au avut loc în aceas­tă peri­oa­dă. Corul șco­lii misio­na­re a lău­dat pe Dumnezeu cu aceas­tă ocazie.
Cei 37 de elevi care au ter­mi­nat cur­su­ri­le Institutului Misionar, au urat ”Bun venit” altor apro­xi­ma­tiv 40, care le-au luat locul pen­tru urmă­to­rii doi ani.
Tuturor aces­tor tineri le dorim ca Dumnezeu să le impre­sio­ne­ze ini­mi­le, nu cu sen­za­ții de moment, ci cu impre­sii trai­ni­ce, care să‑i îndru­me pe calea cea dreap­tă și să‑i con­ști­en­ti­ze­ze de răs­pun­de­rea solem­nă ce le revi­ne de a fi un ghid și o călă­u­ză pen­tru cei din jur.
După zile­le încăr­ca­te de pro­gram, o par­te din tineri au ales să se recre­e­ze la Campusul Porumbacu, bucu­rân­du-se de zăpa­da proas­pă­tă care con­ti­nua să se aștear­nă… Un ceai cald și câte­va momen­te de popo­si­re lân­gă căl­du­ra ospi­ta­li­eră a sobei au alun­gat fri­gul pe care l‑au acu­mu­lat pe afa­ră și i‑au aju­tat să ple­ce încă­l­ziți nu doar sufle­teș­te ci și fizic, spre case­le lor…