Tabără de copii la Făgăraş, 9–15 aprilie 2007

Începând de luni, 9 apri­lie 2007, până dumi­ni­că 15 apri­lie 2007 este pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re la Făgăraș o tabă­ră de copii de cla­se­le 5–8, în cadrul căre­ia vor fi stu­di­a­te prin­ci­pa­le­le aspec­te ale pla­nu­lui de mân­tu­i­re, pre­cum și com­pu­ne­re, sau cur­suri de uti­li­za­re a cal­cu­la­to­ru­lui aso­ci­a­te cu „ore de diri­gen­ție” în care vor fi abor­da­te pro­ble­me de igie­nă, sănă­ta­te, rela­ții inte­ru­ma­ne și bune manie­re creș­ti­ne. Să ne rugăm de ase­me­nea și pen­tru suc­ce­sul aces­tui pro­gram! (Informații și poze actu­a­li­za­te urmează)