Tabără de copii la Porumbacu, 1–7 septembrie 2008

În peri­oa­da 1–7 sep­tem­brie 2008 s‑a orga­ni­zat pe valea Porumbacului o tabă­ră de copii, la care au par­ti­ci­pat apro­xi­ma­tiv 46 de copii de dife­ri­te vâr­ste, din mai mul­te Conferințe ale Uniunii Române. Programul de joa­că, excur­sie și rela­xa­re a fost îmbi­nat cu pro­gram de dis­cu­ții și stu­diu, care vizau cunoaș­te­rea lui Dumnezeu și apro­pi­e­rea mai mult de El. Mulțumirile noas­tre se îndreap­tă către toți acei care au spri­ji­nit în vre­un fel buna des­fă­șu­ra­re a aces­tei tabe­re și nu în ulti­mul rând către suro­ri­le care au orga­ni­zat bucă­tă­ria, ast­fel încât copi­ii s‑au putut bucu­ra de o gamă vari­a­tă și boga­tă de mân­că­ruri, pe tot par­cur­sul taberei.