Tabără de copii la Făgăraş, 8–13 aprilie 2007

În peri­oa­da 8–13 apri­lie s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș o tabă­ră de copii, la care au par­ti­ci­pat pes­te 60 de copii din toa­tă țara. Datorită vâr­ste­lor lor dife­ri­te, au fost împăr­țiți în două gru­pe, una de cla­se­le 1–4 și alta de cla­se­le 5–8. Fiecare gru­pă a des­fă­șu­rat acti­vi­tăți adec­va­te cate­go­ri­ei sale de vâr­stă, cei mici având mai mul­tă muzi­că și lucru manu­al, iar cei mari mai mul­te cur­suri și stu­dii. Din pro­gram nu au lip­sit nici ore­le de joa­că, și nici o fru­moa­să dru­me­ție până la Cabana Sâmbăta. La ple­ca­re, cei mai mulți din­tre ei și-au expri­mat dorin­ța să par­ti­ci­pe și la urmă­toa­re­le tabe­re, pen­tru a‑și reîn­tâl­ni pri­e­te­nii și a petre­ce un timp util și plă­cut în care recrea­ția este strâns împle­ti­tă cu edu­ca­ția. Mulțumim și pe aceas­tă cale tutu­ror celor care au spri­ji­nit acest proiect.